Filmweb
 
 

The Angels' Share

HANDLING:

Robbie er en ung mann i begynnelsen av 20-årene. Vi møter ham første gang i en rettsal, hvor han blir idømt en straff for vold. Robbie bor i den hardeste og fattigste delen av Glasgow, Skottland. Omgivelsene er preget av arbeidsløshet og håpløshet, noe som har smittet over på menneskene som bor her. Dagene består stort sett av drikking, sløving foran TV-apparatet og slåsskamper. Robbie har en kjæreste som kommer fra et litt bedre sosialt lag – og de venter barn sammen. Robbie blir idømt samfunnsstraff og gjennom en av tilsynsførerne går det opp for Robbie at han må ta seg sammen for å kunne skaffe seg et godt liv sammen med kjæresten sin og barnet som skal komme. Likevel plages han av bøller som skal hevne seg for voldsepisoder Robbie har vært involvert i tidligere. Tilsynsføreren får Robbie til å bli interessert i whisky – skottenes nasjonaldrikk. Han får være med på et seminar om drikken og så viser det seg at Robbie har en egen smaksevne, et talent for å skille ulike whiskymerker fra hverandre! Tilfeldighetene vil at Robbie får nyss om at verdens mest sjeldne whisky skal auksjoneres bort – og at en flaske med dette merket, koster 1 million pund. En smart plan formes i Robbies hode – plutselig vet han hva han må gjøre for å komme ut av den sosiale og økonomiske elendigheten! Sammen med tre venner i samme håpløse situasjon, pønsker de ut tidenes whiskykupp. Foran nesa på intetanende whiskyfantaster, stjeler Robbie og gjengen fire flasker av den sjeldne varen, selger flaskene på «svartebørsen» som igjen blir veien til lykke og fremgang – hvert fall for Robbie, kjæresten og den lille babyen. Robbie mener selv at han bare har forsynt seg med «the Angels' Share», som er den prosenten av whiskyen som fordamper årlig (ca. 10 % av samlet beholdning) – og derav filmtittelen.
OM REGISSØREN

Filmen er laget av den britiske regissøren Kenneth Loach, kjent som Ken Loach. Han er født i 1936 og er fremdeles aktiv som filmskaper. Han har laget mange filmer og har vunnet mange priser, sist i 2006, hvor han vant hovedprisen i Cannes (Gullpalmen) for filmen om den irske borgerkrigen Vinden som ryster kornet. Han startet sin karriere allerede i 1962 og tidlig så man formgrepene som kom til å prege nesten samtlige av filmene hans. Han er tilhenger av realismen – det vil si at han ønsker at filmene skal framstå så nær virkeligheten som mulig, at seeren får følelsen av å kikke inn i liv som utspiller seg på en nær og troverdig måte. Ofte bruker han ukjente skuespillere, og visuelt er filmene hans rå, kornete og lite sofistikerte på lydsiden. Man kan få assosiasjoner til amatøropptak – noe det ikke er, men heller veldig gjennomtenkt. Loach er ofte blitt beskyldt for å lage «venstreorienterte» filmer – at filmene hans er politisk motivert, siden de ofte skildrer mennesker nederst på den sosiale rangstigen og hvordan disse strever med sine problemer for å komme seg ut av fattigdommen, både den åndelige og den sosiale. Regissørene Ken Loach, Terence Davis og Mike Leigh blir ofte sammenlignet, siden deres filmer tematisk og stilistisk ligner hverandre – og at disse regissørene er de fremste eksponentene for britisk filmrealisme.
OPPGAVER

Samfunnsfag:

The Angels' Share er beskrevet av pressen som «en bittersøt komedie» og blitt sammenlignet med andre britiske filmkomedier med en sosial tematikk – som for eksempel filmen I blanke messingen (Peter Cattaneo, 1997). Det er flere likhetstrekk mellom I blanke messingen og The Angels' Share: Miljømessig befinner man seg i den lavere arbeiderklassen, hvor småkriminelle og arbeidsløse venner får en genial ide, og at man sammen gjennomfører et prosjekt som bringer dem mot et bedre og rikere liv – i bred forstand.
 1. Gå inn på filmens første scener, der mennesker får avgitt ulike dommer.
Hva kjennetegner de ulike kriminelle handlingene?
 1. Hva kjennetegner miljøet Robbie har vokst opp i?
 2. Hva slags dom er det Robbie får?
 3. Hva betyr samfunnstjeneste?
 4. Hvorfor er det så viktig for Robbie å komme seg ut av elendigheten?
 5. Beskriv vennene til Robbie.
 6. Reflekter over hva fattigdom gjør (kan gjøre) med mennesker.
 7. Reflekter over volden i dette samfunnet – på hvilken måte kan man si at volden er meningsløs?
 8. Hva kan slik meningsløs vold i et samfunn være et uttrykk for?
 9. Hva betyr det å ha en velferdsstat?
 10. Hvorfor kan det virke som det er større sosial nød i England og Skottland?
 11. Søk informasjon om arbeids – og levevilkår i Skottland og sammenlign dette med Norge som velferdstat.
 12. På hvilken måte påvirker finanskrisa samfunnsøkonomien i for eksempel Skottland?
 13. Hva skiller Norge fra resten av landene i Europa og EU? (sjekk: «Finanskrisen på 1-2-3»  http://www.youtube.com/watch?v=ZjAlAD85PAs)
 14. Hva betyr whisky for Skottland?
 15. Hvor går grensene mellom det å nyte alkohol og det å misbruke alkohol?
 16. På hvilken måte synliggjøres dette i filmen?
Filmkunnskap- filmhistorie, form og innhold:

 1. Hva kjennetegner realisme i film?
 2. Er ‘realisme’en retning innenfor film eller en sjanger?
 3. Når oppstod begrepet realisme i filmhistorien?
 4. Hvilke formgrep kjennetegner filmisk realisme?
 5. Når oppstod begrepet neorealisme i filmhistorien og hvilke filmtitler er mest kjent innen denne retningen?
 6. Hva menes med ‘poetisk realisme’?
 7. Hvilke filmtitler og hvilke land er mest kjent for filmer innen poetisk realisme?
 8. Hvilke formgrep er mest benyttet i realismen?
 9. Finn informasjon om hva som ligger i begrepet «Kitchen Sink Realism» og når denne retningen oppstod innen britisk film?
 10. Hvilke filmer fra nyere tid kan vi plassere innenfor realisme -retningen og hvilke engelske realisme regissører er mest kjent for sine filmer?
 11. Hvilke temaer finner man ofte i filmer med en realistisk stil?
 12. Reflekter over hvorfor filmer innenfor realismen ofte blir tillagt et politisk innhold.
 13. På hvilken måte kan man si at The Angels’ Share nærmer seg en politisk film – heller enn en «bittersøt komedie»?
 14. Hva er det med denne filmen som gjør at den ikke blir en politisk motivert film?
Drøft hva som kan være filmens grunnmotto eller moral.
HVA SIER LÆREPLANEN?

Dette sier bl.a. læreplanen i samfunnsfag for videregående skole:

Individ og samfunn
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
- Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
- forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere kvifor kjønnsrollene endrer seg over tid
- rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
- drøfte rettane ein har som forbrukar og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
- gjere greie for endringar i familie- og samlivsformer
- gjere greie for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i eit samliv og diskutere følgjer av samlivsbrot
- bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan forebyggjast

Arbeids- og næringsliv
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
- definere omgrepa levestandard og livskvalitet, gjere greie for årsaker til at levestandarden i Noreg har auka og diskutere om auken har ført til betre livskvalitet
- bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
- reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
- gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på
- diskutere noen etiske problemstillingar knytte til arbeidslivet
- gjere greie for organisasjonane sin plass i det norske arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønn og arbeidsvilkår
- vurdere utfordringar ved å etablere ei bedrift
- trekke ut hovudlinene i resultat- og balansereknskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy

Kultur
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
- definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
- beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
- forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
- gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur

Internasjonale
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
- definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
- forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
- gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør
- gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
- gjere greie for EU sine mål og styringsorgan og diskutere Noreg sitt forhold til EU
- bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og persentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
- gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda
- gjere greie for kva som kjenneteikner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
- diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling

Film – og mediekunnskap
Under følger noen av hovedmålene:
Elevene skal:
- ha kunnskaper om og forståelse av medienes rolle i et kulturelt perspektiv
- ha grundige kunnskaper om pressehistorie, radiohistorie og film og fjernsynshistorie
- ha kunnskaper om epoker innenfor film og kunne gi eksempler på filmer og regissører knyttet til epokene
- være orientert om nye teknologiske utviklingstrekk og om teknologiens innvirkning på medieutviklingen
- ha kunnskap om underholdningsindustriens metoder og virkemiddel
- kunne drøfte medienes rolle i politikk-, etikk-, miljø- og likestillingsspørsmål


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Filmkunnskap , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Helse og rus, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:The Angels' Share
Regi:Ken Loach
Roller:Roger Allam, John Henshaw, Daniel Portman, William Ruane, Lorne MacFadyen, Paul Brannigan, David Goodall, Jasmin Riggins, James Casey, Siobhan Reilly, John Henshaw, Gary Maitland, Scott Dymond, Scott Kyle, Neil Leiper, James Casey, Caz Dunlop, Gilbert Martin, Charles MacLean
Manus:Paul Laverty
Genre:Drama / Komedie
Nasjonalitet:Storbritannia
Produksjonsselskap:Sixteen Films, Why Not Productions, Wild Bunch, BFI, Les Films du Fleuve, Urania Pictures, France 2 Cinema, Canal Plus, Cinecinema, Soficinema, Le Pacte, Cineart, France Televisions, Canto Bros Productions
Musikk:George Fenton
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2012
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen