Filmweb
 
 

De kalte seg Swing Kids


OM HANDLINGEN
Tyskland, 1939. Hitler påtvinger sitt folk en stadig stengere disiplin. Tyskland nærmer seg krig med 1nde fart. En gruppe ungdommer motsetter seg de strenge reglene. Påvirket av lidenskapen, heftigheten og budskapet om en fri politisk stemme i amerikansk swingmusikk opponerer de mot overmakten. De kaller seg "Swing Kids" og tar til seg alt av den nye amerikanske moten har å by på.
Etter hvert som deres frihet til å uttrykke seg via dansen og musikken strammes inn, utvikler det som begynte som en uskyldig, undommelig opprørskhet seg til risikabel motstand med politisk overtone.
Vennene Peter, Thomas og Arvid er kjernen i "Swing Kids". En dag blir Peter arrestert for tyveri og blir nødt til å gå inn i Hitlerjugend. Thomas lar seg også verve. Arvid som har klumpfot, er den eneste som har et bevisst forhold til utviklingen landet er inne i. Han forstår galskapen i det politiske budskapet til nazistene, den uhyggelige rasismen og menneskeforakten. I redsel over utviklingen og skuffelsen over vennene begår han selvmord. Peter våkner og forlater Hitlerjugend, mens Thomas forblir, indoktrinert og hjernevasket.

DET ENSRETTEDE SAMFUNNET
I Adolf Hitlers samfunnsyn står begrepet "folk(et)" sentralt. For Hitler var "folket" ( das Volk) et uttrykk for slektskap, arv og rasetilhørighet. Menneskelige egenskaper og kroppslige særtrekk "fulgte blodet" og ble viktige kjennetegn for å definere et folk. Et folk av samme blod og rase hadde felles interesser, felles mål og felles "historiske oppgaver". Den germanske rasen, anført av det tyske folket, var forutbestemt til å være herskere over "undermennesker" av andre mindreverdige raser, hevdet Hitler.
Folket måtte ha en fører, som kjente dets skjebne og kunne føre det fram til seier. Denne føreren var nærmest guddommelig inspirert og hadde krav på absolutt lydighet og lojalitet. Føreren måtte derfor også ha makt til å sette sin vilje igjennom i hele folket, ved at han oppnevnte alle ledere under seg(førerprinsippet). Samfunnet som oppstod på denne måten, ble betegnet som "ensrettet". Innenfor dette samfunnet var det ikke plass for opposisjon eller avvik, og uvilje eller ulydighet måtte straffes strengt.
Oppgaver
 • Drøft begrepene "demokrati" og "totalitært styre" i forhold til beskrivelsen av nazistenes samfunnssyn.
 • Undersøk hvordan Hitler og hans tilhengere utnyttet nasjonalisme, fremmedfrykt og ønsker om å høre til en elite i å vinne kontrollen over det tyske folket. Illustrer med eksempler fra filmen. Kjenner du dagsaktuelle eksempler?
 • Hitler og hans tilhengere betegnet det samfunnssystemet som de innførte i Tyskland fra 1933 som "den nye orden". Hva slags samfunn hadde gått forut for Hitler-styret i Tyskland? Hva bestod det "nye" i?
 • I filmen foregår en rekke overgrep mot mennesker. Nevn personer/grupper som blir utsatt for vold og trakassering. Hvordan ble jøder behandlet i nazi-Tyskland? Hva mente Hitler med "den endelige løsningen på jødespørsmålet"? Hva skjer med jødene i filmen? Hvilke andre grupper ble 1t og forfulgt? Skjer slikt i dag?
 • Filmen viser flere eksempler på rasismen i nazi-Tyskland. Gi eksempler. Har du kommet over påstander om at spesielle menneskelige egenskaper skulle gå i arv i det siste? Hva med rasistiske vitser? Eller svenskevitser?
 • Arvid har klumpfot og blir trakassert. Hvordan lærte HJ å forholde seg til funksjonshemmede? Hva legger du i begrepene "sosialdarwinisme" og "rasepleie"? Hvordan kan dette spores i Hitlers idéer om folket og blodet? Hvilke konsekvenser får tanken for handikappede, kronisk syke o.a.? Hva skjedde med disse gruppene under Hitler?

  UNGDOM I NAZI-TYSKLAND

 • Hvorfor tror du nazistene var så opptatt av å få alle barn og unge inn i sine organisasjoner?
 • Hva legger du i ordet "indoktrinering"? Er det forskjeller mellom indoktrinering og opplæring?
 • Hva slags teknikker for å påvirke barn og unge ser du eksempler på i filmen? Hvordan reagerer du på dem?
 • Hva slags eksempkler setter foreldrene i filmen for sine barn? Hvordan reagerer barna på det de ser hjemme? Hva blir familiens rolle i oppdragelsen av barn og unge i et samfunn der staten griper så sterkt inn som i nazi-Tyskland? Hvilket ansvar har foreldre for barns politiske og moralske oppdragelse? Hvilket ansvar har staten?
 • Hvordan vil du forklare beretninger om Hitlerjugend-medlemmer som anga sine foreldre for å ha lyttet på utenlandsk kringkasting, selv om dette var forbundet med dødsstraff?
 • Hva blir Peter oppfordret til mht. bokhandleren han går ærend for? Hvordan reagerer han - og hva ville du ha gjort i hans sted? Kommenter hans reaksjoner på de små pakkene han får i oppdrag å levere.

  MOTSTAND MOT HITLER-STYRET

 • Peter kanaliserer sin protest mot nazistene ut i den forbudte dansen i filmens sluttsekvens. Hvordan vil du karakterisere hans protest - hva tror du han oppnådde med den? Sammenlign med Arvids protest - selvmordet.
 • Hvilke andre motstands- og opposisjonsytringer finner du i filmen? Hva slags grupper tror du dette dreier seg om?
 • Undersøk hvordan den tidligere tyske forbundskansleren Willy Brandt unnslapp Hitler-Tyskland.
 • Hold små foredrag om pastor Martin Niemöller og fader Kolbe og deres motstand mot nazismen.
 • Hva vet du om nazistenes forhold til religion? På slutten av krigen begynte Hitler å snakke om "forsynet"; hva tror du gjorde at Hitler foretok denne kuvendingen i forhold til religionen?

  Jazz og nazisme
 • Hvilken rolle spiller musikk for ungdom? Finnes det protestmusikk i dag?
 • Gi eksempler på former for ungdomskultur i dag som samfunnet reagerer mot. Er slike reaksjoner forståelige og legitime?
 • Hvorfor tror du at jazzen virket som spesielt u-tysk, og ikke i samsvar med de nazistiske idealer? (Utøvere, stil, opprinnelse osv...)

  OPPGAVER TIL FILMEN SOM HELHET
 • Hvem henvender denne filmen seg til? Vurder filmens tema opp mot det faktum at det dreier seg om en (amerikansk) underholdningsfilm og kommenter. Ville filmen hatt en annen virkning på deg dersom den hadde vært i svart/hvitt og/eller dersom personene hadde snakket tysk?


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge, Nils Klevjer Aas
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Musikk , Engelsk , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge, Nils Klevjer Aas
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen