Filmweb
 
 

Min lille søster

Relevante tema: Konflikten mellom å holde det man lover sine nærmeste eller å si sannheten. Kroppspress, slanking, spiseforstyrrelser. Mot, ærlighet. Familieforhold. Søskenkjærlighet/sjalusi.

Arbeid før filmen:
** Les omtale og se trailer til filmen: https://youtu.be/ZZFaWK0tVe0
** Lese om familieforhold og spiseforstyrrelser http://www.ung.no/psykisk/spisef/ http://www.ung.no/Familie/

Spørsmål å diskutere i klassen før filmen:

1) Hva er slanking? Hva er bra og dårlig ved å være opptatt av hvordan man ser ut og hva man veier? Hvorfor tror du mange blir opptatt kropp, vekt og slanking når de begynner å komme i puberteten/tenårene?

2) Hva er bra og dårlig med å være aktiv i en idrett? Hva slags idrett er kunstløp på skøyter/isdans? Hva kreves det av den som skal holde på med denne idretten?

Handling: Stella er elleve år og ser opp til storesøsteren Katja, som er pen, slank og mye flinkere til kunstløp på skøyter. De to har et nært og godt forhold, men en dag oppdager Stella at Katja kaster opp i skjul og nesten har sluttet å spise. Skal hun holde det for seg selv eller si fra til de voksne?
Klassearbeid etter filmen
Velg gjerne de spørsmålene / problemstillingene du synes passer best.

FILMKUNNSKAP / SAMMENSATTE TEKSTER
Tema: Fortelling og virkemidler på film, å bli kjent med en hovedperson, følelser og tanker som vekkes av å se film.

Hvem er hovedpersonen i filmen? Begrunn svaret.

På engelsk heter filmen MY SKINNY SISTER. Hva betyr det? Hvem i filmen tenker du på når du hører den norske tittelen?

Beskriv de viktigste personene i filmen. Hva slags inntrykk får du av dem? Hvem av dem får du sympati med? Hvorfor?

Skriv en kort tekst om hvordan du opplevde filmen. Fikk den deg til å tenke på noe du ikke har tenkt på før? I så fall hva? Hva slags følelser fikk du etter å ha sett filmen?

Hva gjør filmen for å skape følelser og tanker hos den som ser på? Tenk for eksempel på bruk av musikk, stillhet, farger eller spesielle hendelser. 
MAT/ KROPP / PSYKOLOGI / HELSE
Tema: Spiseforstyrrelser og idrett.

Hva er en spiseforstyrrelse? Kan du navnet på noen slike forstyrrelser? Hva skjer med kroppen?

Mange med slike sykdommer prøver å skjule for omgivelsene at de er syke, eller de vil helst ikke tro selv at de er syke. Hvorfor tror du det er slik?

Hvordan får filmen oss til å forstå at Katja er syk?

Hvordan blir familien til Katja og treneren hennes påvirket av at hun blir syk?

Hva sier filmen om det positive og negative ved å drive med en idrett?

SAMFUNNSFAG
Tema: Familie. Forholdet mellom barn og voksne. Ærlighet og lojalitet. Ansvar. Rett til å bestemme over egen kropp. Kjønnsroller.

Hva slags forhold har de to søstrene i filmen? Hvordan takler Stella at storesøsteren er syk? Hva synes du om det? Hva er forskjellen på barna og de voksne i filmen?

Si litt om hvordan familien til Stella og Katja har det sammen i filmen. 

MIN LILLE SØSTER er en svensk film. Hva synes du den forteller om forholdet mellom barn og voksne i Sverige? Er det forskjeller fra Norge? Er det forskjeller fra land i andre deler av verden? 

Tenk på filmen og lag tre huskeregler for at barn og voksne i en familie skal ha det godt sammen.

Hvem har ansvaret for at Katja er blitt syk, og for at hun skal bli frisk igjen? Er det henne selv, foreldrene eller noen andre?

Tror du Katja kunne blitt syk på samme måte dersom hun var gutt?

På et tidspunkt bestemmer Stella seg for å fortelle foreldrene om Katjas sykdom. Prøv å se for deg at du er Katja/Stella. Hvordan ville du ha følt og reagert på at Stella fortalte det?
Hvordan og hvorfor arbeide med film i skolen? Dette sier læreplanen:

1) GENERELT

I Kunnskapsløftet (LK06) heter det at opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig» (Generell del). Det uttrykkes at det i skolen skal arbeides med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og det påpekes spesifikt at skolen ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. På skolen skal elevene utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse er det begrepet som best beskriver det skolen og lærerne skal tilføre elevene. Sosial kompetanse er vi alle avhengige av for å kunne delta i sosiale fellesskap. (http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/sosial-kompetanse/Sosial-kompetanse/).

2) LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG, 5.- 7. TRINN

Utforskaren

Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider med mål frå andre hovudområde. Hovudområdet handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt. Utforskaren omfattar òg formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfagleg kunnskap og kompetanse.

Kompetansemål etter 7. steget:

  • formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking
  • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
LÆREPLAN I SAMFUNNSKUNNSKAP 5. – 7. TRINN.

Kompetansemål etter 7. steget:

  • gje døme på og diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike medium kan verke inn på forbruksvanar og personleg økonomi
  • samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap
  • beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene
  • gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape
  • gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad
3) LÆREPLAN I MAT OG HELSE.

Mat og livsstil

Hovudområdet mat og livsstil handlar om å utvikle ferdigheiter og motivasjon til å velje ein helsefremjande livsstil. Å setje saman ernæringsmessig trygg og god mat i samsvar med tilrådingar for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene er eit viktig grunnlag for opplæringa innanfor hovudområdet. Det blir lagt vekt på at maten skal vere variert, innbydande og velsmakande. Refleksjon rundt samanhengen mellom mat, livsstil og helse er viktig.

kompetansemål etter 7. steget:

  • samtale om tilrådingane for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene, og gi døme på samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil
Informasjonen er hentet fra Utdanningsdirektoratets nettside: www.udir.no


 

Filmstudieark

Forfatter:Tromsø Internasjonale Filmfestival v/ Cato Fossum og Martha Otte
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Mat og helse , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Min lilla syster
Regi:Sanna Lenken
Roller:Rebecka Josephson, Amy Deasismont, Annika Hallin, Henrik Norlén, Maxim Mehmet, Ellen Lindbom
Manus:Sanna Lenken
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Produsent:Annika Rogell
Produksjonsselskap:Tangy
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen