Filmweb
 
 

Bowling for ColumbineOM FILMEN

Tidlig om morgenen tirsdag den 20 april 1999, i den stille og velstående forstaden Littleton utenfor Denver i Colorado, møtes de to skolekameratene Eric Harris og Dylan Klebold for å spille en omgang bowling før de skal på skolen. Etter å ha bowlet kjører de to guttene i Erics BMW til skolen. Bevæpnet med halvautomatiske våpen, pistoler og hjemmelagede bomber går de to guttene inn gjennom skolens hoveddør. Da den 18 år gamle Eric og den 17 år gamle Dylan en time senere vender de dødbringende våpnene mot seg selv i skolens bibliotek, har de rukket å henrette 12 av sine medelever og en lærer.

Denne massakren ved Columbine High School danner utgangspunktet for journalisten Michael Moores dokumentarfilm Bowling for Columbine. Men Bowling for Columbine er ikke bare en film om Columbine, og hvorfor Eric og Dylan gjorde det de gjorde. Hvert år blir mer enn 11 OOO mennesker skutt til døde i Amerika - flere enn i noe annet land i verden. Det Michael Moore forsøker å finne et svar på i Bowling for Columbine, er hvorfor så mange amerikanere tar livene av hverandre med skytevåpen. Eller som Moore formulerer det i begynnelsen av filmen: ?Er vi en nasjon av våpenidioter, eller er vi bare idioter??.

Det Amerika Moore viser oss i første havdel av filmen er en våpenelskende og våpenfiksert nasjon. Det synes åpenbart at det er den den store tilgangen til våpen og ammunisjon som er årsaken til at amerikanere tar livet av hverandre. Men så reiser Moore over grensen fra Amerika til Canada. Det Moore finner i Canada gjør ham forvirret: I Canada oppdager nemlig Moore til sin forbauselse at selv om canadierne er akkurat like våpengale som amerikanere, så er ikke kanadierne i nærheten av å drepe hverandre like hyppig som amerikanere (I underkant av 100 canadiere dør med en kule i kroppen i løpet av et år).

Hvorfor er det slik? Moores svar er at det Canadiske samfunnet er et samfunn med et sosialt sikkerhetsnett og mindre sosiale forskjeller enn det amerikanske. At Canada, i motsetning til Amerika, ikke har krigshissende politikere som ønsker å dra landet ut i krig. Og at canadiske nyhetsmedier ikke er like opptatt av å presentere seerne sine for sjokkerende voldsforbrytelser som de amerikanske.

Reisen til Canada blir et vendepunkt. Og i den andre halvdel av filmen forsøker Moore å vise at den intense frykten mange amerikanere føler er et større problem for det amerikanske samfunnet enn våpnene i seg selv. Det amerikanske samfunnet er nemlig, slik Moore beskriver det, grepet av en voldsom og irrasjonell frykt for ting det ikke er nødvendig å være redde for. Dette, hevder Moore, skaper et samfunn med mer mistro, mer våpen, mer frykt og, som en direkte konsekvens, mer vold!TIL DISKUSJON:
Filmkunnskap:
Bowling for Columbine er en dokumentarfilm. Dokumentarfilmer er ofte filmer som tar for seg kulturelle, politiske, sosiale eller kunstneriske spørsmål. Dette kan selvfølgelig også spillefilmer og nyhetsreportasjer gjøre. Det som skiller en dokumentarfilm fra en spillefilm er at den tar utgangspunkt i virkelige historier og mennesker, i motsetning til spillefilmer som bygger på oppdiktede historier. Mens det som skiller dokumentarfilmer fra nyhetsreportasjer er at en dokumentarfilm ikke har noen forpliktelse til å være en objektiv og balansert gjengivelse av virkeligheten. I en dokumentarfilm kan filmskaperen derfor på en helt annen måte enn en nyhetsjournalist gi uttrykk for sine personlige meninger, argumentere og propagandere for et politisk standpunkt, eller utforske kunstneriske virkemidler. En dokumentarfilm kan derfor karakteriseres som en film som henter råstoffet sitt fra virkeligheten, men som formidler dette stoffet ut fra en personlig holdning eller synsvinkel.

I Bowling for Columbine spiller filmskaperen selv, Michael Moore, en svært aktiv rolle i filmen. Han kommenterer det som skjer i filmen i voice over, og i mange scener dukker han opp foran kameraet som en aktiv deltaker. Hvordan framstår Michael Moore i disse scenene? Beskriv hvordan han er kledd, og ser ut? Hva slags bilde av seg selv er tror du han ønsker å presentere? Hvilken virkning tror du dette har for den som ser på? Hva oppnår han med dette? Er det bra at filmskaperen er så synlig, og så åpen om sine meninger og holdninger? Eller undergraver det filmens troverdighet og budskap? Ligner Moores fremgangsmåte på andre dokumentarister du har sett på film eller tv? Hvordan kan f.eks. Moores rolle i Bowling for Colombine sies å skille seg fra den rollen Gerhard Hellskog har i det omdiskuterte dokumentarprogrammet Rikets Tilstand (TV2)?

I spesielt to scener spiller Moore selv et svært aktiv rolle. I den ene scenen tar Moore med seg to gutter som overlevde massakren på Columbine, men med varige mén, til hovedkvarteret til supermarkkjeden K-Mart. Her bønnfaller de ledelsen til å slutte å selge ammunisjon til angrepsvåpen i butikkene sine, noe ledelsen til slutt går med på. Drøft Moores framgangsmåte i denne scenen. Hvordan vil du beskrive den? Hvorfor tror du Moore og guttene fra Columbine møtte opp andre dagen med et helt pressekorps på slep? Ligner det Moore gjorde her på andre aksjoner du har hørt om i mediene? Hvorfor tror du ledelsen i K-Mart lot seg overtale av Moore til å slutte å selge denne typen ammunisjon? Var det fordi de etter å ha møtt ofrene fra Columbine plutselig forsto at kulene de solgte kunne brukes til å skyte mennesker med? Eller kan det tenkes at det var andre ting som var avgjørende for dem?

Den andre scenen Moore spiller en svært aktiv rolle, er den som avslutter filmen. Her tropper Moore opp i hjemmet til filmstjernen Charlton Heston, som i mange år har vært leder av National Rifle Association. Hva synes du om denne scenen? Hvordan opplevde du det som skjer under intervjuet? Synes du scenen er pinlig, spennende, eller morsom? Var det riktig av Moore å først framstå som et sympatisk medlem av NRA, for deretter å overraske Heston med kritiske spørsmål? Får du sympati med den gamle mannen? Eller får han som fortjent? Hvordan skiller den måten Moore behandler Heston på, seg fra den måten han forholder seg til andre intervjuobjekter på, f.eks. sjokkrockeren Marilyn Manson? Hvorfor tror du Moore har valgt å avslutte filmen med akkurat denne scenen?

Et karakteristisk trekk ved Bowling for Colombine er at den, til tross for at den handler om et trist og alvorlig tema, er en svært underholdende, morsom og intens film. Hvilke scener i filmen synes du er spesielt morsomme? Hvorfor er de morsomme? Hvilke scener i filmen synes du var spesielt spennende? Hvorfor var de spennende? Hvilke scener var spesielt intense? Hvorfor opplevde du dem som intense? Det er blitt sagt om Moore at han blander journalistikk og underholdning. Hvorfor tror du Moore har valgt å lage en så underholdende og morsom film? Er det riktig å pakke inn et så alvorlig tema i en så ?lett? form? Skader det budskapet i filmen? Eller er det en fordel?

Diskuter hvordan filmen er kons1rt. Altså hvordan Moore setter sammen mange ulike typer visuelt og dokumentarisk materiale (arkivopptak, informasjonsfilmer, nyhetsinnslag, animasjon, intervjuer, bilder fra overvåkningskameraer, opptak fra nødtelefoner etc.) for å få frem budskapet sitt. På et tidspunkt i filmen får vi se bilder fra overvåkningskameraene ved Columbine den dagen massakren fant sted. Diskuter med utgangspunkt i denne scenen den måten Moore har klippet sammen bildene på og hvordan han har kombinert dem med opptak fra politiets nødtelefon samme dag. Hvilken effekt har samspillet mellom lyd og bilder her? Diskuter hvordan dere opplevde denne scenen følelsesmessig da dere satt i kinosalen.

Hvis Michael Moore hadde valgt å lage en spillefilm isteden for en dokumentarfilm, hvordan tror du en slik film hadde blitt seende ut? Tror du det overhodet kan la seg gjøre? Hvordan ville du ha valgt å framstille Moores budskap i en spillefilm?Historie/Samfunnskunnskap:
Bowling for Columbine inneholder en kort, animert framstilling av Amerikas historie. Hvorfor tror du Moore har valgt å framstille den amerikanske historien på denne måten? Virker det troverdig? Eller framstår den som useriøs? Hvordan skiller denne framstillingen av Amerikas historie seg fra den versjonen som er å finne i norske skolebøker? Hvordan passer denne versjonen av Amerikas historie inn i Moores overordnede buskap i filmen? Hvordan skiller framstillingen av slaveriet seg fra andre historiske framstillinger du har sett på film eller tv? Hvordan framstiller Moore forholdet mellom svarte og hvite i dagens USA?

Den 20 april 1999, samme dag som massakren ved Columbine, var også den dagen amerikanske fly slapp flest bomber over Kosovo i krigen mot Serbia. Moore bruker dette til å skape en parallell mellom det han mener er en aggressiv amerikansk utenrikspolitikk, og volden hjemme. Hva synes du om denne sammenligningen? Er det en rimelig slutning å trekke? I filmen intervjuer Moore rockestjernen Marilyn Manson, som ble gjort til syndebukk for massakren i Columbine. Manson sier i dette intervjuet: ?Mennesker skremmes opp for at de skal vende seg innover i seg selv, konsumere og bli uinteressert i den krig som deres ledere fører i verden utenfor?? Hva tror du Manson mener med dette?

Også Norge er et land i krig. I hele vinter har norske jagerfly deltatt sammen med amerikanske styrker i operasjoner i Afghanistan. I nyttårstalen til Kjell Magne Bondevik snakket Statsministeren med bekymring om voldsutviklingen i det norske samfunnet, spesielt blant ungdom. I den samme talen sa Bondevik også at det kan bli nødvendig for Norge å støtte det han kalte ?en preventiv krigføring? mot Irak. Diskuter Bondeviks utsagn med utgangspunkt i Bowling for Columbine? Hva er forskjellen på George W. Bush og Kjell Magne Bondevik? Hva er forskjellen på USA og Norge? Hva tror du Michael Moore ville hatt å si om budskapet Bondeviks nyttårstale?

Mediekunnskap:
Et av Michael Moores hovedpoenger i Bowling for Columbine er at massemediene bidrar til å skape frykten i det amerikanske samfunnet. Som eksempel nevner Moore at til tross for at draps tallene i USA har gått ned over 20 prosent, så har tv-dekninen av vold økt med 600 prosent. Dette, mener Moore, er med på å skape et daglig inntrykk av at folk er i mye større fare enn de egentlig er. Hvorfor tror du mediene bruker så mye plass på drap, ulykker og kriminalitet? If it bleeds, it leads, sier sosiologen Barry Glassner i filmen. Diskuter hva er det med nyheter om sex, vold og katastrofer som gjør at de selger så godt? Er dette en kritikk som også kan overføres på norske medier? Diskuter, f.eks. med utgangspunkt i Baneheia- eller Orderudsaken, hvordan norske nyhetsmedier dekker drap og kriminalitet. Står den plassen disse sakene får i mediene i forhold til den samfunnsmessige betydningen de har?

I filmen får vi se hvordan Eric og Dylans medievaner ble en stor del av debatten etter massakren ved Columbine. Sjokkrockeren Marilyn Manson og dataspillet Doom ble bl.a. gitt ansvaret for massakren. Dette førte til at skolemyndigheter og lærere over hele landet begynte å slå ned på populær- og subkulturelle uttrykk de ikke forsto, eller oppfattet som ubehagelige. Ungdom som av en eller annen grunn falt utenfor, hadde uvanlige medieinteresser, eller kontroversielle ideer, ble plutselig sett på som en potensiell trussel mot liv og helse. Tror du dataspill, voldsvideoer, internett og rockemusikk var en årsak til at Eric og Dylan gjorde det de gjorde? Kan mediebruk føre til vold? Hvilken rolle tror du dataspill og musikk spilte i livene til Eric og Dylan? Diskuter også hvike medieutrykk du selv liker? Liker du popkultur som voksne tar avstand fra? I så fall, hva tror du det er med disse produktene som gjør at voksne ikke liker dem? I filmen er det et intervju med Matt Stone, en av skaperne av animasjonsserien South Park. Hvordan forklarer han massakren i Columbine? Sammenlign intervjuet med Stone, med det den kristene demonstranten utenfor en Marilyn Manson konsert sier. Hvem synes du har den beste forklaringen på årsaken til massakren ved Columbine?

Hvorfor tror du selv at Eric og Dylan gjorde det de gjorde? Tror du det som skjedde i Colombine også kan skje i Norge?


 

Filmstudieark

Forfatter:Alex Iversen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Engelsk , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Forfatter:Alex Iversen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen