Filmweb
 
 

Dheepan

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet/læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

I det borgerkrigsherjede Sri Lanka, bestemmer et medlem av geriljagruppa Tamiltigrene seg for å flykte til Europa. For å komme ut av landet anskaffer han seg passet til en død mann, Dheepan. Han allierer seg i tillegg med to fremmede, en kvinne og en jente, som han utgir for å være sin egen kone og datter. Ved å late som de er en familie, vil sjansen øke for at de tre får innvilget europeisk asyl.

De får oppholdstillatelse i Frankrike, og for å videre overbevise immigrasjonsmyndighetene fortsetter de med å late som de er familie. De tildeles en leilighet i en sosialbolig i en drabantby utenfor Paris. I dette boligkomplekset får «Dheepan» jobb som altmuligmann, han blir kjent med mange, og lærer fort at samfunnet her styres av kriminelle. Den lille familien erfarer at deres nye hjemsted i Europa ikke er særlig mer rettferdig eller sivilisert enn det de flyktet fra.

 

EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 10. klasse, videregående

Medietilsynet har gitt Dheepan aldersgrensen 15 år. Deres begrunnelse er at filmen har «flere realistiske volds- og drapsscener».

I skolesammenheng er filmen velegnet til bruk på 10. grunnskoletrinn og på videregående. Å bruke tid på forberedelsesoppgavene under, vil øke læringseffekten av å etterpå se filmen. Se for øvrig læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag og KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Dheepan vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og språk og Litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur, Politikk og demokrati og Internasjonale forhold.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

FILMOMTALE

Dheepan er regissert av Jacques Audiard, som tidligere har gjort seg bemerket med kritikerroste filmer som Profeten og Rust og bein. I 2015 vant Dheepan selveste Gullpalmen under den prestisjefulle filmfestivalen i Cannes.

Dheepan forteller historien om tre mennesker som flykter fra den blodige borgerkrigen på Sri Lanka, til Europa. Filmen tar utgangspunkt i en historisk konflikt som vanligvis ikke blir trukket inn i pensum i norsk skole, men handlingen har et universelt budskap. Handlingen kan lett aktualiseres opp mot ulike pågående krigssituasjoner i dag, og ikke minst, en av krigførings mest vesentlige konsekvenser: Transnasjonale flyktninger, et tema som dagens nyhetsbilde preges av i stor grad.

Å sette av tid til filmintroduksjon og forberedelsesoppgaver vil være viktig for å pense elevgruppa inn på mest mulig relevante forventinger – og dertil læringsutbytte.

Jesuthasan Antonythasan, som spiller «Dheepan», er i tillegg til å være skuespiller også forfatter og politisk aktivist. Han var selv, som ung gutt, soldat for Tamiltigrene, før han som 19-åring flyktet fra Sri Lanka via Hong Kong og Thailand, til Frankrike.

De to kvinnelige hovedrolleinnehaverne, Kalieaswari Srinivasan og Claudine Vinasithamby, gjør begge sin spillefilmdebut med denne filmen.

Se trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1249579.ece


Linker til relaterte filmer, med ferdig utarbeidede studieark:

Imagining Emanuel (dokumentar): filmweb.no/skolekino/incoming/article1072008.ece

Middelhavet: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1257393.ece

12 Years a Slave: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1148521.ece

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.


1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER

A: HVILKEN FILM SKAL DERE SE?

Bruk litt tid på å lese litt om Dheepan på forhånd. Se trailer og filmomtale (se over). Snakk sammen i klassen om forventninger dere har til filmen. Hva tror dere er filmens budskap?

 

B: GEOGRAFI / HISTORIE / POLITIKK

- Hvor i verden ligger Sri Lanka og Frankrike? Bruk kart.

- Filmens hovedpersoner flykter fra borgerkrigen på Sri Lanka. Bruk internett og finn informasjon om denne mangeårige konflikten.

- Hvordan er den politiske situasjonen på Sri Lanka i dag?

 

C: DAGENS FLYKTNINGESITUASJON

Fra hvilke deler av verden kommer det i dag flest flyktninger til Norge? Hva er årsaken til at disse har forlatt landene sine? Hvilket ansvar har vi nordmenn for å bidra til at disse menneskene får hjelp? Diskuter i klassen.

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER

A: KARAKTERER/IDENTITET

1) Filmens hovedperson (som vi bare én gang får høre at egentlig heter Sivadhasan) overtar passet og identiteten til den avdøde Natarajan Dheepan, for å kunne klare å flykte fra krigen. Diskuter i klassen hvor vidt dere synes dette er en uetisk og kriminell handling eller ikke.

2) Hvor mye får vi vite om livshistorien til «Dheepan»? Snakk sammen i klassen om hvor mye dere til sammen kan si om hva slags liv han har levd.

3) Hva er det «Dheepan» trenger mest i livet sitt i fremtiden? Hvordan skal han kunne oppnå dette?

4) Hvilke syn har «Dheepan» på voldsbruk? I hvor stor grad kan man forsvare de ulike tilfellene av vold som han selv utøver i filmen? På hvilke ulike måter kan man se at han er preget av å ha vært i krig?

5) Beskriv Yalini («kona»). Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

6) Beskriv Illayaal («dattera»). Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

7) Yalini ønsker å forlate Illayaal for å kunne reise til kusina si i England, Illayaal er jo tross alt ikke hennes datter. Hvilket ansvar mener du at Yalini har for den unge jenta? Diskuter i klassen.

8) Illayaal kritiserer «Dheeepan» for å begynne å tro på den løgnen de har skapt om at de er en ekte familie. På hvilke ulike måter opptrer «Dheepan» som om de tre er en familie i virkeligheten? Diskuter både «Dheepans» forhold til Yalini og til Illayaal, og gi eksempler på at han fremstår som henholdsvis ektemake og far.

9) I filmen møter vi flere karakterer som er kriminelle. Hva tror du kan være ulike grunner til at disse har valgt et liv i kriminalitet?

 

B: SRI LANKA – GEOGRAFI/HISTORIE

1) Har dere tilgang til Google Earth (eller tilsvarende)? Finn Sri Lanka og beskriv landets geografiske forhold.

2) Reprise på forberedelsesoppgave: Filmens hovedpersoner flykter fra borgerkrigen på Sri Lanka. Bruk internett og finn informasjon om denne mangeårige konflikten.

3) Borgerkrigen på Sri Lanka sto mellom landets singalesiske majoritet, støttet av regjeringen, og den tamilske minoritet (Militærenheten Tamiltigrene). Etter å ha satt deg inn i hva konflikten gikk ut på: Hvilken part i denne krigen har din støtte? Diskuter med andre i klassen.

4) I filmen hører vi en reporter på en TV-nyhetsending kalle borgerkrigen på Sri Lanka for «a war with no witnesses». Hva tror du menes med denne betegnelsen?

5) I løpet av denne krigen kom mange flyktninger også til Norge. Kjenner du noen fra Sri Lanka i ditt nærmiljø? I så fall: Kunne han/hun/de ha blitt invitert til klassen din for å fortelle om konflikten og om det å måtte flykte?

 

C: SCENER

1) Hvilke scener fra filmen gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen. Begrunn valgene du/dere gjør.

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener og handlingselementer fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene, ikke nødvendigvis Dheepan, selv om han er hovedperson.)  

b) Lag en tegning av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Åpningsscenen, hvor vi ser «Dheepan» sørge over døde medsoldater med et påfølgende likbrenningritual. Vi ser også en utarmet befolkning som lever i en flyktningeleir med få ressurser.

- Når Dheepan, Yalini og Illayaal befinner seg i situasjoner hvor de mottar masse informasjon på fransk, uten å kunne språket.

- Når Yalini jobber i leiligheten til den funksjonshemmede Habib, mens kriminelle bruker stua hans som møtelokale.

- Når Illayaal ikke får leke sammen med jentene som hopper tau, og blir aggressiv.

- Når «Dheepan», rusa, røykende, ensom og på sammenbruddets rand, om natta synger krigssanger i blokkas heismaskinrom.

- Når «Dheepan» skal redde Yalini fra Habibs leilighet, hvor den kriminelle Brahim nettopp er blitt beskutt. 

 

D: DIVERSE

1) Etter sommeren 2015 har flyktningsituasjonen i Europa skapt mange overskrifter i media. Det har vært store forskjeller på hva nordmenn synes om at så mange flyktninger kommer til Norge. Kan Dheepan bidra med argumenter for og imot å gi flyktninger oppholdstillatelse? Drøft i klassen.

2) Enhver flyktning har sin unike historie. Finnes det et flyktningmottak el.l. i ditt nærmiljø? I så fall: Dra på besøk (avtal med bestyrerne først), ta kontakt med én eller flere beboere og spør dem om hva de har vært igjennom.

3) Hvilken religion tilhører Dheepan, Yalini og til Illayaal? Gi eksempler fra filmen på at de praktiserer denne religionen.

4) «Dheepan» drømmer ved et par anledninger om en elefant (et elefanthode) som skjuler seg innimellom løvverket i en mørklagt jungel. Hvordan tolker du denne drømmesekvensen?

5) På hvilke måter kan man skjønne at Dheepan, Yalini og Illayaal, i filmens aller siste scene, befinner seg i England?

6) I filmen gjenforenes «Dheepan» med et tidligere militært befal, Oberst Cheran. Oberst Cheran ønsker fortsatt å bidra til krigen ved å skaffe penger til våpen som kan oppruste Tamiltigrene. «Dheepan» forteller han at det er ingenting igjen å hjelpe; bataljonen hans er borte, likeså hans kone og barn. Er det egoistisk av han å gi opp kampen på sitt folks vegne, selv om han personlig ikke har nære venner og familie igjen å kjempe for? Diskuter i klassen.

7) Når «Dheepan» i filmens siste del skal redde Yalini, endres filmens karakter seg betydelig. Fra å være et samfunnsrealistisk drama forandrer filmspråket seg til å minne om en actionfilm. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å fortelle denne historien ved hjelp av en slik brå sjangerendring?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , KRLE-faget
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Dheepan
Regi:Jacques Audiard
Roller:Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers, Marc Zinga
Manus:Jacques Audiard, Noe Debre, Thomas Bidegain
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:engelsk/fransk/tamil
Produsent:Pascal Caucheteux
Produksjonsselskap:UGC (in France)/IFC Films (in U.S.), Why Not Prods., Page 114, Canal Plus, Cine Plus, France Televisions, la Region Ile-de-France, Cinema 9, A Plus Image 5, Palatine Etoile 12, Indefilms 3, La Banque Postale Image 8, Cofinova 11, Sofitvcine 2, Soficinema
Musikk:Nicolas Jaar
Lengde:1 t. 49 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen