Filmweb
 
 

Volvens spådom - Skapelsen

FILMENS ANVENDELSE I SKOLEN

Filmen passer både for grunnskolen og videregående skole i fagene religion og norsk.
Læreplanene om norrøn mytologi: Læreplanen i norsk for VK1 - mål 10: Elevane skal ha lese og ha kunnskap om norrøn litteratur. Eit prosa verk og eit eddakvad eller utdrag frå eit eddakvad bør vere med i tekstutvalet. Læreplanen i religion, mål 2.2 og hovedmomenter 1 d: Elevene skal kunne gjøre rede for de religionsvitenskapelige grunnbegrepene som det hellige, kult, gudsbegrep, rite og myte. Læreplanen for 10-årig grunnskole, norsk: 5.-7.kl.: Bli kjende med fleire norrøne mytar, 8. kl.: Lese eit utval omsette eddadikt.

Om volven

En volve er en spåkvinne; hun er synsk og har en helt særegen posisjon i den norrøen virkelighetsoppfatningen. Hun hører til både i den jordiske og i den mytologiske verden, og må behandles med respekt. Volven i diktet kjenner verden bedre enn gudene selv.

Om handlingen

Volven presenterer seg som den som kan se inn i tiden. Med mørk og mystisk stemme forteller hun om treet Yggdrasil; alt finnes i det. I begynnelsen var kaos, Ginnungagap. Det første levende vesen blir jotnen Yme. Kua Audhumbla slikker på den store isen, og det første gudevesev, Bor, oppstår. Gudene vil herske over verden, dreper Yme og skaper jord og himmel av hans kropp. Kampen mellom guder og jotner er i gang. To trestammer inspirerer Odin til å skape de første mennesker, Ask og Embla. De blir utstyrt med ånd, evnene til å tenke, skjønnhet og sansenes bruk - men i skapelsen ligger begynnelsen til alle tings slutt, sier volven.

FORSLAG TIL ARBEIDSOPPGAVER

Oppgaveteksten er tilrettelagt for videregående skole og ungdomsskolen. Lærere i barneskolen anbefales å trekke ut relevante oppgaver og selv formulere spørsmål i h.h.t. aktuelle klassetrinn.

Om skapelsesmyter

En myte er et religionsvitenskapelig begrep. Forklar hva vi mener med det.

Nevn eksempler på ulike myter.

Myte brukes også i dagligtalen. Hvorledes bruker vi ordet da?

Filmen er bygget på diktet Voluspå, og presenterer oss for den norrøne skapelsesmyten. Hvilke fellestrekk finner du mellom denne og de kristne skapelsesfortellinger (1. Mos.1, 1- 2, 4 og 1. Mos. 2, 3-4)?

Finn fram til skapelsesmyter i andre religioner, og sammenlign med den norrøne og kristne.

Hvilket bilde har du selv dannet deg av jordas skapelse?

Om verdensbilder

I alle religioner finner vi igjen menneskets frykt for kaos. Hvilke forskjellige forestillinger om kaos kan du finne i ulike religioner?

Hva er det motsatte av kaos?

I jødedommen, kristendommen og islam er det Gud som skaper verden av ingenting. Hvilke forestillinger om dette finner vi i norrøn religion, buddhisme, hinduisme?

Kampen mellom guder og jotner tilsvarer kampen mellom det gode og det onde. Finn forestillinger om dette fra andre religioner.

Volven sier til slutt: I skapelsen ligger begynnelsen til alle tings slutt? Hva menes med det?

Om menneskesyn

De første menneskene i norrøn mytologi heter Ask og Embla. Hvilke egenskaper og hvilken posisjon i skaperverket har de fått? Hvilket menneskesyn finner du uttrykt i filmen?

Hvilken posisjon i skaperverket har mennesket i h.h.v. kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen?

Hva sier filmen om forholdet kvinne/ mann i norrøn tid?

Voluspå er et kosmisk dikt. Hva mener vi med det?

Det er skrevet i brytningstiden mellom norrøn religion og kristendommen. Hvilken påvirkning fra kristendommen kan du finne?

Om diktet og filmen

Hvilke teorier finnes om hva edda betyr?

Hvilke forskjellige teorier finnes om alderen på eddadiktningen og opphavslandene?

Begrepet eddadiktningen er blitt utvidet til å gjelde norrøn diktning av mytisk og sagnhistorisk innhold uten navngitt forfatter, diktet i folkelige versemål. På hvilken måte synes du filmen har fått fram eddadiktningens spesielle fortellerstil?

Sammenlikn filmens budskap og virkemidler med det opprinnelige diktet. Hvordan samsvarer filmen med teksten?

Hvilke symboler benyttes i h.h.v. filmen og diktet?

Diskuter hva dere ville lagt vekt på i en filmatisk fremstilling av Voluspå.

Hvilke helte- og gudedikt kjenner du navnene på? Hva handler de om? Dramatiser ett av dem.

Trymkvida er det mest leste av gudediktene i videregående skole. Hvorfor tror du det oftest blir valgt å arbeide med?


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Religion, livssyn og etikk
Tema:Individ/gruppe, Historie
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen