Filmweb
 
 

Far from Men

HANDLINGSREFERAT

Algerie, 1954. Etter mer enn hundre år med fransk kolonistyre øker stadig misnøyen og utålmodigheten blant algeriere som ønsker uavhengighet. Konflikten mellom franskmenn og algeriere utvikler seg til krig, og midt opp i det hele står Daru. Daru er fransktalende, av Europeisk herkomst, men har levd hele sitt liv i Algerie. Han jobber som en idealistisk lærer på en avsidesliggende skole, hvor han underviser en klasse med arabisktalende barn. Overfor både lokalbefolkningen og kolonistene er han er fremmed. 

En dag får Daru uventet besøk av lovens håndhevere, som gir han beskjed om å eskortere en algerisk fange, Mohamed - anklaget for mord, over fjellene og frem til byen Tinguit, hvor fangen skal stilles overfor en jury.

På sin strabasiøse vandring skjønner Daru og Mohamed raskt at de må stå sammen for å overvinne den lange rekken med trusler og hindre som møter dem. De erfarer at den enes fiender som regel opptrer som begges fiender, og at de ikke overlever ferden over fjellene uten hverandres vennskap og tillit.

 

EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 10. klasse, videregående

Medietilsynet har gitt Far from men aldersgrensen 15 år. Deres begrunnelse er at filmen har ”gjennomgående dyster stemning og realistiske krigsskildringer”.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, fremmedspråk/fransk og KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Far from Men vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og språk og Litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur, Politikk og demokrati og Internasjonale forhold.

FREMMEDSPRÅK: FRANSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Språk, kultur og samfunn.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

FILMOMTALE

Far from Men er basert på novellen L'Hôte (Gjesten) av den franske nobelprisvinnende forfatteren og filosofen Albert Camus (1913-1960). Novellen ble første gang publisert i samlingen L'exil et le royaume (Eksil og kongerike) i 1957.

Filmversjonen, Loin des Hommes (Far from Men), er regissert av franske David Oelhoffen, og byr på Oscar- og Grammy-nominerte Viggo Mortensen i hovedrollen. Viggo Mortensen er fra før mest kjent for sin rolle som Aragorn i Ringenes Herre-filmene. Far from Men har mottatt flere priser, inkludert under filmfestivalen i Venezia i 2014.

Filmens geografiske og politiske bakteppe er Algerie på 1950-tallet, hvor algeriernes stadig økende misnøye med fransk kolonistyre kulminerte i en sju år lang krig, en krig som i 1962 endte med Algeries selvstendighet. (Presist: Filmens handling er lagt til 1954, året hvor Den nasjonale frigjøringsfront virkelig begynte sin motstandsaktivisme).

Filmens hovedperson Daru (Viggo Mortensen) er fransktalende, og familien hans kommer opprinnelig fra Europa. Men han har født i Algerie og har bodd hele sitt liv der og jobber på en avsidesliggende skole med kun arabisktalende barn. Daru representerer derfor den delen av Algeries befolkning som på denne tiden slet med å velge side i konflikten mellom kolonimakt og koloni. (Denne fransktalende delen av befolkningen som hadde Algerie/Fransk Nord-Afrika som sitt fødeland og hjemland, ble kalt for Pied-Noir, Svartfot.) På den andre siden, verken lokalbefolkningen eller kolonistene anså denne gruppen som sine egne.

Far from Men tar utgangspunkt i en historisk konflikt som vanligvis ikke blir trukket inn i pensum i norsk skole (skjønt kolonitiden generelt er fremtredende i historiefaget), men handlingen har et universelt budskap, og kan lett aktualiseres opp mot moderne konflikter. I samtale rundt filmen er det naturlig å diskutere hvilket syn europeere har og har hatt på fremmede mennesker og kulturer.

I filmen ser vi at militære og sivile kolonisters holdninger til landets muslimske befolkning er sterkt preget av frykt og forutinntatthet. Gjennom handlingsforløpet blir man imidlertid tvunget til å reflektere rundt om en skal dømme andre ut fra tradisjoner og normer, eller om man skal våge å inngå personlige erfaringer med fremmede – og å på denne måten selv gjøre egne vurderinger.

I vårt eget land i dag er det mange andregenerasjons innvandrere som stadig må vekte mellom livsanskuelser og identitetsgrunnlag preget av foreldrenes hjemland, og livsanskuelser og identitetsgrunnlag som man selv vokser opp med blant etniske nordmenn. Mange vil ofte kunne føle seg som utlending i sitt eget fødeland. Far from Men vil kunne fungere som et fint utgangspunkt for klassesamtaler rundt dette.

Å sette av litt tid til forberedelsesoppgavene vil være viktig for å pense elevgruppa inn på mest mulig relevante forventinger – og dertil læringsutbytte.

Nick Cave and Warren Ellis har stått for filmmusikken.

Se trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1221501.ece?autoplay=true
Filmens Facebook-side (fransk): www.facebook.com/LoinDesHommeslefilm

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


A: HVILKEN FILM SKAL DERE SE?

Bruk litt tid på å lese litt om Far from Men på forhånd. I hvilken tid og til hvilket sted er handlingen lagt? Se trailer og filmomtale (se over). Snakk sammen i klassen om forventninger dere har til filmen.


B: GEOGRAFI

Hvor i Afrika ligger Algerie? Bruk kart. Hva kjennetegner denne delen av det afrikanske kontinentet, med tanke på geografiske forhold, befolkningssammensetning og religionsutbredelse?


C: HISTORIE / POLITIKK

Sentralt i filmen er krigen mellom Algerie og Frankrike, kalt Algeriekrigen (1954-1962), hvor algerierne kjempet for selvstendighet etter mer enn hundre år med fransk kolonimakt. Bruk internett og finn informasjon om den historiske relasjonen mellom Algerie og Frankrike generelt, og Algeriekrigen spesielt.

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: REPETISJON

Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen?


B: KARAKTERENE

1) Hva får vi vite om livet til Daru (Viggo Mortensen)? Snakk sammen i klassen om hvor mye dere til sammen kan si om livshistorien hans.

2) Hvordan vil du beskrive Daru som person? Hva er det du liker mest og minst med de ulike valgene han tar? Snakk sammen i klassen om på hvilke måter Daru kan og ikke kan være et forbilde for andre mennesker.

3) En stor del av Darus indre konflikt består i at han er av europeisk familie, men har bodd hele sitt liv i Algerie. Han er splittet i forhold til partene i Algeriekrigen. Diskuter i klassen hva dere opplever at gjør han mest til algerier og hva som gjør han mest til europeer.

4) Beskriv Mohamed (Reda Kateb). Når Daru får et raseriutbrudd roper han at Mohamed er svak og at han ikke har noe mot eller ære. I hvor stor grad er du enig i disse påstandene? Begrunn svarene dine. 

5) Hvordan tror du det gikk med Daru og Mohamed etter dette? Velg en av de to, bruk fantasien og skriv et dikt om hvordan det gikk videre i livet hans.


C: GEOGRAFI/HISTORIE

1) Har dere tilgang til Google Earth (eller tilsvarende)? Ta en titt på Algerie. Finner dere Atlasfjellene? Beskriv landets geografiske forhold.

2) Når var kolonitiden, og hvilke områder og land i Afrika var under fransk styre? På hvilke tidspunkt fikk disse koloniene sin selvstendighet tilbake?

3) I filmen får vi vite at Daru var militært befal under Det italienske felttog (The Italian campaign). Hvor og når utspant denne konflikten seg? Bruk internett. På hvilken side i denne konflikten tror du Daru kjempet?

4) Når Daru blir tatt til fange av rebellene i fjellene, møter han gamle venner fra sin tid i militæret. Han får vite at alle algerierne fra hans militære enhet (under Det italienske felttog) ble rebeller etter Sétif-massakren. Bruk internett og finn mer stoff om denne massakren, og forklar hva du tror er sammenhengen mellom denne og at så mange algeriere ble rebeller (medlemmer av Den nasjonale frigjøringsfronten).

5) Kjenner du til andre historiske eksempler på at land eller landområder er blitt okkuperte av fiendtlige grupper eller nasjoner? Snakk sammen i klassen om ulike eksempler dere vet om. Hva med i Norges historie?


D: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) Tolk filmens tittel, Far from Men/Loin des hommes. Hvorfor har filmen fått denne tittelen, tror du?

2) Daru skjønner at Mohamed er eldst av sine brødre fordi han heter Mohamed. Hvorfor, tror du?

3) Når Daru snakker med de franske militære på fjellplatået (etter at de har drept alle rebellene i hula) kaller Løytnant Le Tallec rebellene for terrorister. Argumenter i klassen for og imot at det er riktig av franskmenn å kalle disse algerierne for terrorister.

4) Daru oppfordrer Mohamed til å flykte ut i ørkenen til nomadene. Hva er nomader?

5) I filmens slutt får Daru en lykkemynt (en arabisk mynt) av Mohamed. Hva symboliserer denne gaven?

6) Viggo Mortensen er en svært språkmektig skuespiller. Han har bodd i mange ulike land i løpet av sitt liv, og behersker flere språk. Hvilke språk mener du at det er mest nyttig å kunne i vår verden i dag? På skolen lærer du mest om europeiske språk. Hvilke ulike språk i verden har størst innflytelse? Russisk? Kinesisk? Arabisk? Undersøk om det er apper på telefonen din eller opplæringsprogrammer på internett som kan introdusere deg for et ikke-europeiske språk (hilsener, høflighetsfraser o.a.), som du tror kan være både nyttige og hyggelige å kunne i møte med utenlandske mennesker i ditt nærmiljø.


E: AKTUALISERING

1) Gjennom forberedelsesoppgavene har du satt deg inn i Algerie-krigen. Oppsummer kort hva de ulike partene i denne krigen ønsket å oppnå. Hvilke andre kriger kjenner du til som kan sammenlignes med denne?

2) Kunne handlingen i denne filmen ha blitt lagt til et annet land og en annen tid, uten at selve hendelsesforløpet hadde trengt å bli endret? Snakk sammen i klassen. Gi eksempler.

3) Frankrike hersket i Algerie (og flere andre afrikanske land) under kolonitiden. Hvilke land i verden i dag er det som har politisk og militær makt over andre land? Gi ulike eksempler. Hva tror du må til for at disse underkuete landene/folkene skal få sin selvstendighet tilbake?

4) Filmen forteller om et europeisk land som har tilrøvet seg dominans på et fremmed kontinent. Snakk sammen i klassen (eller i grupper) om hva dere vet om Europas/europeiske lands holdninger til og behandling av verdens øvrig kontinenter (og deres mennesker/kulturer) opp gjennom historien.

5) I filmen ser vi hvordan to mennesker fra to totalt forskjellige bakgrunner knytter nære bånd, bare ved det å samarbeide. I Norge i dag kommer det store mengder flyktninger fra andre land og kulturer. På hvilke ulike måter kan du lære disse menneskene å kjenne og finne ut av hva dere har til felles? Snakk sammen i klassen og gi eksempler.

6) Mange mennesker i Norge i dag, med innvandrerbakgrunn, føler seg (naturlig nok) knyttet til sin families opprinnelige kultur, selv om de er født i Norge. Hvilke utfordringer har disse i forhold til å føle på en nasjonal identitet?


F: DIVERSE

1) Hva er Mohameds religion? Gi eksempler på at han utøver sin religionen.

2) Hva er blodhevn? Mohamed er eldst av flere brødre. Han ønsker å bli stilt overfor en nasjonal rettsenhet for drapet på sin fetter, fremfor at fetterens familie skal drepe han. På denne måten slipper hans yngre brødre å føle seg forpliktet til å hevne hans død, og på denne måten blir en drapsspiral stoppet. Hva sier dette om Mohameds etikk?

3) På utposten hvor Daru bor har han ikke innlagt vann, elektrisitet eller nærbutikk. Han lever et primitivt liv. Snakk sammen i klassen; hvor lenge hadde dere klart dere om dere hadde bodd på et tilsvarende geografisk område? Hvilke kvalifikasjoner må et menneske ha for å kunne leve under slike omstendigheter? Hvor mange mennesker i verden i dag lever under slike forhold, tror dere? Er det en mulighet for at man i Norge en gang i fremtiden må lære seg å overleve med de samme premissene som det Daru måtte? Diskuter.

4) Hvilke scener fra filmen gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen. Begrunn valgene dine.

5) Hvilke eksempler på humor finner vi i denne filmen?

6) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?

7) Når Daru konfronterer Løytnant Le Tallec med at han drepte rebellene selv om de overga seg som krigsfanger, så forsvarer Le Tallec seg med at han handlet ut fra ordre. Etter Den andre verdenskrig ble det i rettsoppgjøret i Nürnberg (Nürnbergprosessen, 1945-46) slått fast at ingen kan fraskrive seg ansvar for en kriminell handling fordi de var under ordre fra et høyrere dekorert befal. Diskuter dette prinsippet i klassen; er man unnskyldt i krigssammenhenger om man gjør noe fordi man har fått militær ordre om det? 


G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Fransk , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Loin des hommes
Regi:David Oelhoffen
Roller:Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek, Vincent Martin, Nicolas Giraud
Manus:David Oelhoffen
Genre:Drama / Krigsfilm / Western
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:arabisk/fransk
Produsent:Bénédicte Bellocq
Produksjonsselskap:Pathe, One World Films, Perceval Pictures, Kaleo Films, Jouror Developpement, B Media 2012 - Backup Media, Indefilms 2, Sofitvcine, Cinemage 8, Canal Plus, Cine Plus, Porgramme Media de l'Union Europeenne de Developimage 2 de Procirep-Angoa, L'Aide a l'Ecriture de Ciclic-Region Cenre, CNC
Musikk:Warren Ellis og Nick Cave
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen