Filmweb
 
 

Småfugler

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)


HANDLINGSREFERAT

16 år gamle Ari fra Reykjavik får et brått møte med voksenlivet den sommeren han må bo sammen med faren i en øde islandsk fiskerlandsby. Dette er et sted Ari aldri ville ha flyttet til om ikke moren hadde reist til Afrika med sin nye ektemann. Her lever Aris far, Gunnar, et liv preget av alkoholisme og desillusjoner. Gunnar er langt fra en god rollemodell, og er heller ikke særlig interessert i å bli det. 

Aris nye liv gir lite å glede seg over, men både farmoren og barndomsvenninnen Lána utgjør lyspunkter i hverdagen. Skjønt, selv ikke disse to klarer å veie opp for all umoral, brutalitet og mørke som det lille samfunnet gjennomsyres av.

”Småfugler” er et gjennomgående portrett av ungdom i en brytningstid. En fortelling om forandring, den første store kjærligheten og et far/sønn-forhold som sliter.


EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 10.-trinn og videregående

Aldersgrense: Medietilsynet har gitt ”Småfugler” 15-års aldersgrense. Deres begrunnelse for dette er ”skildringer av seksuelle overgrep og en tematikk som kan virke forstyrrende på barn.”

I skolesammenheng anbefales det i forkant av visningen å sette av tid til forberedelsesoppgavene i oppgaveseksjonen lengre ned i dette dokumentet.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE og helse- og oppvekstfag (vgs)
Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Småfugler” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”utforskeren og samfunnskunnskap”, og på videregående innen hovedtemaet ”utforskeren og individ, samfunn og kultur”.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”kropp og helse”, og etter Vg1 innen hovedtemaet ”ernæring og helse”.

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG (VGS)
Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene ”helsefremmende arbeid” og ”kommunikasjon og samhandling”.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Se filmens trailer her (islandsk tale, engelsk undertekst): youtube.com/watch?v=Al4VoWurPLU

”Småfugler” er en islandsk produksjon med Rúnar Rúnarsson på regi. Filmen er skutt på 16 mm-film, og lar Islands vakre natur få en fremtredende plass. Det er imidlertid unggutten Ari som står i fokus. Vi følger han gjennom en følelsesmessig svært krevende sommer, hvor mange utfordringer ved det å vokse opp, står i kø.

Filmen har (som nevnt over) fått 15-års aldersgrense. Den skildrer et par scener med seksuelle overgrep. Disse er vel å merke satt enn i en tydelig kontekst opp mot handling og budskap. 

Det må være lov å anta at dette er en film som ungdom flest ikke ville ha valgt om de selv skulle ha løst kinobillett. Dette gjør det ikke mindre aktuelt å ta den i bruk i skolen. Filmen løfter flere viktige temaer knyttet til oppvekst, og vil kunne generere mange spennende og viktige diskusjoner og tanker i klassen.

”Småfugler” har vunnet flere priser, blant annet under filmfestivalen i San Sebastian (i kategorien beste film) og under filmfestivalen i Göteborg (kritikerprisen).

Andre filmer med beslektet tematikk, med ferdig utarbeidede studieopplegg:
Dryads: filmweb.no/skolekino/incoming/article1232255.ece
Pyromanen: filmweb.no/skolekino/incoming/article1267017.ece
Meg eier ingen: filmweb.no/skolekino/incoming/article1148016.ece
Girlhood: filmweb.no/skolekino/incoming/article1181763.ece
Etterskjelv: filmweb.no/skolekino/incoming/article1254617.ece

Filmen kan også vinkles opp mot den suksessen som NRKs TV-serie ”Skam” har hatt. Her har ungdoms utfordringer knyttet til blant annet sosiale normer, parforhold, festkultur, seksualitet og overgrep hatt en sentral plass. Link: https://tv.nrk.no/serie/skam

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER

Flere av disse oppgavene/spørsmålene gjentas blant etterarbeidsoppgavene. (I tilfellet det ikke blir anledning til å gjennomgå hele denne seksjonen i forkant av visningen.)

1) Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2) Når går man fra å være barn til ungdom, og fra ungdom til voksen? Er det noen spesielle erfaringer du mener en ungdom bør ha for å kalle seg en voksen?

3) Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler. I hvor stor grad er foreldre viktige som rollemodeller for en ungdom? Snakk sammen i klassen.

4) Hvor naturlig er det med alkoholforbruk i ditt sosiale nettverk? Hva kan være ulike årsaker til at mange ønsker å ruse seg med alkohol? Gi eksempler på forskjellige konsekvenser, positive og negative, knyttet til alkoholbruk.

5) På Island, hvor filmens handling er lagt, er den seksuelle lavalderen 14 år. I Norge er grensa 16. Hva synes du er riktig tidspunkt for ungdom å ha sex?

6) I filmen skildres seksuelle handlinger som er straffbare. Snakk sammen i klassen og gi eksempler på seksuelle handlinger som er ulovlige.

7) Filmens handling er lagt til Island. Samtal i klassen om hva dere vet om landet?

8) Prøv å legg merke til islandske ord og ordsammensetninger som er lik norske. (Forsøk å huske konkrete eksempler.)


2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER

A: KARAKTERENE

1) Snakk sammen og beskriv hvilke ulike endringer Ari går gjennom i løpet av sommeren hos faren sin. Hvilke faktorer, både positive og negative, mener dere har påvirket og forandret personligheten hans mest i løpet av denne tiden?

2) Tenk gjennom hva slags person Ari er ved filmens slutt. Hvilke av hans ulike sider mener du beskriver han som et barn, som en ungdom og som en ung voksen?

3) Beskriv Gunnar, Aris far. Hva tror du han selv vil beskrive som bra og ikke bra ved livet sitt? (Aris farmor sier at det å skulle være macho er Gunnars handicap. Hva mener hun med dette, tror du?)

4) På hvilke ulike måter kan man se at Gunnar (tross alt) uttrykker kjærlighet overfor sin sønn, Ari?

5) Tenk deg at du fikk muligheten til å gi Ari og faren råd om hvordan de skulle få et så godt far/sønn-forhold som mulig, hva ville du da ha sagt? Snakk sammen i klassen om hva som hadde vært gode råd.

6) Ut fra det lille man får vi vite om Aris mor, hva vil du si kan være eksempler på hennes sterkeste og svakeste egenskaper?

7) Beskriv Lára. Hvordan tror du Ari ville ha beskrevet henne?

8) I filmens siste sekvens legger Ari seg naken ned ved siden av Lára, slik at hun (når hun våkner opp fra Ketamin-rusen) skal tro at de to har hatt sex mens de var berusede. På den måten vil hun ikke skjønne at hun er blitt voldtatt. Hva sier denne handlingen om Aris personlighet? Var det en omsorgsfull gjerning? Egoistisk? Korttenkt? Strategisk? Snakk sammen i klassen. Hva mener dere at Ari alternativt kunne ha gjort i denne situasjonen?

9) Gunnars venninne, Vera, har sex med Ari, selv om hun er mer enn tre ganger hans alder. Senere samme natt ligger hun med Gunnar. Hva sier dette om hennes personlighet? Hva tror du kan være årsakene til at hun var i stand til gjøre noe slikt?

10) Hvordan vil du beskrive dette fiskelandsby-samfunnet som helhet? Finn argumenter for og imot hvorvidt dette er et sted du selv kunne ha tenkt deg å vokse opp.

 

B: OPPVEKST: Omsorg og overgrep + identitet

Noen av disse oppgavene/spørsmålene er gjentagelser fra forberedelsesseksjonen over.

1) På Island er den seksuelle lavalderen 14 år. I Norge er grensa 16. Hva synes du er riktig tidspunkt for ungdom å ha sex?

2) I filmen ser vi Ari ha sex med den godt voksne Vera, farens venninne. Ari er over seksuell lavalder og han uttrykte ingen protest, men diskuter i klassen om denne seksuelle handlingen likevel var et overgrep fra Veras side? Hva synes dere er greit og ugreit med denne situasjonen?

3) Hva er et overgrep? Gi ulike eksempler. Kan det at Aris mor forlater han og drar til Afrika på noen måte beskrives som et overgrep? Diskuter i klassen.

4) Når går man fra å være ungdom til voksen? Er det noen spesielle erfaringer du mener man bør ha for å kalle seg en voksen?

5) Ari får tildelt arbeidsoppgaver av (den engelsktalende) Tomislav. Til slutt får Ari utbetalt lønn, og da sier Tomislav: ”Now you are a man”. Hva mener han med dette?

6) Einar er sint fordi forholdet hans med Lára er over uten at de har hatt sex. Bassi sin kjæreste sier at det er så typisk gutter å tenke på sex. Har hun rett? Er dette mer typisk for gutter enn jenter? Diskuter.

7) Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler på rollemodeller. Beskriv Aris far som rollemodell, på godt og vondt.

8) Hvor vanlig er det med alkohol/rus blant ungdom på ditt hjemsted? Diskuter i klassen grunner til at ungdom ønsker å ruse seg.

9) Hva er positive konsekvenser av alkohol? Hva er negative konsekvenser? Gi eksempler fra filmen på ting som skjer, men som kanskje ikke ville ha skjedd om ikke alkohol/rus var involvert.

10) Mens Lára er bevisstløs, blir hun utnyttet seksuelt av to menn. Hvilken straff synes du disse to mennene burde fått? Begrunn synspunktet ditt.

11) Å vokse opp byr på mange utfordringer. Ofte kan man oppleve det vanskelig å håndtere livssituasjonen sin alene. Da er det nødvendig å snakke med noen. Hvem er det man kan ta kontakt med når man trenger hjelp? Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler.

12) I filmens sluttscene ser vi Ari legge seg inntil faren sin. Hvorfor tror du han gjør dette? Skriv ned hvilke tanker du tror Ari har når han ligger der.

 

C: KUNST OG KREATIVITET

Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller flere av følgende tre oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Velg en av scenene og lag en tegning eller et maleri av denne. Lag en passende tittel.

c) Gå sammen i gruppe og lag et rollespill hvor dere gjenskaper scenen dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som det dere husker fra filmen som mulig, og en versjon hvor dere bytter ut Aris replikker med andre ting dere synes han heller burde ha sagt.

Scenene:

- Når Ari møter faren sin igjen, for første gang på seks år. De kjører sammen i bil, hjem til farens nedslitte hus.

- Når Ari deltar på midsommernattfesten. Ungdommene har tent bål i fjæra, og de ruser seg. Ari blir mistenkt for å spionere på Lára, og Láras kjæreste (Einar) går til angrep på han.

- Når Ari låser seg inn i barndomshjemmet sitt (som er lagt ut for salg, og står tomt). Han ringer mora si fra barneværelset og trygler henne om å komme hjem. 

- Når Ari drar på jakt sammen med faren, og ikke klarer å skyte selen i vannet.

- Når Ari synger i farmoras begravelse.

- Når Ari og Lára våkner opp sammen etter festen.

 

D: DIVERSE

Noen av disse oppgavene/spørsmålene er gjentagelser fra forberedelsesseksjonen over.

1) Hvorfor tror du filmen har fått navnet ”Småfugler”? Diskuter i klassen.

2) Hva vet dere om Island? Snakk sammen i klassen. Finn Island på et kart. Hva kjennetegner de geografiske forholdene i dette landet? Hvor ligger Reykjavik? Hvor tror du Aris fars (fiktive) fiskelandsby kunne ha befunnet seg?

3) Snakk sammen i klassen om hvor ofte dere i filmen kunne høre islandske ord som lignet på norske ord. (Husker dere konkrete eksempler?)

4) Ari får ikke bli med moren til Afrika. Hun skal dra til steder ”hvor barn ikke kan være med”. Hva kan dette innebære? Hvis Aris mor hadde visst hva han ville bli utsatt for på farens hjemsted, tror du at hun ville foretrukket at han ble med henne? Diskuter i klassen.

5) Hva vil det si å være ”macho”? Hva er negativt og hva er positivt forbundet med å være macho? Diskuter.

6) På et tidspunkt rakner det for Aris farmor. Hun roper til sønnen sin, Gunnar: ”Hva slags rollemodell er du?! Er det ikke på tide å stoppe denne selvmedlidenheten som har plaget deg siden skilsmissen? (…) Du har ikke sett han (Ari) på årevis, du har fått en ny sjanse. Gå tilbake til AA-møtene!” Skriv hva du tror hun ville ha sagt til ham, om hun skulle fått frem akkurat det samme budskapet en gang hun skulle snakke rolig med han.

7) Del klassen inn i fire grupper som hver får tildelt ett av følgende fire tema: ”Flukt”, ”far/sønn-forhold”, ”rus og sex” eller ”å bli voksen”. Hver gruppe skal finne argumenter for at det først og fremst er deres tema denne filmen primært handler om. Bruk til slutt disse argumentene i en klassediskusjon.

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Uvel? Flau? Sint? Redd? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad


Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Naturfag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Nordisk, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Þrestir
Regi:Rúnar Rúnarsson
Roller:Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar E. Sigurosson, Rakel Bjork Bjornsdottir, Kristbjorg Kjelt, Valgeir Skagfjord, Rade Serbedzija, Elin Maria Arnadottir, Benedikt Benediktsson
Manus:Rúnar Rúnarsson
Genre:Drama
Nasjonalitet:Island
Språk:islandsk
Produksjonsselskap:Nimbus Film, MP Film Prods., Pegasus Pictures, Halibut Iceland
Musikk:Kjartan Sveinsson
Lengde:1 t. 36 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen