Filmweb
 
 

Birkebeinerne

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet/læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling


HANDLINGSREFERAT


Året er 1204 og Norge herjes av borgerkrig. På den ene siden står de fattige birkebeinerne, på den andre siden står baglerne, støttet av danskene og den rike pavekirken.

Når birkebeinerkongen Håkon Sverresson dør på mystisk vis, tror alle at blodlinjene i kongsætten er brutt, at det ikke finnes noen arving. Det viser seg derimot at kongen har en uekte sønn med frillen Inga fra Varteig. Barnet, kalt Håkon etter sin far, voktes i dyp hemmelighet, midt i baglernes område.

Baglerne får høre om kongssønnen, og nå blir birkebeinernes viktigste oppgave å holde han i live. Med baglerne hakk i hæl må birkebeinerne frakte gutten i sikkerhet i Nidaros. De to som får oppdraget er Torstein Skevla og Skjervald Skrukka, to av  birkebeinernes beste skiløpere.

Dermed starter en livsfarlig, iskald og dramatisk flukt på ski over fjellet. En flukt som vil forandre Norges historie for alltid.


EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER


* Klassetrinn: 10. klasse, videregående

Medietilsynet har gitt Birkebeinerne aldersgrensen 12 år. I sitt vedtak skriver de at ”filmen inneholder flere voldsinnslag og kampscener. Da disse foregår i en historisk ramme, får filmen 12-årsgrense.” Med andre ord, det ble vurdert 15-årsgrense på denne filmen.

I skolesammenheng er filmen velegnet til bruk i ungdomsskolen og på videregående. Se læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE


Det faglige arbeidet før og etter visningen av Birkebeinerne vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt) og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur og Politikk og demokrati.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Mangfold i naturen og Kropp og helse.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner


FILMINFORMASJON

Filmen er regissert av Nils Gaup, en av våre mest profilerte regissører, fra før kjent for blant annet den Oscar-nominerte Veiviseren (1987), Hodet over vannet (1993) og Kautokeino-oppgjøret (2008).

Mange vil gjenkjenne en lang rekke kjente skuespillere, eksempelvis Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen, Thorbjørn Harr, Benjamin Helstad, Stig Henrik Hoff, Jeppe Beck Laursen og Fridtjov Såheim.

Birkebeinernes handling er lagt til året 1204. På dette tidspunktet har det allerede vært borgerkrig i Norge i flere tiår. (Siden Sigurd Jordsalfares død i 1130). Mye av denne tidens konflikter skyldtes at det stadig oppsto uenighet rundt hvem som var en konges rettmessige etterfølger. I tillegg medførte stadig begrensede antall vikingtokter, samt en markant befolkningsvekst, en økt rift om nasjonens ressurser. 

I 1163 etableres tronfølgeloven. Den slo fast at kongemakten kun skulle overføres fra far til eldste ektefødte sønn. I tiden som fulgte skulle det likevel oppstå en del disputer rundt hvem som var best skikket til å besitte tronen. Den geistlige Sverre Sigurdson overvant i 1184, ved hjelp av sine tilhengere, Birkebeinerne, den daværende regent Magnus Erlingsson – og hans baglere.

På et senere tidspunkt overtas kongemakten av Sverres sønn Håkon, men i 1204, året hvor filmens handling er lagt, dør Håkon (Sverresson). Det er nå konflikten mellom birkebeinerne og baglerne når et høydepunkt i det birkebeinerne må beskytte Håkons eneste etterkommer, den unge Håkon Håkonsen, for å opprettholde den kongelige blodlinjen.

Med fare for å røpe for mye av filmens handling og spenningsmoment kan det legges til at birkebeinernes innsats i denne situasjonen bidro til at Norge fikk en konge som på sikt skulle komme til å avslutte borgerkrigen (i 1240), samt sikre landet en langvarig fred preget av politisk stabilitet og økonomisk vekst. Denne epoken skulle vare frem til landet rundt midten av 1300-tallet ble utsatt for Svartedauden. 

På grunn av dette historiske bakteppet, som mange fra før vil kunne mangle en del forkunnskaper om, vil det være nyttig å i forkant av visningen la elevgruppa jobbe med ulike forberedelsesoppgaver. Dette vil øke elevenes faglige utbytte. Eksempler på slike forberedelsesoppgaver finnes i oppgavesamlingen lengre ned i dette dokumentet.


Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1254528.ece
Filmens offisielle Facebook-side: facebook.com/Birkebeinerne

For øvrig, i anledning filmen har Ena Forlag i år (2016) utgitt ungdomsboka Birkebeinerne, skrevet av forfatteren Jon Ewo. Denne er basert på filmens manus. Lærere og elever må gjerne vurdere å anskaffe og lese denne boka som en del av det faglige arbeidet med Birkebeinerne.

Linker til filmstudieopplegg knyttet til to andre filmer regissert av Nils Gaup:

Veiviseren - filmweb.no/skolekino/incoming/article1011711.ece
Kautokeino-oppgjøret - filmweb.no/skolekino/incoming/article1012283.ece


OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

1: FORBEREDELSESOPPGAVER

A: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?


I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer filmweb.no/trailere/article1254528.ece og besøk Facebook-sida facebook.com/Birkebeinerne. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har. Hvilke ulike fagområder kan man koble opp mot denne filmen?

B: HISTORIE / POLITIKK / GEOGRAFI

1. Birkebeinernes handling er lagt til året 1204. På dette tidspunktet har det vært borgerkrig i Norge en tid. Ulike parter kriget om hvem som skulle ha makten, og i filmen stifter vi kjennskap til birkebeinerne og deres fiender baglerne. I år 1163 fikk Norge tronfølgeloven, som slo fast at kongetittelen bare kunne overføres fra far til eldste ektefødte sønn. I filmens start ser vi at birkebeinernes konge dør, og man tror han ikke har en tronarving før man får høre om hans uekte sønn, Håkon Håkonsson, som er blitt holdt skjult midt i baglernes område på Østlandet. For å opprettholde den kongelige blodlinjen må birkebeinerne få ungen i sikkerhet i Nidaros.
Bruk internett og oppslagsverk og finn mer stoff om birkebeinerne, fremtredende personer og grupperinger i landet - og øvrige fakta om Norge i tiden rundt overgangen mellom 1100- og 1200-tallet.

2. Kongssønnen Håkon Håkonsen, barnet som birkebeinerne måtte redde fra sine motstandere baglerne, ble født i det som i dag heter Eidsberg kommune, i Østfold. Da birkebeinerne bestemte seg for å få barnet i sikkerhet i Nidaros, valgte de å gå på ski til Hamar/Lillehammer og videre over fjellet til Østerdalen. Herfra fikk de hjelp av lokalbefolkningen til å ta seg videre nordover mot målet.
Bruk et Norgeskart, finn nevnte stedsnavn, og se for dere hvilken rute de to skikyndige birkebeinerne kunne ha tatt. (I 2004 sendte NRK en dokumentar hvor fjellveteranen Bjørn Winquist og programleder Dag Lindebjerg forsøker å finne den mest sannsynlige ruten. Link til programmet: https://tv.nrk.no/serie/i-gamle-spor/prho85008203/25-04-2004 Varighet: 29 minutter.)

3. Snakk sammen i klassen om hvordan dere tror mennesker i Norge levde i år 1204. Hvilke klær hadde de, hva spiste de og hvordan anskaffet de seg denne maten, hvilke ferdselsårer og transportmidler ble mest brukt, hva slags kommunikasjonsmidler hadde man og hvordan var samfunnet den gang oppbygd politisk? Del tanker, idéer og kunnskap med hverandre.

 

2: ETTERARBEIDSOPPGAVER

A: KARAKTERER


1. Beskriv de to birkebeinerne Skjervald (Jakob Oftebro) og Torstein (Kristofer Hivju). Hvilke ulike personlige egenskaper var det som gjorde dem godt egnet til å få Håkon Håkonsson i sikkerhet?

2. Hva annet enn personlige egenskaper var det som motiverte de to til en så stor innsats?

3. Brødrene Gisle (Pål Sverre Hagen) og Inge (Thorbjørn Harr) er svært forskjellige. Hva sier filmen selv om hva som kan være årsaken til dette, og hva er det du i tillegg tror at er mulige og sannsynlige grunner?

4. Hvilke av karakterene i filmen gjorde mest inntrykk på deg? Beskriv hvorfor. Sammenlign din begrunnelse med svarende til andre i klassen som har valgt samme karakter som deg.

5. I filmen fremstilles baglerne som langt mer grusomme, morderiske og hensynsløse enn birkebeinerne. I film er det vanlig at hovedpersonene (protagonistene) fremstår som mye bedre mennesker enn sine motstandere (antagonistene). Hvordan tror dere det var i virkeligheten; hvor forskjellige som mennesker tror dere en gjennomsnittlig birkebeiner eller bagler var?

6. I film er ofte hovedpersonen den som i løpet av filmens handling har gjennomgått størst personlig forandring. Hvilke karakterer er Birkebeinernes hovedpersoner, og på hvilke områder mener du at de har forandret seg mest fra filmens start til slutt? Snakk sammen i grupper.

7. Hvilke personer er filmens mest sentrale kvinneskikkelser? Sammenlign dem med hverandre. Hvilke roller spiller de i sine menns liv? Sammenlign dem med tradisjonelle kvinneroller i dagens samfunn.

B: HISTORIE


1. Om ikke forberedelsesoppgave B allerede er besvart, les over disse på nytt og se i hvor stor grad filmen har bidratt til å gi utfyllende svar.

2. Tronfølgeloven ble vedtatt i Norge i 1163. Den er senere blitt modifisert. Hvordan står det til med denne loven i dag?

3. Hvilke eksempler på kristen tro ser og hører man i filmen? Omtrent hvor lenge hadde man i 1204 hatt kristendom i Norge?

4. Kampen om makta i Norge på birkebeinernes tid var en del av en internasjonal konflikt. Hvilke interesser hadde Danmark av at baglerne skulle vinne over birkebeinerne?

5. I filmen hører vi Inge Bårdsson si til toårige Håkon Håkonsson at ”du skal skape fred i landet vårt”. I filmens slutt får vi også tekstoppslag på skjermen/lerretet som informerer om hvordan det gikk med Håkon Håkonsson senere i livet. Bruk ulike kilder og finn mer stoff om Håkon Håkonssons voksne liv og hans innflytelse på Norge.
C: SCENER

1. Hvilke scener fra filmen gjorde mest positivt inntrykk på deg? Snakk sammen i klassen om hva som gjorde disse scenene gode. Begrunn så godt som mulig.

2. Under ser dere en oversikt over ulike scener og handlingselementer fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:
a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen, ikke nødvendigvis den mest sentrale.)  
b) Lag en tegning av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
- Når Kong Håkon Sverresson blir forgiftet av enkedronning Margrete.
- Når Gisle Jarl snakker med sin bror Inge Bårdsson, når sistnevnte sitter fengslet i fengselskjelleren.
- Når Skjervalds kone (Ylva) og sønn (Eirik) blir drept av baglerne.
- Når Skjervald (Jakob Oftebro) og Torstein (Kristofer Hivju) sammen med barnet Håkon søker ly for vinterstormen i en utløe på fjellet.
- Når Skjervald og Torstein flykter på ski med baglerne hakk i hæl.
- Når Skjervald en vinternatten står på en fjelltopp og ser opp mot nordlyset.
- Når Gisle og unge Kristin står sammen ved alteret i kongssalen for å gifte seg.


D: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1. Hvilke ulike språk, foruten norsk, hører du i denne filmen? Hva er den historiske årsaken til dette?
2. I filmens uttrykkes det bekymring for at Norge skal bli et lydrike under Danmark. Hva er et lydrike?
3. I filmen hører vi at Gisle har tittelen jarl. Hva vil det si å være en jarl?
4. Finn betydningen til følgende ord, alle brukt i filmen: blot, ætt, ettermæle.
5. I filmen hører vi uttrykket ”Fenrisulven har slitt seg”. Hva menes med dette, og hvor finner vi opphavet til dette uttrykket?
6. Vi hører både en dansk prest på baglernes side, samt Inga fra Varteig, snakke latin. I hvilke sammenhenger ble dette språket tatt i bruk?

E: DIVERSE

1. Når baglerne angriper Auduns gård gir soldatene de overlevende en muligheten til å verve seg som soldater for baglerne og den kristen kirka isteden for å bli henrettet. (Dette var ikke et uvanlig tilbud den gang.) Gå sammen to og to, hvor dere innbiller dere at dere  begge er fangede birkebeinere truet med halshugging. Den ene er villig til å dø og den andre er villig til å verve seg hos baglerne. Lag en diskusjon hvor dere kommer med ulike begrunnelser for eller imot overgivelse.

2. Et av Norges mest kjente billedkunstverk er Knud Bergsliens maleri, Birkebeinerne, fra 1869. Maleriet viser birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka på flukt med kongssønnen Håkon Håkonsson. Finn dette maleriet på internett, studer det og snakk sammen i grupper om hvor mye historisk informasjon dere kan hente ut av dette motivet. Lag en stikkordsliste.

3. I filmen kommer det tydelig frem hvor viktig det er for birkebeinerne å beskytte den unge tronarvingen Håkon Håkonsen. For å lykkes med dette er det veldig mange mennesker som må bøte med livet. Diskuter i klassen hva dere synes om at så mange sivile og uskyldige blir drept for å holde Håkon i live. Finn argumenter for og imot at hans liv var viktigere enn livet til alle de som døde i kampen for å få han i sikkerhet.

4. Ungdommen Egil spiller en sentral rolle i filmen, både som vaktholder og kusk. Hans far (Fridtjov Såheim) er tidligere birkebeiner, men nå bonde. Han sier: Å være bonde og sette mat på bordet er det gjeveste man kan gjøre. Hvorfor tror du han forteller sønnen sin dette?

5. Finnes det fortsatt eksisterende arkitektur fra 1100-/1200-tallet i ditt nærmiljø? I så fall: besøk disse byggverkene og prøv å forestille deg hvordan det var å oppsøke dette da det var nybygd.

6. Torstein forteller Skjervald at han har både rett og plikt til å hevne baglernes myrding av hans kone og sønn. Har mennesker i dag, innenfor rammene av norsk lovverk, noen rett og/eller plikt til å hevne seg på andres kriminelle handlinger? Gi ulike eksempler og diskuter i klassen.

7. Når er det akseptabelt å bruke vold? Gi ulike eksempler på voldsbruk i filmen, og diskuter i klassen i hvor stor grad denne bruken kan rettferdiggjøres.

8. Besøk filmens Facebook-side facebook.com/Birkebeinerne. Her finner du masse ulikt stoff knyttet til filmen.

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3. Denne filmen har fått 12 års aldersgrense. Finn argumenter for og imot at du synes dette er en riktig aldersgrense.

4. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

5. Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.


 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet  som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Naturfag , KRLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Likestilling/kjønnsroller, Miljøvern og naturvitenskap, Nordisk, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Birkebeinerne
Regi:Nils Gaup
Roller:Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen, Thorbjørn Harr, Thea Sofie Loch Næss, Stig Henrik Hoff, Ane Ulimoen Øverli
Manus:Ravn Lanesskog
Genre:Action / Eventyr / Drama / Familiefilm / Spenning / Biografi
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Finn Gjerdrum, Stein B. Kvae
Produksjonsselskap:Paradox Film 3 AS
Lengde:1 t. 39 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen