Filmweb
 
 

Fiin Aargang - portretter fra et århundre

OM FILMEN

Fiin Aargang er en dokumentarfilmserie som første gang gikk på NRK1 våren 2002. Filmen baserer seg på samtaler med 12 mennesker født på 1800-tallet, alle over hundre år. Serien er delt opp i åtte episoder à ca. ti minutter med hvert sitt tema. Temaene er; Barndom, Drømmen om Amerika, Skole, Teknikk, Kjærlighet, Arbeid, Politikk og Epilog (tro og død). I hver av episodene forteller fire eller fem av de 12 hundreåringene om sine minner og refleksjoner ervervet gjennom et helt århundre. Serien er rikt illustrert med fotografier fra hundreåringenes fotoalbum, fotografier fra gamle bøker og klipp fra gamle spillefilmer (fra 1915-1950). Gjennom de åtte episodene får vi en smak av det 20. århundre.


FILMEN OG HISTORIEFAGET

Dokumentarfilmserien, med sine korte og åpenhjertige portretter, formidler deler av historien på en utradisjonell og levende måte.
Et slikt møte med personer som godt kunne vært oldeforeldre til elevene gjør at historiefaget lettere kan forstås og relateres til eget liv og faget bli dermed mer meningsfullt og begripelig. Filmen kan brukes alene som dokumentasjon, inspirasjonskilde eller som supplement til andre kilder. Nedenfor følger ideer til arbeidsoppgaver/undervisningsopplegg som muliggjør stor grad av differensiering. Flere av oppgavene fordrer bruk av tilleggskilder, lærebok eller andre. Filmen med tilhørende oppgaver kan brukes i ungdomsskolen, fortrinnsvis 8-10.klasse (se hovedmomenter i samfunnskunnskap og historie i læreplanverket for grunnskolen)
Undervisningsopplegget dekker dessuten store deler av fellesmålene i læreplanen for historie i videregående skole (link) og spesielt for nyere historie pkt. 2.3, Mål 1 hovedmomentene: 1a - 1e + 1g samt Mål 3 hovedmomentene 3a-3d.


Film og Virkelighet:

1. I de åtte dokumentarfilmene møter vi mennesker som formidler sine personlige minner fra sine hundre år lange liv. I hvor stor grad kan vi si at det som blir formidlet i filmen sier noe om forrige århundre slik det ?egentlig var?? Diskuter verdien av personlige fortellinger som kilde til historieforståelse.

2. I filmene brukes klipp fra spillefilmer og ikke dokumentarfilmer. Hvorfor tror du/dere regissøren har valgt denne formen? Ville filmene fått et annet og mere historisk riktig preg med dokumentarfilmer ?

3. Om du/dere skulle lage en slik film, ville dere ha valgt andre temaer enn de åtte - og i så fall hvilke ?

(Gruppe)oppgaver:
(spørsmål til hver episode gradert: 1=enkel, 5=krevende)

Episode 1: Barndom

1.Hvordan skildres forholdet foreldre/ barn i denne episoden ? Diskuter fordeler/ulemper samt likheter/forskjeller i forholdet mellom barn/foreldre før og nå. (Stikkord: store søskenflokker, ?dine og mine barn?, fysisk aktivitet, TV/ dataspill, arbeid, fritid)
2. Hvordan var barns deltagelse i arbeidslivet rundt 1900? Få med forskjellene på landsbygda, kysten og byene.
3. Hva var typisk jente- og guttearbeid ?
4. På hvilken måte ble barns rettigheter regulert rundt 1900? (stikkord: Barnearbeid, uekte barn).
5. Hvilke drømmer og forventninger for fremtiden tror du/dere en ungdom hadde rundt 1910-20? Er disse drømmene annerledes enn i dag. Diskuter likheter/ulikheter.


Episode 2: Drømmen om Amerika

1.Hvor store deler av den norske befolkning utvandret i perioden 1865-1915?
2.Hvilke deler av befolkningen utvandret og hva var drivkreftene bak utvandringen?
3.Beskriv vilkårene som møtte utvandrerne i ?mulighetenes land? og hvordan de klarte seg.
4.Hva var Amerika i folks øyne for rundt 100 år siden i forhold til i dag? Gi eksempler på kulturpåvirkning USA-Norge i de siste hundre år.
5. Gjør rede for likheter og forskjeller ved innvandringen fra Norge til Amerika og innvandringen til Norge i dag?

Episode 3: Skole

1.Beskriv skolesystemene i ulike deler av landet (by/bygd) på den tiden da personene i filmen gikk på skolen(omgangsskole, middelsskole latinskole m.m.).
2.Hva slags tilbud hadde datidens skolebarn til kunnskap? Sammelikn med nåtidens læremidler.
3.Hva kan ha vært bakgrunnen for kjønnsdelte klasser? Diskuter fordeler og ulemper.
4.I filmen møter vi en av de første jentene som gikk middelskolen. Hvilke ulike muligheter hadde gutter og jenter for utdanning?
5.Hvordan har forholdet elev/lærer utviklet seg på 100 år, og hvilke følger har det hatt for undervisningen?

Episode 4: Teknikk

1.Hva var alternativene til strøm rundt 1900 i hjemmet, industrien og på gaten?
2.Beskriv overgangen fra hest til bil i ulike deler av landet.
3.Redegjør for bilens fordeler og ulemper. Prøv å beskrive et Norge i dag om alle biler plutselig skulle stå!
4.Hvilke hjelpemidler kom i hjemmet utover 20-,30- og 40-tallet og hva hadde de å si for husmoryrket og senere kvinnefrigjøring?
5.Gi en kortfattet beskrivelse av betydningen av innføringen av elektrisiteten i det norske samfunnet.

Episode 5: Kjærlighet

1. Hva slags seksualopplysning fikk karakterene i filmen da de var unge?
2. Hva var hovedårsakene til at folk inngikk ekteskap for 80 år siden sammenlignet med i dag? Hvordan har dette forandret seg?
3. Når og hvor var det vanlig/akseptert med arrangerte ekteskap i Norge?
4.Lulla Koren i filmen mener hun ikke kunne kombinere ekteskap og arbeid. Hvor vanlig var denne holdningen og hva var årsaken til den?
5. Diskuter hvilke forventninger og krav et ungt menneske hadde til en partner (både mannlig og kvinnelig) for rundt 100 år siden sammenlignet med i dag.

Episode 6: Arbeid

1. Hva var en rallar? Finnes det noe tilsvarende i dag?
2. Hvorfor ble det, som lærerinnen Signe Halvorsen forteller, innført dyrtids-tillegg ?
3. Hva var typiske manns- og kvinneyrker rundt 1930-40?
4. Hvilke muligheter hadde unge mennesker for valg av yrke for 70 år siden i forhold til i dag?
5. Hovmester Erling Engebretsen snakker om å forholde seg til en høyere adel. Hvordan sier hans holdninger til sitt yrke noe om datidens klassedeling i samfunnet? Finnes det fremdeles klasseskiller i Norge, og hvordan kan disse eventuelt beskrives?

Episode 7: Politikk

1. Gi kort rede for dannelsen av Det Norske Arbeiderpartiet, Venstre, Bondepartiet og Høyre.
2. Nevn de viktigste arbeidskonfliktene på 1920-30 tallet og hvilke konsekvenser disse fikk.
3. Hvordan kom de ulike trygdeordningene til å påvirke folks hverdag?
4. I denne episoden ser dere tre ganske like valgplakater for tre ulike partier. Hva sier uttrykket i plakatene om den tiden de er laget i?
5. Hvordan har forholdet mellom Norge og Europa vært siden Romatraktaten fra 1957? Hvilken stilling har de ulike partiene hatt til EF/EU ? saken de siste 30 år ?Episode 8: Epilog

1. Hva var gjennomsnittlig levealder rundt 1900 og hva er den i dag? Hvilke faktorer har ført til økt levealder ?
2. Hvordan har folks forhold til døden forandret seg de siste 100 år, og hvorfor?
3. Hvordan var alderdommen til besteforeldrene til de som er med i denne filmen? Gjør rede for fordeler/ulemper med forholdene for eldre da og nå.
4. Beskriv utviklingen av kirkens stilling i det norske samfunnet. Har religionens innvirkning på enkeltmenneskets liv forandret seg det siste århundret?
5. Hva kan den raske utviklingen det siste århundret ha å si for våre holdninger til gamle mennesker.(stikkord: gamle mennesker som kunnskapskilder)


Filmen som kilde til større prosjektoppgaver:

1. Beskriv kort de ulike oppvekstvilkårene fram til 18 års alderen til de fem personene i episode 1: Barndom. Ta utgangspunkt i den informasjonen du får i filmen og dikt videre selv. Trekk paralleller fra hver av personene til fiktive personer i ulike miljøer i dagens Norge.

2. Ta utgangspunkt i episode 6: Arbeid. Beskriv hvert av yrkene i forhold til nødvendig utdanning, typiske landsdeler for yrket, klassebakgrunn for yrket, lønn, arbeidsvilkår, status, arbeidsglede. Har vi tilsvarende yrker i dag? Beskriv kort hvordan du tror arbeidsdagen for hvert av yrkene artet seg.

3. Velg en av de 12 personene i filmen. Lag en oppdiktet bibliografi fra personens fødsel til død. Ta utgangspunkt i den informasjon du får gjennom filmen og dikt videre selv. Ta med elementer fra de åtte ulike temaene for hver episode selv om personen ikke er med i alle episodene. Fantaser rundt personens valg av utdannelse, arbeid, kjæreste osv.

4. Byer. Velg ut et sted eller en by hvor en av karakterene i filmen kommer fra.
a) Beskriv kort utviklingen av det stedet / byen fra
1900 fram til i dag.
b) Hva skyldes denne utviklingen? I hvilken grad vil du forklare denne utviklingen vha. sosiale, politiske, økonomiske , kulturelle, ideologiske, teknologiske eller demografiske faktorer?

5. Ta utgangspunkt i episode 5 om kjærlighet. Beskriv et umulig kjærlighetsforhold mellom to av personene. Hvor møtes de? Hvorfor er dette en umulig kjærlighet? Er det deres egne krav til en evt. ektefelle som står i veien? Hos begge eller hos en av dem? Er det familien som misliker forholdet? Dikt historien i novelleform. Skriv til slutt ned noen tanker om det finnes slike vanskelige kjærlighets-forhold i dagens Norge. 

Filmstudieark

Forfatter:Mette Landgraff, Karine Munch
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Mette Landgraff, Karine Munch
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen