Filmweb
 
 

En ubehagelig oppfølger

FILMINFORMASJON

I 2006 satte Al Gores dokumentar, "En ubehagelig sannhet", klimaendringer kraftig på dagsordenen. Et tiår senere har det skjedd store nyvinninger innen bærekraftig utvikling. Men mange av de menneskeskapte klimatruslene er blitt større enn noensinne, og truer nå vår sivilisasjon på stadig nye måter.

I filmen ser vi hvordan Al Gore har valgt INFORMASJON som sitt viktigste våpen i kampen for å begrense menneskeskapte miljøødeleggelser. Gjennom en lang serie med kurs i klimalederskap har han i en årrekke inspirert mangfoldige mennesker til å engasjere seg både lokalt, nasjonalt og globalt – for at vi skal kunne ta bedre vare på planeten vår. Kanskje filmen vil bidra til økt engasjement på din skole?

Se filmens trailer her

Linker til relaterte filmer, med ferdig utarbeidede studieopplegg:

Kampen om fjordane
Opprørske oldemødre
Milo – Månens vokter

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 8.-10.-trinn og videregående

”En ubehagelig oppfølger” er ”tillat for alle” (Medietilsynet). Filmens tema, terminologi, innhold og formspråk tatt i betraktning, så egner den seg best til bruk i ungdomsskolen og på videregående.

* Relevante fag: Samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”En ubehagelig oppfølgere” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Geografi og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur og Politikk og demokrati.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Mangfold i naturen og Teknologi og design, og etter videregående innen hovedtemaene Forskerspiren, Bærekraftig utvikling og Energi for fremtiden.

MATEMATIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Tall og algebra og Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk.

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: FORBEREDELSESOPPGAVER

1) I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les filmomtale (over) og se filmens trailer.

Ønsker man å se ”En ubehagelig sannhet (2006), så kan sannsynligvis det lokale biblioteket anskaffe denne på DVD.

2) I filmen refereres det til mange land og deres statsoverhoder. Klimatoppmøtet i Paris i 2015 gis mye fokus i filmen. Snakk gjerne sammen om hvilke land og hvilke statsoverhoder som det forventes mest av når verdens (nærmere 200) land skal bli enige om en felles klimaavtale. Hvem har mest innflytelse – og hvorfor? Finn gjerne land som USA, India, Russland, Kina, Canada og Tyskland på et verdenskart, samt Spania, Filippinene og Chile.

3) Bruk internett og les om hovedtrekkene i Al Gores liv. I filmen refereres det til hans mangeårige engasjement i politikken, og vi får høre om hvordan han i år 2000 så ut til å bli USAs president, men at Høyesterett avgjorde utfallet av presidentvalget i Gores disfavør. Han fikk også veldig mye oppmerksomhet (og også mye motstand) da han i 2006 var aktuell med ”En ubehagelig sannhet”. Finn stoff om dette.

4) Besøk Al Gores hjemmeside www.algore.com

5) Hva betyr disse begrepene? (Alle brukes gjennomgående i filmen.)

- Global oppvarming

- Fossile brennstoffer

- Kvotehandel

- CO2-regulering

- Fornybar energi

I tillegg: Hva er en isbre? Hva gjør et solcellepanel?

 

B: KLIMAENDRINGER

1) Snakk sammen i klassen, hva mener dere er naturlige klimaendringer, og hva er unaturlige klimaendringer?

2) Merker du selv noen klimaendringer der du bor?

3) Lag en spørreundersøkelse som kartlegger ulike typer klimaendringer. Tror de du spør at disse endringene er menneskeskapte eller ikke? Be dem om å begrunne svarene sine.

4) Finn satellittbilder som viser issmeltingen i områdene rundt/på Grønland/Nordpolen de siste 30 år. Hvilke ulike konsekvenser medfører issmelting i disse områdene?

5) I filmen får vi høre om ulike steder i verden som vil møte store problemer dersom havnivået stiger. Bruk et verdenskart og se på hvilke områder, både i øst og vest, som er mest utsatte.

6) I filmen får vi høre at øystaten Kiribati i Stillehavet allerede har kjøpt landområder de kan flytte befolkningen sin til hvis/når landområdene deres blir oversvømte. Finn mer stoff om dette.

7) I filmen får vi høre om byen Tacloban på Filippinene, og om hvordan denne ble ødelagt av en tyfon i 2013. Finn mer stoff om dette. 

8) Den største gruppen flyktninger i dag (sammenlagt) er klimaflyktninger. Hva er en klimaflyktning? Gi ulike eksempler. Har det noen gang kommet klimaflyktninger til Norge? (Gi i så fall eksempler.) Hvilke klimaflyktninger kan i fremtiden komme til Norge? Hva kan føre til at DU blir en klimaflyktning en gang?

9) I filmen sies det at det er den fattige befolkningen i verden som lider mest under konsekvensene av global oppvarming. Forklar.

10) Norge er blitt et rikt land på grunn av store olje- og gass-inntekter. Senest under siste stortingsvalg diskuterte politikerne i hvor stor grad det er riktig å satse videre på fossile brennstoffer i fremtiden. Diskuter i klassen hvordan fremtidens Norge bør forholde seg til klimautfordringene verden står overfor. 

11) Hvilke ulike løsninger skisserer Al Gore på klimakrisen? Hvilke tiltak kom man frem til under klimamøtet i Paris (2015)? Hva kan vanlige mennesker gjøre for å bidra til å snu den negative klimautviklingen?

12) I filmen fortelles det om Donald Trump sine uttalelser rundt global oppvarming. Hvilke holdninger har han? Al Gore er bekymret for at Trump vil trekke USA ut av klimaavtalen i Paris. Etter at filmen ble ferdig (i løpet av høsten 2017) er det blitt sagt og skrevet mye om USA sin holdning til Paris-avtalen. Kan noe av dette være påvirket av de orkanene som har rammet USA i år (2017)? Andre forhold? Bruk internett og oppdater dere på denne saken.

13) I filmen blir vi presentert for hvilke utfordringer det særdeles folkerike landet India står overfor, i sin kamp for å sikre alle tilgang til energi. (Vi får vite at 30 millioner av landets 1,25 milliarder mennesker mangler tilgang til energi.) Kullkraftverk byr på billig energi, men disse er svært forurensende. For Al Gore er det viktig å påvirke India til å tenke miljøvennlig. Snakk sammen i grupper og skriv ned den informasjonen filmen ga dere om Indias rolle i klimakrisen. På hvilke ulike måter så vi at India er blitt et offer for klimaendringer? Samarbeid om å skrive en tekst som kan være en tale eller et brev til Indias miljøminister.

14) Den mangeårige konflikten i Syria blir ofte forklart med politiske og ideologiske misforhold i landet. I filmen får vi imidlertid vite at Syria i årene fra 2006 opplevde den verste tørken på 900 år. Etter en tid forsvant 60% av alle gårdene, og 80% av husdyra døde. Finn mer stoff om dette, og se undersøk på hvilke måter klimaendringene kan være årsaken til borgerkrigen i landet – og alle flyktningene som har kommet inn til Europa.

 

C: UNGT ENGASJEMENT

1) Al Gores viktigste strategi for å kjempe for miljøet, er å spre informasjon om klimakrisen. På hvilke måter kan unge mennesker i dag være med på å spre denne informasjonen? Hvem er det viktig at hører på?

2) I hvilke ulike typer yrker bidrar man til å jobbe for et bedre miljø? Er en eller flere av disse jobbene noe du kunne ha passet godt til?

3) Opplever du optimisme eller pessimisme i forhold til fremtidens klima blant dine jevnaldrende på ditt hjemsted? Er elever på din skole opptatt av miljøspørsmål? Hvilke tanker gjør du og dine venner dere om fremtiden?

4) Hvor engasjerte er lokalpolitikerne i din kommune i forhold til fremtidens klima? Satses det på rene og miljøvennlige energiformer? Kan noen ansatte i kommunepolitikken fortelle dere om dette?

5) Hvor miljøbevisste er dere hjemme hos deg? Snakk sammen i klassen og lag en oversikt over hvilke tiltak vanlige mennesker kan gjennomføre for å verne om miljøet.

 

D: DIVERSE

1) Var Al Gores grafer, statistikker og lignende lett å forstå? Snakk sammen, hva slags grafiske fremstillinger gjør vitenskapelig tallmateriale lett å skjønne? Hvordan skal man presentere matematisk informasjon på en måte som får frem et budskap enklest mulig?

2) I filmen hevdes det at ”storkapitalen (i USA) er blitt så dominerende at politikken er blitt hacket.” Hva menes med dette? Er det sant?

3) Hvem er det som kan tjene penger på at man ikke gjør noe for å endre menneskenes nåværende energiforbruk?

4) Hvor vanlig er det med solcellepaneler og vindmøller i Norge? Hva skal til for at en vanlig enebolig kan være selvforsynt med strøm ved hjelp av solenergi? (I filmen får vi vite at den energien som sola treffer jorda med i løpet av én dag, er nok til jordas forbruk et helt år.)

5) Bandet OneRepublic har skrevet låta ”Truth to Power” til denne filmen. Hør på låta her: youtube.com/watch?v=h4DFXUndvbw (tekstet versjon).

 

E: DOKUMENTARFILMSJANGEREN/KILDEKRITIKK

Innen film har dokumentarfilmsjangeren en helt spesiell rolle. Den er, naturlig nok, knyttet til virkeligheten på en helt annen måte enn fiksjonsfilmer. Dette krever langt flere kritiske holdninger hos både filmskaper og publikum. Denne oppgaveseksjonen forsøker å styrke bevisstheten rundt nettopp dette.

1) Hvor mye makt har en dokumentarfilmskaper? I hvor stor grad kan en dokumentarfilm påvirke mennesker? Diskuter i klassen.

2) Hvilke ulike virkemidler har skaperne av «En ubehagelig oppfølger» brukt for at du som seer skal innta de samme synspunkter og holdninger som det de selv har?

3) Tror du på Al Gores budskap i denne filmen? Hvorfor?/Hvorfor ikke? Er det noe av det han formidler som du er skeptisk til? Begrunn svaret ditt.

4) Hva er kildekritikk? Snakk sammen og lag eksempler på situasjoner hvor manglende kildekritikk kan gi uheldige resultater.

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange rettebunker og filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Matematikk , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Media, Miljøvern og naturvitenskap, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:An Inconvenient Sequel: Truth to Power
Regi:Bonni Cohen, Jon Shenk
Roller:Al Gore
Manus:Jon Shenk, Bonni Cohen, Jon Shenk, Bonni Cohen
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:Participant Media, Actual Films
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:United International Pictures
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen