Filmweb
 
 

Hatets vugge

Kort om filmen

"Hva har skjedd med Hellas?" undrer filmskaper Håvard Bustnes i begynnelsen av denne skremmende dokumentaren.

De siste årene har vårt inntrykk av dette landet med solfylte strender og vennlige mennesker blitt overskygget av politiske ideologier som er skremmende nær nazismen. Etter at mange av de mest fremtredende medlemmene av det høyreekstreme partiet Golden Dawn, på norsk Gyllent daggry, blir satt i fengsel, overtar en datter, en kone og en mor styringen - alle tre medievante nok til å unngå forsnakkelser i intervjuer.

Mens de regelmessig forsøker å stoppe Bustnes' intervjuer når de beveger seg i en retning de ikke ønsker, fortsetter Bustnes allikevel opptaket. Det resulterende materialet, supplert med arkivopptak, gir ikke rom for tvil om dette politiske partiets alarmerende ståsted, og avslører en stadig bredere kløft mellom klare fakta og politisk spill. Selv om det er frustrerende at kvinnene er så ubøyelige i sine synspunkter, illustrerer det hvordan å bære skylapper kan forderve et helt samfunn.

Trailer

Kort om regissøren

Håvard Bustnes (født 15. september 1973 i Oslo) er en norsk filmregissør med utdannelse i TV-regi fra Høgskolen på Lillehammer. Han har regissert dokumentarfilmer som har blitt kringkastet på blant annet NRK, TV 2, SVT (Sverige), YLE (Finland), TG4 (Irland), TVP (Polen), Al Jazeera Documentary Channel (Qatar), 24Docs Artmedia (Russland), Planete (Frankrike), TVP (Poland), NHK (Japan), ZDF Arte (Frankrike og Tyskland), DR (Danmark) og BOS (Nederland). Hans dokumentarfilm Blod & ære (2008) mottok en rekke priser, blant annet Amanda-prisen og Nordisk Panoramas Dokumentarpris. Hatets vugge (2018) har blitt vist på noen av verdens lendende dokumentarfilmfestivaler og vant Human-prisen på Human internasjonale dokumentarfilmfestival i 2018.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Filmens hovedsubjekt, Golden Dawn eller Gyllent daggry-partiet i Hellas, er et politisk parti som ble etablert i 1980. Over de siste ti årene har partiet økt markant i størrelse, og har vokst til å bli et av gresk politikks største partier.

Golden Dawn - Wikipedia
Gyllent daggry - Wikipedia
Gyllent daggry - Store norske leksikon

1. Hva vet du om Hellas? Skriv et kort sammendrag av Hellas' lange historie, med spesiell vekt på hva som har skjedd i landet i det 20. og 21. århundre.

2. Hva er Gyllent daggry-partiet? Skriv en kort beskrivelse av dere opprinnelse og historie, deres politiske ideologi og kontroversene rundt partiet og dets medlemmer.

3. Hvilke alvorlige anklager om Gyllent daggrys ideologi har blitt rettet mot dem og hvorfor?

4. Hva er en politisk ideologi? Beskriv disse politiske ideologiene: nazisme, neo-nazisme, nasjonalisme, populisme, fascisme.

5. Hva var de samfunnsmessige, politiske og økonomiske omstendighetene som la til rette for partiets enorme vekst i perioden 2009-2012?

6. Hva er de viktigste begivenhetene som har skjedd med Gyllent daggry-partiet siden 2012? Hvordan har partiets videre vekst vært i disse årene?

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hvilken relevans har filmens norske tittel for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen i Norge? Hvilken historiske referanse eller ordspill ligger i denne tittelen? Hvorfor tror du at filmens internasjonale tittel er Golden Dawn Girls, og ikke en oversettelse av den norske tittelen?

3. Filmen åpner med et forsøk på å diskutere forskjellene og likhetene mellom nazismen og Gyllen daggrys versjon av nasjonalisme. Hvorfor tror du at filmen åpner med akkurat dette? Hvorfor tror du subjektene i filmen er så lite villige til å snakke om det? Hva er egentlig forskjellene på de to politiske ideologiene?

4. Hvordan mottas Håvard Bustnes første gang han blir med på et partimøte? Hvorfor tror du medlemmene reagerer på ham som de gjør? Hvordan utvikler forholdet mellom Bustnes og medlemmene av partiet seg utover i filmen, spesielt til de tre hovedsubjektene?
5. Hvordan vil du beskrive filmens tre hovedsubjekter, Ourania, Eugenia (Jenny) og Dafni som personer? Hva er likhetene og forskjellene mellom de tre kvinnene? Hva er deres roller i Gyllent daggry-partiet? Hvordan har posisjonene deres i Gyllent daggry utviklet seg de siste årene og hvordan ble det sånn?

6. Dafni beskriver på et tidspunkt demokrati som "en vakker løgn". Hva tror du hun mener med dette? Hva slags politisk bakgrunn kommer Dafni fra? Hva er egentlig et demokrati?

7. Hva får vi vite om Ouranias bakgrunn, utdannelse og interesser? Hvorfor tror du at filmskaperne ønsket å få fram dette i filmen?

8. Hva får vi vite om barnebarna til Dafni? Hvordan har de blitt påvirket av de foreldrenes politikk? Hva har de opplevd i deres hverdag som en følge av denne?

9. Gyllent daggry er bare ett av flere eksempler på høyre-ekstreme politiske partier som har vokst i popularitet i vesten på 2000-tallet. Hvilke andre eksempler finnes det på høyre-ekstremistiske partier som har oppnådd større tilhørighet de senere årene?

Høyreekstremisme - Wikipedia
Far-right politics - Wikipedia

10. Det kan iblant være vanskelig å skille høyre-ekstremisme fra andre høyrevridde varianter av politiske ideologier som nasjonalisme og populisme. Som en oppfølging til spørsmålet over, hvilke eksempler finner du på nasjonalistisk og populistisk politikk med stor oppslutning i vesten i dag? Hvordan vil du beskrive og forklare nasjonalismens og populismens frammarsj i vestlig politikk på 2000-tallet?

Nasjonalisme - Store norske leksikon
Nationalism - Wikipedia
Populisme - Store norske leksikon
Populism - Wikipedia

11. Nasjonalisme har også vokst i andre deler av verden på 2000-tallet. Hvilke andre områder er det snakk om, og hva skjedde i disse områdene som førte til denne utviklingen?

Nasjonalisme - Store norske leksikon
Nationalism - Wikipedia
12. Hva får vi vite om Gyllent daggrys fortid i filmen? Hvilke kontroversielle episoder får vi se arkivopptak fra som kan belyse partiets ideologiske og etiske standpunkt? Hva har skjedd i disse episodene?

13. Hva er grunnen til at flere i Gyllent daggrys ledelse ble dømt til å sone fengselsstraffer? Hvordan har det påvirket familiene deres og partiet?

14. Hvilke likheter ser du i filmen mellom Gyllent daggry og nazismen? Beskriv likheter i symbolbruk, retorikk, ideologi og på andre områder du finner paralleller.

15. Hva får vi vite om Gyllent daggrys syn på det greske samfunnet og hva deres politiske mål og visjon for det greske samfunnet er? Hva mener de er de største problemene i deres samfunn, og hvordan mener de at de kan løses? Hva tenker du om den politikken partiet presenterer i filmen?

16. Hatets vugge har blitt filmet over en periode på fire år. Hvordan oppnådde filmskaperne den unike tilgangen de har hatt til partiet? Hvilken rolle hadde norsk black metal i dette? Hvorfor var det grunn til bekymring rundt det å tilbringe tid ansikt til ansikt med medlemmer av Gyllent daggry? Hvordan jobbet regissøren for å fange de øyeblikkene han gjerne ville ha i filmen?

Intervju med regissøren - Dagsavisen
17. Hva får vi vite om det politiske klimaet i Hellas i filmen? Hvordan synes du at stortinget i Hellas, der politikerne møtes for å diskutere politikk, framstår i filmen? Hvordan vil du beskrive Gyllen daggrys politiske arrangementer som vi ser dem i filmen?

18. Hva slags forhold sier regissøren Håvard Bustnes at han hadde til Hellas før han laget filmen? Hvordan tror du dette har forandret seg? Hva er Hellas mest kjent for i Norge? Hva er Hellas mest kjent for i verden?

19. Hvordan brukes humor i filmen, og hvorfor tror du at filmskaperne har gjort dette? Hvilken effekt har denne humoren på publikums oppfattelse av personene vi møter?

20. Medlemmene av Gyllent daggry bruker forskjellige kamprop gjennom filmen. Noen av disse er: "Blod og ære", "Hellas tilhører grekerne", "Albaner, du blir aldri gresk", "Kommunister, vi lager såpe av dere", "Til helvete med jødene", "Drit på Kemals grav", "Fedreland! Ære! Gyllent daggry!", "Søppel! Forrædere! Politikere!". Hva føler du at disse slagordene sier om partiets ideologi? Hvordan stemmer det overens med hva partiets medlemmer sier om sin egen ideologi? Kjenner du igjen hvor noen av disse ropene er hentet fra?

21. Gyllent daggry har, som de fleste andre politiske partier i dag, en egen nettside og profilerer seg på sosiale medier, med blant annet deres egen YouTube-kanal. Hvilken rolle spiller internett generelt og sosiale medier spesielt i framveksten av mer ekstreme politiske partier og holdninger i dag? Hvilken rolle bør store aktører som Facebook, YouTube og lignende selskaper ta i å regulere hva slags innhold det er mulig å publisere gjennom deres tjenester? Hva er farene ved å la enkeltpersoner og organisasjoner publisere hva de ønsker på nettet? Hva er farene ved å nekte personer og organisasjoner retten til å publisere hva de ønsker?

22. Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med en av filmens siste scener, der regissøren konfronterer Ourania på en parkeringsplass? Hva er det han ønsker at hun skal si? Hvorfor tror du at Ourania ikke er villig til å si det Bustnes ønsker?
23. Hva mener du er filmens viktigste temaer? Hva sier filmen om disse temaene: familie, kjønnsroller, lojalitet, kjærlighet, etikk, hat, diskriminering, respekt, politikk, ideologi, religion, samfunn, kultur, menneskeverd, individualitet, gruppementalitet, media

24. Hva mener du er filmens største styrker og svakheter? Forklar hvorfor.

25. Hva er det, dypest sett, filmen forsøker å fortelle oss? Les gjennom analysen i det norske filmmagasinet Montages, og prøv å skrive din egen analyse og fortolkning av filmen på bakgrunn av denne, og de andre oppgavene du nå har løst.

Artikkel om filmen i filmmagasinet Montages

Oppgaver for mediefag

1. Beskriv kort hva filmen handler om og hvilket argument den presenterer. Hvor effektivt føler du at den gjør dette?

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre metoder for å overbevise et publikum: ethos, pathos og logos. Ethos betyr å overbevise publikum om avsenderens troverdighet eller karakter, pathos betyr at man appellerer til publikums følelser, mens logos betyr at man appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen? Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis ethos, pathos og logos og begrunn hvorfor.

3. Hva føler du er filmens hovedargument? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til ethos, pathos eller logos? Hvorfor?

4. En dokumentarfilms visuelle stil har mye å si for hvordan publikum opplever filmens historie. Noen av begrepene man ofte bruker for å beskrive dette er:

 • ”Flue på veggen” er en observerende, ofte litt upolert visuell stil.
 • ”Talking heads” er bruk av et statisk kamera på et intervjuobjekt.
 • Skjult kamera beskriver kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult.
 • Cinematisk stil er en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil.
 • Objektiv stil er en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen (”Flue på veggen er ett eksempel på objektiv stil)
 • Subjektiv stil er en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tettere oppi hendelsene i filmen, og kan iblant oppleves som en av karakterenes synsvinkel.
   
En film kan kombinere flere av disse stilene, ofte i en og samme scene. Allikevel snakker vi ofte om en films overliggende visuelle stil, altså den stilen som dominerer mest i filmen. Beskriv filmens visuelle stil. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for den visuelle stilen.

5. Vi har også begreper for å beskrive hvordan innholdet i en dokumentarfilm blir framstilt. Den amerikanske filmteoretikeren og -kritikeren Bill Nichols kom fram til disse seks kategoriene for å beskrive forskjellige typer dokumentarfilmer:

 • Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument.
 • Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant kalt "flue på veggen".
 • Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet, ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser.
 • Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv).
 • Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde.
 • Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere.
   
Hvilke(n) av disse kategoriene vil du plassere filmen i og hvorfor? En dokumentarfilm kan gjerne høre hjemme i flere enn én av disse kategoriene, gjerne da i flere deler av filmen. Hvis du mener at denne filmen hører hjemme i flere kategorier, hvilke deler av filmen hører i så fall hjemme i hvilken kategori?

6. Lyddesign er et svært viktig fortellerverktøy i film, og kan brukes til å fortelle ting som kan være vanskelig eller umulig å fortelle visuelt. Lyddesign handler om hvordan man bruker lydbildet til å best fortelle filmens historie. Det kan være alt fra bruk av bakgrunnslyder og lydeffekter som er direkte knyttet til det vi ser i bildet, til å bruke lyder og dialog hentet fra hendelser utenfor det vi ser i bildet, til helt abstrakte lyder som ikke kan knyttes til naturlige elementer i det hele tatt. Hvordan man bruker musikalske elementer kan også være en del av en films lyddesign, når musikk brukes mer som en del av bakgrunnslyden, eller det vi gjerne kaller atmosfærelyd. Da fremstår ikke musikken som en melodi, men gjerne som mer abstrakte lyder.

Beskriv filmens lyddesign. Velg tre scener og beskriv hvordan de bruker lyddesign på en interessant og god måte.

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Opprørske oldemødre

Havet brenner

Middelhavet


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Historie , Mediefag , KRLE-faget , Engelsk , Norsk
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kjønn og kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Media, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Regi:Håvard Bustnes
Roller:Håvard Bustnes (Intervjuer, forteller)
Manus:Håvard Bustnes
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:gresk/norsk
Produsent:Christian Falch, Håvard Bustnes
Produksjonsselskap:UpNorth Film
Lengde:1 t. 32 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen