Filmweb
 
 

Philadelphia

Om handlingen
Unge Andrew Beckett, en oppadgående stjerne i et prestisjetungt advokatfirma, står plutselig en dag uten jobb. Han har fått sparken, og anklages for slurv og rot i arbeidet. Den egentlige årsaken til oppsigelsen er at de har forstått at han er homofil og har aids. Andrew bestemmer seg for å kjempe for sine rettigheter.
Sterkt preget av sykdommen oppsøker han advokat Joe Miller for å gå til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Hos advokaten møter han den samme angsten og avvisningen. Andrew velger å føre saken selv. Han kjemper på en og samme tid mot sykdommen og fordommene og uvitenheten.
Joe Miller får senere et annet syn på saken og velger å føre den likevel, til tross for at han er redd for de følgene det kan få for ham selv og sin familie.
Rettsaken blir en hard kamp mellom to motstandere som er like godt forberedt.
Filmen viser Andrews kamp for sitt rykte og rettferdighet, samtidig som den viser hans sårbarhet, ensomhet og kamp for menneskelig behandling. Den viser også nærheten mellom mennesker som elsker hverandre. Filmen tar også for seg familiens reaksjoner og den kampen de fører for menneskeverdet til sin døende sønn, bror, svoger og kjæreste.

Seksualitet
Begrepene "homofil", "heterofil" og "lesbisk" kommer fra gresk.
HETEROS betyr forskjellig.
HOMOS betyr lik.
PHILEIN betyr elske.
LESBISK stammer fra øya Lesbos i Hellas. Her levde den kvinnelige dikteren Sapfo i antikken, og hun var omgitt av unge kvinner som hun hadde erotiske forhold til.
Seksualitet har både med kroppen og følelsene å gjøre og er en viktig del av personligheten vår. Alle har behov for ømhet og seksuell tilfredstillelse, og seksualitet er noe som følger et menneske livet gjennom.
 • Drøft sensualitet - seksualitet. Når blir mennesker seksuelle vesener?
 • Når utvikles vår seksuelle identitet? Hva påvirker dette?
 • Homofili har i hundrevis av år blitt sett på som en skam og ulykke. Seksuell omgang mellom homofile ble stemplet som en forbrytelse. Fremdeles hevder noen at homofili er ekkelt og samfunnsskadelig. Kirken må ta mye av ansvaret for dette. Helt frem til i dag har kirken fordømt homofili. I dag godtar kirken homofil legning, men ikke i praksis. Finn sitater i Bibelen som omtaler seksualitet/homofili - drøft disse.
 • I 1982 ble diskrimineringen av homofile forbudt ved lov i Norge. På hvilke områder foregår det fremdeles diskriminering?
 • Hvilke holdninger markedsføres av skolen om forskjellige former for seksualitet, hva uttrykker elevenes foreldregenerasjon, hvordan er det med toleransen i det politiske miljøet?
 • Gå til filmen og drøft hvordan Andrew har det i sitt samboerskap med sin venn. Drøft hvordan foreldre, søsken og venner forholder seg til de to kjærestene. Hvilken holdning til homofili råder på arbeidsplassen?
 • Finn mekanismer vi bruker når vi diskriminerer en gruppe mennesker.

  Kjønnssykdommer
  Veneriske sykdommer eller kjønnssykdommer er betegnelsen på en gruppe infeksjonssykdommer som i alminnelighet overføres ved seksuell kontakt, og som oftest viser først på kjønnsorganene eller nær disse.
  I følge Lov om åtgjerder mot kjønnsykdommer av 12.des. 1947, plikter enhver som tror han/hun lider av en kjønnssykdom å oppsøke lege.
  Som kjønnsykdommer regnes f.eks. syfilis, gonoré, clamydia, herpes, genitalis, kjønnsvorter og hiv/aids. Del klassen i grupper og la hver gruppe finne informasjon om en kjønnssykdom, utbredelse, smittefare, sykdomsbilde, helbredelsesgrad, hva er risikoatferd og hvordan beskytte seg mot sykdommen.
 • Hvordan så sykdomsbildet for syfilis ut før og etter penicillin? Hvordan beskyttet samfunnet seg mot denne sykdommen tidligere?
  HIV/AIDS
  WHO (verden helseorganisasjon) anslår at 3 millioner mennesker til nå(1993) har fått aids. Dette er fler enn tidliger antatt. Antall hiv-positive antas å være 14 millioner. Her regner man også med store mørketall.
  Det blir anslått av WHO at de fleste smittede, 7 millioner, bor i land sør for Sahara, 2 millioner i Asia, 1.5 i Latin Amerika, 800.000 i Nord-Amerika, og 400.000 i Vest-Europa. Dette er mennesker som er hiv-positive, som lever et forholdsvis normalt liv, men som kan smitte andre.
  MSIS-rapport
  Meldesystem for infeksjonssykdommer, Statens institutt for Folkehelse.
  Nasjonale tall er hentet fra MSIS-rapport, uke 29-1993.
  Totalt var det pr. 30 juni 1993 meldt 330 aids-tilfeller i Norge hvorav 255 er døde. Totalt pr. samme dato var det meldt 1268 hiv-positive personer, 937 menn og 295 kvinner. Av disse er 170 smittet gjennom heteroseksuell praksis. I u-land skjer mer enn 80% av nysmittede tilfeller gjennom heteroseksuell praksis.
 • Hva er hiv-viruset? Hvordan smitter det? Hvordan utvikles hiv til aids? Hvordan møter det norske helsevesenet hiv/aids? Hvor mange hiv/aids tilfeller er meldt til Folkehelsa i ditt fylke?
 • Hvordan opplever du medias holdning til hiv/aids?
  Det finnes ikke lenger grunnlag for å stemple deler av befolkningen som utsatte grupper. Det er snakk om å sikre sin seksuelle atferd. Drøft hva risikoatferd er i denne forbindelsen.

  Individ - samfunn
  Nederst i Abraham Maslows behovspyramide er de behovene som kroppen MÅ ha tilfredsstilt. Behovene på høyere trinn vil ikke oppstå før behovene på lavere trinn langt på vei er dekket.


Å kunne realisere seg selv

Å føle at en er verdt noe

Å vite at noen er glad i en

Å føle trygghet

Å få det kroppen trenger

Ta utgangspunkt i Maslows rangering av de menneskelige behvo og lag konkrete eksempler fra hvert av trinnene.
 • Ta utgangspunkt i filmen og drøft hvilken plass kjærligheten har i Andrews liv. Hvem er glad i ham, og hvordan kommer det til uttrykk?
 • Se på Maslows behovspyramide og diskuter om Andrew fikk dekket sine behov, og i så fall hvordan dette skjedde. Hvilken plass har kjærliheten i Andrews liv?

  Samfunnsfag, nyere historie, musikk, norsk
  Kunstens rolle i samfunnsutviklingen
  Antonio Banderas sier:
  "Hvis vi 15 år frem i tiden ser at vi ikke gjorde noenting for å bekjempe aids og diskrimineringen av dem som har sykdommen - jeg mener ingen filmer, malerier eller teaterstykker - da kan vi ikke si at vi har vært kunstnere."
 • Hvilken rolle har kunstnere i Norge hatt når det gjelder utviklingen av holdninger og normer til diskrimerte grupper og aktuell samfunsspørsmål - i krig og fred?
  Norsk høyesterett har slått fast at hiv-smitte ikke er oppsigelsesgrunn i arbeidslivet. Det er likevel svært få hiv-positive i Norge som tør stå fram av frykt for å miste jobb, venner og familie.
 • Hvordan ville du reagere hvis en hiv-smittet var en venn, kollega, bror, søster eller kjæreste?
  Filmen er spekket med god musikk, fra Mozart, Maria Callas til Bruce Springsteen og Neil Young.
 • Diskuter musikeres medansvar og solidaritet i forhold til andre temaer de har støttet. Se på utøvende musikeres samfunnsrolle i et historisk perspektiv, f.eks. Bob Dylans og Rolling Stones protest mot autoriteter, og Bob Geldof med Live Aid.

  Filmkunnskap
 • Er Philadelphia en typisk amerikansk underholdningsfilm? Hva skiller den eventuelt fra disse?
 • Beskriv filmens anslag og fortellerstil.
 • Hvilken funksjon har musikken i filmens avslutningsscene?
 • Se på filmens oppbygging, hvordan vil du tegne spenningskurven?
 • Hvordan filmes forholdet mellom Andrew og kjæresten?

  Et mer utfyllende studieopplegg kan bestilles fra Norsk filminstitutt, Kundeservice: kunder@nfi.ni


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Politikk og samfunn
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen