Filmweb
 
 

Pøbler

INNHOLD

Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT
I denne norske dokumentarfilmen møter vi en gruppe unge mennesker som har slitt med å tilpasse seg skole og jobb. De har alle vært skole-dropouts og langtids-arbeidsledige, og årsaken til at de ikke har fått orden på skolegang eller arbeidsliv skyldes ulike hindre som dysleksi, ADHD, mobbing, vold eller alkohol.

Ungdommene i gruppa får imidlertid en ny sjanse gjennom NAV ved å delta på Pøbelprosjektet. Her skal de i løpet av en rekke kurs får lære om hvordan de best skal kunne tilpasse seg, og beherske samfunnet – og ikke minst: hvordan man skal kunne skaffe seg en jobb man passer til.

Fra før er deres selvbilder raknet, men nå får de høre at de er gode nok, at de duger. De øyner en ny sjanse til å få orden på livet sitt. Men det er ikke alltid like lett for alle å legge dårlige vaner fra fortiden bak seg.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8./10.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt Pøbler 9-årsgrense. Deres begrunnelse er at filmen inneholder «skildring av en truende situasjon med en ustabil person.»

I skolesammenheng er Pøbler, med tanke på filmens tematikk, best egnet for ungdomsskoleelever og elever på videregående. Les mer om dette i lærerplanreferansene og oppgavesamlingen under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Pøbler vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Utforskeren, og på videregående innen hovedtemaene Utforskeren og Individ, samfunn og kultur.

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og Språk, litteratur og kultur.

KRLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.


I tillegg kan filmen brukes opp mot skolens yrkesveiledning.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Pøbler er en norsk dokumentarfilm regissert av Kari Anne Moe, produsert av Fuglene AS. Moe har fra før regissert blant annet Til ungdommen (2012).

Pøbler portretterer et knippe ungdom som alle har slitt med å tilpasse seg skole og arbeid. Gjennom NAV er de blitt tilbudt å delta på Pøbelprosjektet, noe som innebærer å delta på en rekke kurs som presenterer hvordan man best skal beherske skolegang og arbeidslivet. 

Pøbelprosjektet AS ble stiftet i 2007, med Eddi Eidsvåg i spissen. Pøbelprosjektets primære agenda er å bistå unge mennesker som trenger hjelp til å komme seg videre i livene sine. Prosjektets kurssenter holder til i Oslo, Stavanger, Arendal, Akershus og Lyngdal. I denne filmen er det ungdom bosatt i Oslo vi møter.

Det som gjør filmens tematikk aktuell er at vi i Norge i dag ser at en av tre elever dropper ut av videregående skole. Dette medfører mange sosiale og politiske utfordringer. Filmen vektlegger imidlertid hvorfor mange sliter med å fullføre skoleløpet. Vi møter bl.a. Jan Olav (24) som har dysleksi og strever med utagerende adferd, Maylén (24) som har ADHD, mobbeofferet Kelly (19) og Jakob (25) som sliter med alkoholvanene sine. Felles for dem alle er at deres selvtillit i forhold til skolegang er svært lav. De viser oss at forventningene samfunnet stiller kan være svært vanskelig å strekke seg etter.

I møte med norsk skole opplever mange at selvtilliten blir satt på prøve når man ikke finner seg til rette med de teoretiske kravene, og når vurderingsresultatene år etter år blir labre. I løpet av skolegangen mister mange sin tro på egen mestringsevne, og det krever ofte store ressurser og mye positivt fokus å få denne reparert senere i livet. I Pøbler ser vi at det absolutt er mulig å få livet på rett kjøl, selv om man har gitt opp mange ganger tidligere. 

Filmtrailer: https://www.youtube.com/watch?v=DNBEWOlnovA
Offisiell Facebook-side: https://www.facebook.com/Poblerdokumentar
Offisiell hjemmeside: http://www.pobler.no/
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A: KARAKTERENE

Før du tar fatt på denne oppgavebolken, kan det være en fordel å besøke filmens hjemmeside, www.pobler.no. Her (under ”Folka”) vil man finne en oversikt over de mest sentrale karakterene i filmen.

1) Hvilke karakterer i denne filmen gjorde mest inntrykk på deg? Begrunn svaret ditt.

2) Snakk sammen om hva dere synes om de ulike voksne dere ser i filmen. Gi eksempler på hva disse voksne sier og gjør som dere reagerer mest positivt på og hva dere reagerer mest negativt på. Begrunn meningene dine.

3) Kan enkelte av ungdommene vi blir kjent med i denne filmen på noen måte kunne være gode forbilder for andre? Gi eksempler og begrunn svaret ditt.

4) Jan Olav er en av de mest sentrale skikkelsene i filmen. Lag en liste over de tingene du tror han syns har vært mest vanskelig i livet sitt. Hva slags hjelp tror du han hadde trengt mest i oppveksten?

5) Jan Olav drømmer om å bli rappestjerne. Hvorfor er det så vanlig at mennesker drømmer om å oppnå popularitet? Hva må til for å oppnå dette?

6) Hva tror du kan være årsaker til at enkelte mennesker ikke klarer å beherske sinnet sitt? Hva tror du et sinnemestringskurs innebærer?

7) Marthe sier: ”Det er slitsomt å hate seg selv hele tiden.”  Snakk sammen og gi eksempler på hva som kan være ulike grunner til at mennesker hater seg selv. Hva må til for at et menneske skal bli mer glad i seg selv? Gi ulike eksempler.

8) Jakob har slitt mye med rusproblematikk. Han har ofte mistet kontroll over situasjoner på grunn av overdreven alkoholbruk o.a, noe som har gått ut over både skolegang og arbeidsliv. Hvilke råd ville du ha gitt Jakob for at han skal klare å få orden på dette problemet?

9) Jonathan kom til Norge som seksåring. Han forteller han at måtte lære seg norsk på seks måneder, og i oppveksten veksla han mellom å være i et guttemiljø på Grünerløkka og med sin norske stefamilie. Som femtenåring måtte han flytte hjemmefra. Han vet ikke hva han vil bli. Han ønsker helst å selge noe, men aner ikke hva. Han har lyst til å omgi seg med luksusvarer og ”kjøre fet bil”. Snakk sammen i grupper; hvilke råd ville dere ha gitt Jonathan for at han skal få en bra fremtid?

10) Kelly forteller om at hun har vært i et parforhold hvor hun ble utsatt for psykisk og fysisk vold. Hun slet med å komme seg ut av forholdet, til tross for at hun ble behandlet veldig dårlig. Hvorfor kan det være vanskelig å avslutte en relasjon til et annet menneske, selv om man tar skade av det?

11) Maylén vil gjerne jobbe på et lager eller et annet sted hvor hun kan få gjøre noe praktisk. Hvorfor tror du hun synes en slik type jobb passer best for seg?

B: PØBELPROSJEKTET
1) Gå inn på Pøbelprosjektets hjemmeside, http://pobelprosjektet.no, og les om hva prosjektet innebærer – og hvorfor.

2) De som deltar på kursene som arrangeres av Pøbelprosjektet må følge tre regler: 1: Man må komme presis. 2: Man må være dopfri. 3: Man kan ikke ha mer enn tre dagers fravær. Hvorfor er akkurat disse reglene så viktige, tror du?

3) Pøbelprosjektet har som mål å hjelpe skole-dropouts og langtids-arbeidsledige ut i skole eller jobb. Lag en punktliste over ulike grunner til at mennesker i denne målgruppen kan trenge hjelp fra andre for å komme seg videre.

4) I Pøbelprosjektet er det viktig at kursdeltagerne får høre masse positivt om seg selv. I filmen ser vi at en klasse gjør en øvelse hvor alle har et blankt ark festet til ryggen. Så skal man gå rundt i klasserommet og skrive hyggelige og positive ting til hverandre på disse arkene. Gjør denne øvelsen i din klasse.
C: SKOLEGANG OG ARBEIDSLIV
1) Hva er din drøm om fremtidig yrke? Hva er det du gjør i dag for å senere i livet kunne nå denne drømmen?

2) Hva er en «CV»?

3) Hva er NAV?

4) Hva er «studiekompetanse»?

5) I en jobbsøknad er det fordelaktig å trekke frem sine positive sider. Dette kan det være lurt å øve på. Lag en liste over dine aller beste egenskaper.

6) Jan Olav sier at skolen ikke var noe for han. Hva slags skoletilbud mener du at Jan Olav, og likesinnede elver, burde ha fått i oppveksten?

7) I gamle dager begynte mange å jobbe tidlig i tenårene istedenfor å gå mer på skole. Snakk sammen i grupper, og kom frem til positive og negative sider ved dette.

8) Mange mener at det er for mye teoriundervisning i skolen, noe som ofte går ut over elever som er mest interessert i praktiske oppgaver. Hvilke fag skulle det ha vært på timeplanen til klassen din, om du kunne bestemme? Samarbeid gjerne i grupper. Sørg for at timeplanen dere lager passer hele elevgruppa så godt som mulig.

9) I dag er det omlag en av tre elever som ikke fullfører videregående. Hva mener du må til for å endre på dette?

10) Gå sammen to og to og spill en jobbintervjusituasjon. Bestem dere for hvilken jobb det er snakk om, og den ene skal være arbeidsgiver og den andre skal spille jobbsøker. Finn fram til gode spørsmål og svar. Fremfør gjerne for resten av klassen.

11) Hva kan du gjøre for å hjelpe dine medelever til å nå sine yrkesmessige drømmer i fremtiden?

D: DIVERSE
1) Kursdeltagerne lager plakater med ulike utsagn som sier mye om hvordan de tenker. Eksempler på dette er: «Livet er ingen lek, men å leke det er selve livet», «Ha kontroll på pulsen», «Det andre gjør mot meg, det gjør jeg mot dem» og «Alt er midlertidig, så ikke vær redd» (I tillegg har Jan Olav tatoveringen «Always have hope in your life» på armen sin.) Tenk ut din egen plakattekst som forteller noe om din livsfilosofi. Heng opp plakatene på et egnet sted.

2) I filmens slutt ser vi Jan Olav holde et foredrag om sinnemestring. Dette for å hjelpe nye kursdeltagere hos Pøbelprosjektet. Samarbeid i grupper, og bli enige om et tema som dere kunne ha holdt et ti-minutters foredrag om, som kunne bidratt til å hjelpe Pøbelprosjektet-deltagere til å lettere komme i gang med utdanning eller arbeid.

3) Jan Olav truer en av de ansatte verbalt. Han sier ting som «Vil du ha en på trynet? Jeg kliner til deg. Jeg knivstikker deg.» Hva sier lovverket vårt her til lands om det å true med vold? Hva slags typer straff kan man få?

4) Hva er dysleksi?

5) Hva er ADHD?

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
__________________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående, Høyskole]
Fag: KRLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Pøbler
Regi:Kari Anne Moe
Roller:Jan Olav, Kelly, Maylén, Jakob
Manus:Kari Anne Moe
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Gudmundur Gunnarsson, Therese Naustdal
Produksjonsselskap:Fuglene AS
Lengde:1 t. 31 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen