Filmweb
 
 

Mordene i Kongo

Kort om filmen

Våren 2009 krysser de to nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland grensen til Øst-Kongo. Få dager seinere spres nyheten om at deres innleide sjåfør er funnet drept. Etter flere netter på flukt i den mektige kongolesiske jungelen, pågripes de to og dømmes til døden.

Når Tjostolv Moland etter fire lange år i fengsel blir funnet død på cella, mistenkes Joshua French for drapet på sin beste venn. I møte med den nedbrutte Joshua French tar filmen oss med på en reise tilbake til en gåte som har vært gjenstand for alle slags spekulasjoner. Kjent som 'Kongosaken' utvikler de skjebnesvangre hendelsene i Kongos jungel seg til en politisk og diplomatisk betent symbolsak som lenge synes uløselig

Trailer

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Husk på å være kritisk til kildene dine og sørg for at de er basert på flere andre pålitelige kilder. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Handlingen i denne filmen er satt til Uganda og Kongo, og baserer seg på virkelige hendelser, som de har blitt gjengitt av de involverte partene. Disse to landene i sentral-Afrika har en lang og komplisert historie med europeiske land og folk, som danner et viktig bakteppe for forståelsen av filmens historie og hendelsene denne er basert på. Bruk kilder som Store norske leksikons nettsider, Wikipedia og nyhetsmedier til å finne svar på de følgende oppgavene.

Kongo - Store norske leksikon
Uganda - Store norske leksikon

1. Hva vet du om Uganda og Kongo? Skriv et sammendrag om de to landene, med fokus på geografi, befolkning, naturressurser, næringsliv, økonomi, kultur, politikk, historie, osv.

2. Hvordan er den politiske og økonomiske situasjonen i disse to landene i dag? Hva har de til felles på disse to områdene?

3. Hvilken rolle har europeiske nasjoner spilt i historien til disse landene? Når oppnådde de to landene selvstendighet fra sine europeiske kolonimakter, og hva skjedde med landene i tiårene etter dette?

4. Hva slags forhold har Norge hatt til Uganda og Kongo i nyere tid, bortsett fra saken om French og Moland?

5. Filmens historie starter i 2009. Joshua French og Tjostolv Moland befinner seg i Uganda, og er på vei inn i nabolandet Kongo. Nøyaktig hva de gjorde der er det ingen andre enn Joshua French som vet sikkert, men under rettssaken mot de to ble det avdekket at de hadde tilknytning til gruppen Congrès national pour la défence du peuple (CNDP) og deres leder, general Laurent Nkunda, som Moland snakker om under rettssaken. Hva slags gruppe er CNDP? Hvem er Laurent Nkunda? Hvorfor var det problematisk at Moland og French var tilknyttet denne gruppen?

6. Hva vil det si å være en leiesoldat, som French og Moland tilsynelatende var? Hvorfor er den type aktiviteter leiesoldater ofte bedriver problematiske, sett fra et politisk, etisk og humanitært synspunkt?

Artikkel om leiesoldater i Uganda - Dagbladet

Oppgave før og/eller etter filmen

Denne oppgaven kan gjøres før og etter filmen, eller i sin helhet etter filmen, hva enn læreren finner mest nyttig. Merk at oppgaven krever omfattende kildearbeid, så det bør settes av god tid til den.

1. Saken om Joshua French og Tjostolv Moland har blitt skrevet mye om i Norge, og har etter hvert ganske enkelt blitt omtalt som Kongo-saken. Hva som er sant og usant i saken var det i stor grad kun de to som visste, og i dag kun Joshua French som vet. Det har allikevel blitt avdekket mange fakta og sannsynlige hendelsesforløp i saken, som blant annet kan leses og høres på nettressursene under. Skriv et sammendrag av Kongo-saken ut ifra den informasjonen du finner gjennom disse ressursene, og eventuelt andre ressurser. Sammenlign dette sammendraget med sammendraget av filmen du skriver i neste oppgave. Hvilke likheter og forskjeller har disse to framstillingene av historien? Hva synes du eventuelt at filmen tilfører historien, som du ikke fikk vite gjennom å lese om Kongo-saken?

Kongo-saken - Store norske leksikon
Intervju med Joshua French - NRK
Dette er Kongo-saken - NRK
To hvite menn podkast - NRK
NRK-artikler om Kongo-saken

Oppgaver etter filmen

1. Skriv et sammendrag av filmen med dine egne ord, uten å se på filmens synopsis.
2. Hvorfor tror du filmskaperne ønsket å lage akkurat denne filmen? Hva synes du de klarer å formidle med filmen? Hvilke temaer eller budskap i filmen opplever du som viktige å belyse, og i hvilken grad føler du at filmen gjør dette?

Intervju med regissøren Marius Holst - Rushprint

3. I intervjuet med Rushprint sier regissøren Marius Holst at film er mytologiserende. Hva betyr det? Hvilke utfordringer skaper det at film har denne egenskapen, når man skal lage filmer om virkelige hendelser og personer? Hvilke spesifikke utfordringer skaper det i gjenfortellingen av akkurat denne historien?

4. Holst snakker også om utfordringene ved hvor sympatiske eller usympatiske French og Moland skulle bli framstilt i filmen. Hvilke etiske hensyn tror du filmskaperne har måttet navigere når de laget denne filmen? Hvorfor er det så viktig at filmskapere, forfattere og andre som skaper historier om virkelige hendelser og personer er så bevisst på dette? Hvilke etiske utfordringer møter man generelt på når man skal gjengi virkelige hendelser og personer på film?
5. Beskriv French og Moland som de blir framstilt i filmen. Hva er deres gode og dårlige kvaliteter? Hva er likhetene og forskjellene mellom dem? Hvordan utvikler de to karakterene og forholdet mellom dem seg gjennom filmen?

6. Hvordan synes du French og Moland blir framstilt i filmen, sammenlignet med inntrykket du har fått av dem gjennom å sette deg inn i Kongo-saken? Hva mener du er likhetene og forskjellene på filmens French- og Moland-karakterer, og hvem du ser for deg at de er og var i virkeligheten?

7. Filmen åpner og slutter med at French og Moland beveger seg gjennom høyt gress på en afrikansk slette, som vi antar er i Uganda eller Kongo. I filmens siste bilde løfter de to usynlige geværer mot kamera og later som om de skyter. Hvordan tolker du disse scenene? Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med dem? Hvordan spiller disse bildene inn i regissørens uttalelser om hvordan film mytologiserer mennesker?

8. Joshua French blir tillagt en del uttalelser om menneskets natur i filmen: at krig er sunt, en naturlig del av menneskets identitet, og han beskriver seg selv og Moland som voldsmenn, eventyrjegere og Afrika-anarkister, tilsynelatende uten å mene at det er noe negativt. Hva tror du French legger i disse beskrivelsene? Hvordan tolker du det menneskesynet han uttrykker i filmen? Hvilke av Frenchs handlinger bekrefter denne beskrivelsen av ham selv, og hvilke handlinger motsier den? Hva synes du selv om det menneskesynet French og Moland uttrykker i filmen?

9. Filmskaperne bruker en del arkivbilder fra nyhetene, spesielt i begynnelsen av filmen. Hva er effekten av disse, og hvorfor tror du filmskaperne valgte å bruke dette grepet?
10. Filmen bygger som kjent på virkelige hendelser, men flere av hendelsene i filmen er det umulig å vite hvordan egentlig utspilte seg. Den mest sentrale av disse er Abedi Kasongos mord, som vises i tre forskjellige versjoner i filmen. Hva oppnår filmskaperne ved å framstille denne hendelsen på tre forskjellige måter? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å gjøre det på denne måten? Hvordan tror du filmens tre versjoner stemmer overens med hva som egentlig skjedde? Hvorfor tror du at det er så vanskelig å komme fram til sannheten om hva som egentlig skjedde denne natten?

Slik framstilles drapet i filmen - VG
French og Molands vitneforklaring om mordet - NRK

11. Hvordan framstilles Uganda og Kongo i filmen, både gjennom de to byene Kampala og Kisangani, og naturområdene French og Moland reiser gjennom? Hvordan synes du kongolesiske myndigheter og militære framstilles i filmen? Hvordan framstilles de andre kongolesiske karakterene i filmen, som den drepte sjåførens enke, og mennene French og Moland har kontakt med i opptakten til mordnatten, og i løpet av fengselsoppholdet?

12. Hvordan beskrives fengselsoppholdet til French og Moland i filmen? Hvordan forandrer de to mennene seg i løpet av fengselsoppholdet? Hva synes du om måten de to blir framstilt på under fengselsoppholdet og rettssaken?

13. Det er mange kulturkollisjoner i denne filmen, både i French og Molands møte med kongolesere før de blir arrestert, i møtet deres med kongolesiske myndigheter etter at de ble arrestert, og de norske advokatenes og representantene for norske myndigheters møte med det kongolesiske rettsvesenet. Hvilke scener i filmen illustrerer best disse kulturforskjellene? Fra hvem sitt perspektiv er det vi som oftest opplever disse scenene?

14. Hvordan vil du beskrive moren til Joshua French, slik hun framstilles i filmen? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Joshua og moren?

15. Under sitt fengselsopphold uttrykte French og Moland at de mente at norske myndigheter måtte betale en form for løsepenger til kongolesiske myndigheter for at de to skulle bli løslatt eller overført til Norge. Hvorfor tror du at de norske myndighetene var uvillige til å gjøre dette? Hvorfor betaler normalt vestlige nasjoner ikke løsepenger for statsborgere som blir holdt mot sin vilje i andre land?

16. French og Moland sin historie og skjebne i Kongo kan vanskelig forstås uten å ses i sammenheng med Kongos historie, og hvite europeiske menn sin rolle i den. Les Tomm Kristiansens kommentar til saken fra 2013, som er lenket til under. Hvordan tror du de kongolesiske myndighetene så på French og Moland i lys av den historien landet har med europeere? Hvorfor er det så problematisk at vestlige menn drar til afrikanske land for å utnytte et sårbart system og tjene penger på det, enten i form av naturressursene som finnes i disse landene, eller et skjørt politisk landskap og samfunn, som i dette tilfellet?

Guttene som krenket Kongo - NRK

17. Hva betyr begrepet kolonialisme? Hvilken rolle har kolonialismen spilt i Afrikansk historie? Hva mener vi med begrepet neokolonialisme eller nykolonialisme? Hvordan synes du French og Moland, og filmen selv, forholder seg til Afrikansk kolonialisme? Vil du si at French og Moland hadde et kolonialistisk syn på Afrika, og da spesielt Uganda og Kongo? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Hva slags syn mener du at filmen har på de to landene, og hvordan vises dette?

Kolonialisme - Store norske leksikon

18. Det har vært flere kontroverser rundt Kongo-saken og gjenfortellingene i bøker og nå på film. French og Molands advokat Morten Furuholmen refset NFI da de ga økonomisk støtte til filmprosjektet. Bokbransjen ble anklaget for å være kyniske og griske da flere forlag umiddelbart etter at French var tilbake i Norge forsøkte å lande en bokavtale med ham. Hva tenker du om bok- og filmbransjens iver etter å fortelle denne historien? Hvorfor tror du det skaper debatt når denne typen historier fra virkeligheten skal gjenfortelles i bøker og filmer? Hva tenker du det sier om samfunnet vårt at denne typen virkelighetsfiksjon, spesielt der kriminalitet er involvert - såkalt true crime, har blitt så populært? Hvilke andre slike true crime-historier kjenner du til fra filmer, serier og andre medier? Hva er noen av de positive og negative sidene ved denne typen gjenfortellinger?

Refser statsstøtte til Kongo-film - NRK
Joshua French ga opp kampen om å stanse filmen - ABC Nyheter
Joshua French hadde knapt landet før forlagssjefene sto klare - Dagbladet
Norsk true crime-høst i vente - Dagsavisen

19. En annen kontrovers rundt filmen har vært konflikten mellom filmens opprinnelige manusforfatter Nikolaj Frobenius og filmens produsenter og regissør. Frobenius forlot prosjektet i 2016, etter å ha jobbet med manuset til filmen siden 2012. Grunnen var at det etter hvert viste seg at manuset ble fundamentalt endret i forbindelse med innspillingen av filmen, uten forfatterens samtykke. Frobenius bestemte seg deretter for å skrive en bok om erfaringene han hadde gjort seg i arbeidet med prosjektet – «en eksistensiell thriller om falsk informasjon», ifølge forfatteren selv. Les de to artiklene lenket til under, og anmeldelsen av Frobenius' bok. Hva er de etiske utfordringene som utgjør kjernen i konflikten rundt dette filmmanuset og uenigheten om en kritisk tilnærming til historien? Hvorfor er det så viktig å vurdere konsekvensene av hvordan man representerer en historie som dette i en fiksjonsfilm? Hva er grunnene til at Frobenius forlot filmprosjektet og følte at det var riktig å gi ut boken sin, sånn du forstår dem fra artiklene under? Hvorfor tror du denne saken ble gjenstand for en så stor uenighet og konflikt mellom de to partene? Hvordan kan partene se saken på så forskjellige vis – vil det si at det ikke finnes en objektiv sannhet? Hva tror du Frobenius mener med at han enkelte ganger har «tenkt at å si ja til dette prosjektet – helt i begynnelsen – var som å krysse grensen til et lovløst habitat»?

Manusforfatter trakk seg fra Kongo-film - VG
Manusdramaet rundt Mordene i Kongo - NRK
Anmeldelse av Kongonotatene - NRK

20. Også en annen bok er involvert i dette filmprosjektet, og det er Et mord i Kongo, av Morten A. Strøksnes, som manuset til filmen også er basert på. Les gjennom anmeldelsene av boken under. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom boken og filmen, ut ifra anmeldernes beskrivelser av boken? Hvorfor tror du at filmen har endt opp med å fortelle en ganske annen historie enn den Strøksnes virker å ha fortalt? Hvilke innvendinger mot bokprosjektet nevnes i anmeldelsene?

Anmeldelse av Et mord i Kongo - NRK
Anmeldelse av Et mord i Kongo - Dagbladet

21. Anmeldelsene av filmen har også utløst en viss grad av kontrovers, der de har spriket fra terningkast fem til to, og vært alt fra svært positive til svært negative. Les gjennom utvalget av anmeldelser under. Hvilke beskrivelser og argumenter i disse anmeldelsene synes du selv er riktigst, etter å ha sett filmen? Hva er du mest og minst enig i? Hvilke anmeldere klarer å argumentere best for sine positive og negative syn på filmen og hvorfor? Hvilke innvendinger mot filmprosjektet nevnes i anmeldelsene, og hva har disse til felles med innvendingene mot boken Et mord i Kongo? Skriv din egen anmeldelse av filmen, der du forsøker å argumentere for hva du synes fungerer bra og mindre bra i filmen. Ikke gi filmen et terningkast eller karakter, bare beskriv filmen sånn du opplever den.

Anmeldelse av Mordene i Kongo - Dagens Næringsliv
Anmeldelse av Mordene i Kongo - Dagbladet
Anmeldelse av Mordene i Kongo - NRK
Anmeldelse av Mordene i Kongo - VG


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Norsk , Engelsk , Fransk , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Litteratur på film, Media, Nordisk, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Mordene i Kongo
Regi:Marius Holst
Roller:Aksel Hennie, Tobias Santelmann
Manus:Stephen Uhlander etter en filmhistorie av Nicolaj Frobenius
Genre:DRAMA
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produksjonsselskap:Friland Produksjon AS
Lengde:2 t. 8 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen