Filmweb
 
 

Vildanden

Kort om filmen

Vildanden – som på engelsk har navnet The Daughter – er en dramafilm basert på Henrik Ibsens teaterstykke med samme navn. Etter femten år utenbys vender Christian hjem til sin fars bryllup med en ny, ung kone. Han blir gjenforent med barndomsvennen Oliver, og tilbringer tid både med Olivers og sin egen familie. Hjemkomsten fører også til at gamle familiehemmeligheter blir ført fram i lyset igjen.

Vildanden er en film om familie- og maktforhold, om sannhet, moral og forpliktelser i et tidligere industrisamfunn i rask endring. Regissør Simon Stone har jobbet i mange år med teater, og filmen er løst basert på hans egen sceneversjon av Ibsens stykke. 

Se trailer til filmen her: filmweb.no/film/article1281049

Hvem passer filmen for, og hvor passer den inn i skolen?

Filmen har fått 12- årsgrense på grunn av tematikken og skildringen av familiekonflikter og sterke følelsesutbrudd, som kan virke forstyrrende på yngre barn. Den har en til dels ambisiøs tematikk, men kan med hell brukes i undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole i flere fag – den er fortalt i et moderne filmspråk med tydelige karakterer og gjenkjennelige konflikter. Elever på videregående vil ha større utbytte av å se filmen i lys av Ibsen-stykket det bygger på.

Relevante fag:

NORSK
Kompetansemål etter 10. trinn, og 1., 2. og 3. trinn på videregående. Hovedområde: Språk, litteratur og kultur. 

KRLE
Kompetansemål etter 10. trinn. Hovedområde: Filosofi og etikk. 

RELIGION
Kompetansemål etter 3. trinn på videregående. Hovedområde: Filosofi og etikk.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Kompetansemål etter 1., 2. og 3. trinn på videregående. Hovedområde: Medieuttrykk
 

Andre fagressurser

Simon Stones film er eksempel på at litterær adaptasjon til kinolerretet. På nettstedet skolekino.no finnes tilsvarende materiale om andre slike adaptasjoner som kan utfylle studiearket om Vildanden.   Særlig de to første tilfører mye om fortellemessige utfordringer ved å gjøre Ibsen og andre litterære klassikere om til film. 

En folkefiende (Erik Skjoldbjærg 2004) - skolekino/incoming/article1012327
Gymnaslærer Pedersen (Hans Petter Moland 2005) - skolekino/incoming/article1012311
Isslottet (Per Blom, 1987) - skolekino/incoming/article1011919
Kompani Orheim (Arild Andresen 2011) - skolekino/incoming/article1012338

Oppgavesamling

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge, men er knyttet til ulike momenter og tema i filmen. Faglærerne og elever kan fritt velge oppgaver for å oppnå den faglige relevansen som passer. For eksempel er oppgavene under NATUR OG KULTUR like relevante for mediekunnskap som FILM OG BILDER. Elevene kan jobbe skriftlig eller muntlig, individuelt eller i grupper. Det er ikke meningen at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Formuleringer kan selvsagt endres av faglærer for å tilpasses andre vanskelighetsgrader. Ikke alle oppgaver har fasitsvar eller kan besvares ut fra filmen alene – andre læringsressurser på internett eller andre oppslagsverk kan trekkes inn.

Oppgavene under LITTERATUR PÅ FILM er tenkt til norskfaget og handler blant annet om å vurdere forskjell i innhold og framstillingsform fra Ibsens stykke. Disse oppgavene forutsetter at elevene har en viss kjennskap til originalteksten, og elevene bør opplyses om filmens litterære forelegg før visningen – hvis ikke blir det vanskelig å få utbytte av disse oppgavene. 


A – HANDLING OG FORLØP


1 Hvor er handlingen i Vildanden lagt til – hvilket land, og hva synes du kjennetegner samfunnet den utspiller seg i?

2 Hva slags karakterer møter vi i filmen?

3 I starten av filmen (etter jaktscenen) oppsummeres noen viktige ting som har skjedd i byen før vi kommer inn i handlingen. Trekk fram noen av hendelsene.

4 Tenk deg at du kommer fra en avis eller tv-kanal og skal intervjue Henry (bedriftseieren) og Oliver (Hedvigs far) om det som har skjedd med fabrikken på stedet. Hva ville du spørre om, og hvordan ville de svare? Lag tre spørsmål, eller spill som rollespill i gruppearbeid.

5 På et tidspunkt sier Olivers far til Henry: «Stikk av – du har gjort nok skade for familien vår allerede.» Hva mener han med det? Kan det være mer enn én ting?

6 Historier har ofte et eller flere vendepunkt, en avgjørende hendelse som får følger for resten av handlingen. Hva er vendepunktet i Vildanden, og kan det finnes flere vendepunkter?

7 Hvem eller hva kunne forhindret at Hedvig forsøkte å ta sitt eget liv?

8 Hva tror du skjer i filmens aller siste bilde?

9 Hvilken av scenene i filmen gjorde sterkest inntrykk på deg eller vakte sterkest følelser hos deg?

10 Hvorfor er filmen (og stykket) kalt Vildanden? Begrunn svaret.

11 Hvilke(t) tema(er) synes du er viktigst i filmen?

 

B – KARAKTERENE

1 Filmen presenterer oss for ganske mange karakterer. Har filmen en hovedperson – i tilfelle hvem?

2 Hvordan vil du beskrive karakteren Hedvig? Er hun en sterk eller svak person? Kom med eksempler fra scener i filmen som understreker ulike sider ved hennes personlighet.

3 Og hvordan vil du beskrive karakteren Christian? Bruk gjerne stikkord eller nøkkelord.

4 Christian kan sies å være en nøkkelfigur i handlingen. Hvorfor tror du han velger å avsløre hvem som er Hedvigs egentlige far? Kan det være mer enn én grunn? Diskuter.

5A To ting som får mennesker (og filmkarakterer) til å handle, er interesser og følelser. Gå sammen i grupper, fordel karakterene mellom dere (for eksempel to karakterer per gruppe) og diskuter: Hva slags følelser vekker sannheten om Hedvig hos de ulike karakterene?  

5B Og hva slags interesse har de av at sannheten kommer fram – eller holdes skjult?

6 Hvordan vil du si at karakterene forandrer eller utvikler seg i løpet av filmen? Velg to eller flere karakterer, av begge kjønn, og beskriv forandringen de går gjennom. Er det noen av dem som framstår i bedre eller dårligere lys etter hvert?

7 Oliver virker veldig positivt innstilt til Henry Nielson, selv om han har mistet jobben sin på grunn av ham. Hva er grunnen til det? Synes du Oliver er godtroende eller bare takknemlig?

8 Er det en forskjell på kvinnene og mennene i filmen – hvordan de handler og tenker, og hva slags verdier de har?

9 Hvem synes du er filmens modigste karakter, og hvorfor?

 

NATUR OG KULTUR

1 Hvordan vil du beskrive omgivelsene filmen foregår i?

2 I løpet av filmen er det en rekke bilder fra skogen som omgir lokalsamfunnet. Hvordan er disse bildene med på å sette preg på filmen, synes du?

3 Tenk tilbake på en eller flere slike scener og prøv å huske hva de fikk deg til å føle eller tenke. Eksempler: jaktscenen i starten – samleiescenen mellom Hedvig og kjæresten – bildene av skogen når Hedvig ligger på sykehus – sluttscenen. 

4 Bilder av den skadeskutte anda går igjen i flere scener. Hva slags rolle spiller den for det som skjer i filmen, synes du? Reflekter rundt hva filmskaperne kan ha ment med å ha et dyr så sentralt i handlingen.

5 Walter tar vare på skadeskutte dyr i «skogen» sin, som er et slags mini-naturreservat. Hvorfor tror du han har valgt å gjøre det?   

6 Beskriv forskjellen på de to hjemmene vi får de i filmen – Henry, Anne og Christians hjem kontra stedet der Oliver, Charlotte, Hedvig og Walter bor. Hva sier disse stedene om personene som bor der og hvordan de har det?

 

FILM OG BILDER

1 Filmen Vildanden er basert på eller «inspirert av» Henrik Ibsens teaterstykke med samme navn – altså av en skrevet tekst. Hva slags virkemidler bruker filmen for å fortelle, som en tekst ikke kan gjøre? Finn eksempler på scener eller sekvenser og hva de uttrykker.

2 I starten av filmen (etter jaktscenen) kommer en såkalt «montasjesekvens» der vi får se ting som har skjedd forut for filmens handling. Hva betyr montasje? Prøv å beskrive hvordan denne sekvensen er bygget opp. Hva slags effekt har den på deg?

3 Hvordan vil du beskrive filmmusikken, og hva slags funksjon synes du den har i filmen? 

4 Hva slags sammenheng eller likhet er det mellom Hedvig og den skadeskutte anda? Hvordan kommer det fram i filmen?

5 Oliver og Christian er i nokså forskjellig situasjon i filmen – særlig familiesituasjon, men også økonomisk posisjon. Hvordan understrekes dette visuelt, for eksempel i form av kroppsspråk eller hvordan de er plassert i bildet? Bruk en eller flere scener med hver som eksempel.

 

RETT OG GALT

1 Hva slags etiske problemstillinger kommer til uttrykk i filmen Vildanden?

2 Alle de viktigste karakterene i filmen har gjort eller gjør noe som de kan klandres for, og som påfører andre urett. Arbeid i grupper, ta for dere hver karakter og analyser deres «synderegister».

3 Filmen er basert på Henrik Ibsens skuespill, og da det ble skrevet, var det stor skam å føde barn utenfor ekteskap. Er det synet fortsatt utbredt i vestlige samfunn av i dag?

4 Et sentralt tema i filmen er konflikten mellom sannhet og fortielse. Mens Christian mener at Oliver har rett til å vite hvem som er faren til Hedvig, vil moren Charlotte holde det skjult. Hva kan være gode moralske grunner til å innta disse standpunktene? Og hva synes du selv – er det riktig at sannheten kommer for en dag, og hvorfor?

5 Å fornekte sitt eget barn virker som en veldig dramatisk ting å gjøre. Hvorfor tror du Oliver likevel fraskriver seg Hedvig? Skriv en sammenhengende tekst på en halv til én side, utformet som et brev fra Oliver til Hedvig hvor han forklarer hva han føler for henne og hvorfor han ikke kan være faren hennes lenger.  

6 Har Oliver noen moralske forpliktelser overfor Hedvig selv om det er tilfelle at hun ikke er hans biologiske datter? Begrunn svaret.

7 Hva slags forpliktelser og rettigheter har henholdsvis Henry og Hedvig selv i så tilfelle?

8 Henry Nielson har gitt stor økonomisk hjelp til Hedvigs familie, og vil opprette et fond for henne, men Oliver, Charlotte og Walter har alle på en eller annen måte lidd skade på grunn av ham. Hvorfor tror du han hjelper dem – angrer han, vil han dekke over sine synder, eller bryr han seg virkelig? Og har det noe å si for de som tar imot pengene hans? Diskuter flere sammen. 

 

LITTERATUR PÅ FILM

1 Hvordan ser filmens rolleliste ut sammenliknet med Ibsens skuespill – er det lagt til nye karakterer, og er det noen som mangler? Hva gjør det med filmen, synes du?

2 Filmen er lagt til et småbysamfunn i Australia i vår tid, mens Ibsens skuespill foregår i en norsk småby på sent 1800-tall. Hva kjennetegner stedet og tiden i filmen sammenliknet med stykket?

3 Synes du stykker fra så langt tilbake som 1800-tallet tjener på å bli «modernisert», eller er det unødvendig? Begrunn svaret ut fra det du mener er styrker og svakheter ved filmen.

4 En viktig karakter hos Ibsen er doktor Relling, som i siste akt uttaler at «tar man livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar man lykken fra ham med det samme». Er det noen i filmen som står for en liknende innsikt – i så fall hvem?

5 Tenk tilbake på Ibsens skuespill og på karakterene i filmen. Hvilke karakterer er mest annerledes fra teater til film, i personlighet og hva slags tanker og følelser de handler ut fra? Begrunn svaret.

6 Hos Ibsen er Hedvig 14 år gammel, i filmen er hun en eldre tenåring. Hva synes du aldersforskjellen har å si for årsaken til at Hedvig tar sitt eget liv i filmen?

7 Arvesynd – at moralsk svakhet går i arv over flere generasjoner – er et tema ikke bare i Vildanden men i flere av Ibsens skuespill. Hvordan synes du dette temaet kommer fram i filmen? Tenk for eksempel på Christians rolle og på scenen der Hedvig begår selvmord.

8 Gregers Werle blir gjerne beskrevet som Vildandens idealist, med sin tanke om «den ideale fordring» om at et sant ekteskap må bygge på total ærlighet. Er også filmens Christian en idealist? Begrunn svaret.

9 I et etterord til en utgivelse av Vildanden (Gyldendal klassiker 2001) skriver språkviter Helene Uri at skuespillet er «proppfullt av symboler»; hun trekker særlig fram anden, men også mørkeloftet, Hedvigs begynnende blindhet og Gregers som trettende mann til bords er viktige i stykket. Hva slags vekt legger filmen på slike og andre symboler?


 

Filmstudieark

Forfatter:Cato Fossum
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Medier og kommunikasjon , KRLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Litteratur på film; Manusskriving/praktisk filmkunnskap; Media; Språk og uttrykksmåter; Likestilling/kjønnsroller; Filosofi og etikk
 

Fakta

Regi:Simon Stone
Roller:Sam Neill, Anna Torv, Geoffrey Rush, Miranda Otto
Manus:Simon Stone, Henrik Ibsen
Genre:Drama
Nasjonalitet:Australia
Språk:engelsk
Produsent:Jan Chapman, Nicole O'Donohue
Produksjonsselskap:Screen NSW
Musikk:Mark Bradshaw
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen