Filmweb
 
 

Korsveien

INNHOLD
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT
Fjorten år gamle Maria vokser opp i et svært strengt katolsk hjem, hvor spesielt hennes mor aldri lar en sjanse gå fra seg til å stille datteren overfor harde krav til korrekt kristen livsførsel. Familien tilhører en katolsk kirke hvor bibelsynet er fundamentalistisk, og hvor man konstant må vokte sine tanker og gjerninger slik at man ikke synder mot seg selv, sine medmennesker eller Gud.

Maria vil så gjerne leve et liv til Guds ære, men alle kravene gjør at hun opplever livet som en eneste lang, gledesløs og uutholdelig prøvelse. Den dårlige samvittigheten gir aldri slipp, og hun nærmer seg stadig bristepunktet for hvor mye hennes kropp og sinn tåler av ustanselige forsøk på å være en hundre prosent rettroende kristen.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 6.-10.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt Korsveien 11-års aldersgrense. Deres begrunnelse er at "filmen har en tematikk som kan virke forstyrrende på yngre barn."

Ut over dette kan det bemerkes at hovedpersonens mor uttrykker regelmessig en del sinne – samt at filmen inneholder en fatal, men ikke eksplisitt sykehusscene. Dette er imidlertid noe som kun kan virke urovekkende på de aller sarteste.

Uansett, i skolesammenheng egner filmen seg best fra sjuende klasse og opp, dette med tanke på de faglige temaer filmen berører.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE 

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Korsveien vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

RLE

Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene kristendom og filosofi og etikk.

 


SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

NORSK

Kompetansemål etter 7. og 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. TYSK
Korsveien har tysk tale (foruten noe latinsk liturgi). Den kan dermed fint medvirke i et tverrfaglig arbeide hvor læringsmål i tysk fremmedspråk blir inkludert.
Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Korsveien er en tysk produksjon, regissert av Dietrich Brüggemann. Manus har Dietrich skrevet sammen med sin søster Anna Brüggemann. De har knyttet handlingen til et oppdiktet kirkesamfunn, St. Pauls menighet – som fremstilles svært konservativ og fundamentalistisk. Dette er imidlertid basert på den faktiske menigheten Saint Pius X, et reaksjonært, katolsk kirkesamfunn.

Filmens hovedperson, fjortenåringen Maria (Lea van Acken), står overfor sin konfirmasjon, og vi ser hvordan hun sliter med å leve opp til det menneskelige idealet hennes foreldre og kirke forventer av henne. Hele handlingen er delt inn i (kun) fjorten scener. Dette er sammenfallende med at Jesus’ lidelsesvei (Via Dolorosa, fra han blir dømt til han legges i graven) i kristen tradisjon er delt inn i fjorten stasjoner.

Hver av filmens fjorten scener er navngitte etter disse stasjonene, eksempelvis ”Jesus mottar korset”, ”Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset” og ”Jesus blir naglet til korset”. Maria tror at å gjennomgå den samme trinnvise oppofrelse som det Jesus opplevde er en nødvendighet for å komme til Himmelen. 

Elleve av de fjorten scenene er filmet uten zooming eller kamerabevegelse, noe som gir tilskuerne en virkelig god mulighet til å trenge inn i hver enkelt situasjon. Dette har krevd mye av skuespillerne, da flere scener er på rundt ti minutters varighet – hvor alt har måttet klaffe i én sammenhengende tagning.

Filmen egner seg veldig godt til å belyse at utøving av et fundamentalistisk trossyn også kan gjelde kristne miljøer i det morderne Europa, ikke bare fremmede, ikke-europeiske religioner det i vår del av verden er blitt skapt mange myter rundt.

Korsveien mottok den prestisjefulle prisen Sølvbjørnen for beste manus under filmfestivalen i Berlin i 2014.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1157307.ece?clip=1
OPPGAVESAMLING (TIL FOR- OG ETTERARBEID)
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over. 1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


Vurder disse forberedelsesoppgavene ut fra i hvor stor grad elevene fra før kjenner til de mest sentrale elementer innen kristendommen.

A: Bruk litt tid på å sette deg inn i hvilken film du skal se. Les handlingsreferat, se filmtraileren - og jobb med forberedelsesoppgavene i denne seksjonen. 


B: Hvem var Jesus? Hvorfor måtte Jesus i følge kristendommen dø? På hvilken måte døde han?

C: Hva er katolisismen? Hva kjennetegner denne retningen innen kristendommen?

D: Les i Bibelens evangelier om da Jesus ble dømt til døden, da han ble torturert og måtte bære korset sitt til Golgata hvor han ble korsfestet og døde. Les for eksempel i Matteus kapittel 27, Markus kapittel 15, Lukas kapittel 23 eller Johannes kapittel 19.

E: Filmen består av kun 14 scener. De fleste har en lengde på opp mot ti minutter. Når du ser filmen, tenk gjennom hvilke av disse scenene som gjør mest inntrykk på deg.

F: Hva betyr disse ordene/begrepene? Sakramentene, Den hellige ånd, synd (tilgivelige/venielle synder og dødssynder), skjærsilden og forfengelighet.

G: Hva vil det si å konfirmere seg?

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: REPETISJON

Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen? Skriv stikkord.

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Maria. Hva er hennes sterkeste og hva er hennes svakeste sider?
2) Hvorfor bli Maria mobbet av sine medelever?
3) Hvis Maria hadde gått i klassen din, hva kunne du sagt og gjort for at hun skulle hatt det bedre?
4) Christian forelsker seg i Maria. Hva tror du han liker best ved henne?
5) Hva tror du er Marias motivasjon bak å forsøke og leve så syndefritt som mulig? Hvem er det som påvirker henne mest til å leve og tenke slik som hun gjør?
6) Beskriv Marias mor. Gi eksempler på ting hun gjør og sier overfor Maria som du liker, og som du ikke liker.
7) Hvorfor er Marias mor så streng?
8) Snakk sammen om Marias far, au pairen Bernadette, konfirmantlederen Pater Weber, og gymlæreren. Hvem av disse, synes du, burde ha sagt og gjort ting annerledes – for at Maria skulle ha fått et bedre liv? Begrunn svaret ditt.

C: KATOLISISMEN
1) Gi eksempler på ting du ser og hører i filmen som du mener kjennetegner katolisismen. Begrunn valgene dine.
2) Tror du Maria og familien hennes er typiske for hvordan katolikker flest er? Begrunn svaret ditt.
3) Hva tror man i katolisismen vil skje med et menneske etter at det er død? På hvilke måter kan et menneske eventuelt påvirke dette mens det er i live?
4) Maria sier til Christian (i scene nummer 8): ”Forlat meg og ta vare på din egen sjel.” Hva mener hun med dette?
5) I filmen ser vi Maria sitte i en skriftestol, hvor hun forteller om syndene sine til en prest. Hvorfor er syndsbekjennelse så viktig i katolisismen?
6) Hva kan være fordelene med å fortelle en prest om de gale tingene man har gjort, tenkt og sagt?
7) Hva er de ti bud?
8) I filmen snakker Maria og presten om det fjerde bud, ”du skal hedre din far og din mor”. Hva vil det si å hedre foreldrene sine?
9) Hvorfor er så mange av bønnene, og de andre tingene som sies i denne filmen, på latin?
10) I filmen refereres det til evangelisten Matteus, kapittel 16, vers 18: ”Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” Finn ut sammenhengen mellom dette bibelsitatet og det at katolikkene har en pave som religiøst overhode.
11) Vi hører at konfirmasjonen er et av katolisismens syv sakramenter. Hva er et sakrament? Finn eksempler på noen av de andre sakramentene.
12) I katolisismen settes helgener, for eksempel jomfru Maria, svært høyt. Hva er en helgen? Hva vil det si å be til en helgen?
13) Marias mor mener dansing til musikk, fra et religiøst ståsted, er synd. Hvorfor?
14) Hva er en nonne? En munk? Et kloster?
15) Hva er nattverden? Er det bare katolikker som tror på Satan? Utdyp svaret ditt.

D: DE FJORTEN SCENENE
Filmen består av kun fjorten scener, hver av disse er imidlertid mange minutter lange. Under vil dere finne en oversikt – med en kort beskrivelse. Til hver beskrivelse følger det et eget spørsmål.

Snakk sammen om de ulike scenene. Hvis du hadde kunnet grepet inn i noen av disse scenene, hva ville du da ha sagt til de tilstede – om du fikk ett minutts taletid?

Kan dere gjenskape (fritt fra hukommelsen) noen av scenene som rollespill i klassen? Hva ville du/dere ha tilført for at fortellingens slutt skulle bli en positiv slutt? Kan dere lage en miniversjon av filmen som et rollespill hvor Maria ikke dør, men snarere får veldig lyst til å leve?

1: Jesus blir dømt til døden
Scenen: Pater Weber har en samtale med de kommende konfirmantene. Han snakker med dem om bl.a. hva konfirmasjonen innebærer og hvordan man skal klare å gi Gud mest mulig plass i livet sitt.

Spørsmål til scenen: Når samtalen er over blir Maria sittende igjen. Hun lurer bl.a. på det å ofre livet sitt. Hva betyr det å ofre livet sitt for noe eller noen? Gi ulike eksempler.

2: Jesus mottar korset
Scenen: Maria og hele hennes familie (samt au pairen Bernadette) er på rusletur sammen. Stemningen blir dårlig på grunn av morens hissige temperament. De forsøker å få tatt et familiebilde, hvor de forsøker å se mer lykkelige ut enn det de er.
Spørsmål til scenen: Hvorfor tror du Maria tar av seg ytterklærne sine, selv om det er kaldt og hun fra før snufser/hoster?

3: Jesus faller første gang under korset
Scenen: Maria sitter med mattelekser på en lesesal. Hun kommer i snakk med Christian (fra parallellklassen), og de synes begge at det er spennende å prate med hverandre.

Spørsmål til scenen: Maria snakker om at mye musikk har sataniske elementer. Hvilken musikk hører du på? Kan noen av tekstene eller måten musikken høres ut på påvirke deg på en negativ måte? Begrunn svaret ditt.

4: Jesus møter sin mor
Scenen: Maria og moren sitter i bilen sammen. De snakker om blant annet lillebroren Johannes sin sykdom, konfirmasjonsforberedelser og hva slags typer korsang som er akseptabelt. Maria lyver til sin mor, hun våger ikke fortelle om Christian.
Spørsmål til scenen: Marias mor ønsker at Johannes, som ikke kan snakke (og som har autistiske trekk), skal bli frisk. Maria mener at det kanskje er Guds vilje at Johannes er akkurat slik som han er skapt. Hva tror du Maria mener med dette?

5: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

Scenen: Maria sitter i skriftestolen og forteller Pater Weber om hva hun har tenkt/sagt/gjort av gale ting. De snakker sammen om det å unngå å føle begjær, løgn, det å hedre sine foreldre og om å ofre sitt liv for Jesus.
Spørsmål til scenen: Finnes det eksempler på at det kan være best å lyve til foreldrene sine? Gi eventuelt ulike eksempler.

6: Veronika rekker Jesus svetteduken
Scenen: Maria og lillebroren er hjemme på kjøkkenet. Maria får en telefon fra Christan. Resten av familien kommer for å spise middag. Maria avslører at hun har løyet for sin mor. Moren blir sinna. Maria gråter, men får ikke trøst.

Spørsmål til scenen: Hva tror du Marias småsøsken tenker i denne situasjonen, når Marias mor kjefter på Maria ved middagsbordet?

7: Jesus faller annen gang under korset

Scenen: Maria er på skolen, de har kroppsøving. Maria nekter å delta på treningsopplegget da dette innebærer å bevege seg til ikke-kristen musikk. Læreren prøver å vise forståelse, men Maria blir mobbet av flere av de andre elevene.

Spørsmål til scenen: Hva tror du at du hadde tenkt om situasjonen som oppsto i denne kroppsøvingstimen om du hadde vært elev i Marias klasse?

8: Jesus møter de to kvinnene fra Jerusalem
Scenen: Etter kroppsøvingstimen møter Maria Christian bortenfor skolegården. Christian uttrykker omsorg og interesse for Maria, men hun ber han holde seg unna.
Oppgave til scenen: Gjenfortell innholdet i samtalen mellom Maria og Christian som et dikt.

9: Jesus faller tredje gang under korset

Scenen: Det er konfirmasjonsgudstjeneste. Menigheten hører på en preken før konfirmantene skal gå frem, en og en, for å få nattverd. Når det er Maria sin tur besvimer hun.  
Spørsmål til scenen: I prekenen blir foreldrene tilstede oppmuntret til å oppdra sine barn til å bli kristne. Hva slags verdier tror du det en gang i fremtiden blir viktigst for deg å forsøke og overføre til dine egne barn? Hvorfor?

10: Jesus blir avkledt
Scenen: Maria er hos legen. Moren er der også, og hun begynner å krangle med legen om hva som kan være Marias problemer – og hva som kan være løsningen på dem. Maria ønsker at Barnadette, fremfor noen andre, skal komme inn fra venteværelset for å gi henne trøst.

Spørsmål til scenen: Legen tror at Marias fysiske problemer kan ha sammenheng med hvordan hun har det psykisk. Dette kalles psykosomatiske forhold, hvordan et menneskes psyke kan påvirke kroppens ulike biologiske sider. Finn mer stoff og forskjellige eksempler på dette. Bruk internett.

11: Jesus blir naglet til korset
Scenen: Maria er sengeliggende i et sykehusrom. Ved siden av seg har hun Bernadette. De snakker sammen – og Maria uttrykker at hun har lyst til å dø.
Spørsmål til scenen: Hvorfor ønsker Maria å dø?

12: Jesus dør på korset
Scenen: På Marias ønske har Pater Weber ankommet sykehuset for å gi Maria nattverd. Marias mor og Johannes er tilstede. Under seremonien får Maria åndedrettsstans og dør. Leger og sykepleiere forsøker forgjeves å gjenopplive henne. Johannes snakker for første gang i sitt liv.
Spørsmål til scenen: På hvilke måter kan man si at Maria døde på grunn av religion?

13: Jesus tas ned av korset og legges på morens fang
Scenen: Marias foreldre er hos et begravelsesbyrå for å velge ut kiste til begravelsen. Marias mor sliter med å utrykke sorg, hun sier Marias død var Guds vilje – og at datteren kommer til å bli en helgen. Til slutt bryter hun ut i kraftig gråt.

Spørsmål til scenen: I denne scenen klarer ikke lenger Marias mor å holde sin sorg tilbake. Hva tror du at du kunne ha sagt og gjort for å trøste henne, om du hadde muligheten?

14: Jesus blir gravlagt
Scenen: Vi ser en gravemaskin fylle igjen Marias grav. Christian ankommer og blir stående å se på grava.
Oppgave til scenen: Skriv ned hva du tror Christian tenker, mens han står ved graven, som et dikt.
E: DIVERSE
1) I filmen refereres det til ”Det ondes problem”, det vil si: Hvis det finnes en Gud som elsker menneskene, hvorfor er det i så fall så mye ondskap i verden (for eksempel det at barn får dødelige sykdommer)? Dette er et filosofisk spørsmål som mange mennesker har stilt seg i lange tider. Hvordan tror du en kristen vil svare på dette spørsmålet?
2) Hva sier denne filmen om kvinnesynet i Marias menighet?
3) Når Marias familie (i filmens andre scene) skal ta et familieportrett blir moren veldig misfornøyd. De krangler, men likevel ønsker moren at de skal se blide og fornøyde ut på bildet. Kan du gi eksempler på andre situasjoner hvor fotografier ikke forteller sannheten om situasjonen og de personene som er avbildet? Hvordan er det på sosiale medier? Fremstilles alltid virkeligheten?
4) Hva er en bordbønn? Hvem/hva er det man kan takke for at man får spise seg mett?
5) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?
6) Hva vil det si å knele for noen? Hva kan det uttrykke at man går ned på kne foran et annet menneske?
7) I det Maria dør hører vi hennes lillebror, Johannes, si: ”Maria, hvor er Maria?”. Dette er første gang han sier noe, noensinne. Hva tror du er sammenhengen mellom Marias død og det at Johannes plutselig kan snakke?
8) Hva vil det si å være fundamentalistisk som religiøs? Kan du gi eksempler på fundamentalistiske mennesker eller grupper i andre religioner?
9) Hvorfor tror du enkelte mennesker er villige til å dø for troen sin?
10) I scene nummer to takker Maria Gud for det vakre landskapet. På hvilke ulike måter kan man uttrykke takknemlighet for naturen?
 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

___________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Tysk , Norsk , RLE-faget
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Kreuzweg
Regi:Dietrich Brüggemann
Roller:Lea van Acken, Franziska Weisz, Florian Stetter
Manus:Anna Brueggemann, Dietrich Brueggemann
Genre:Drama
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:tysk
Produksjonsselskap:Camino Filmverleih, UFA Fiction Ludwigsburg, SWR, Arte, Cine Plus
Lengde:1 t. 50 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen