Filmweb
 
 

Goliat

FILMINFORMASJON

Når Roland skal i fengsel må den 17 år gamle sønnen Kimmie motvillig følge farens fotspor for å forsørge familiens to småsøsken og deres uføre mor. De bor i en liten svensk industriby preget av fraflytting og arbeidsledighet. I løpet av de siste dagene før farens soning skal Kimmie sluses inn i den harde, kriminelle organisasjonen som omgir dem. På samme tid får han tilbud om en lærlingplass i en annen by, med mulighet for fast jobb og framtidsutsikt. Men hvem skal ta vare på familien hvis han reiser?

GOLIAT er den andre spillefilmen til den svenske regissøren Peter Grönlund. I 2015 gjorde han brakdebut med FLUKTEN (TJUVHEDER), som tok storeslem Guldbagge-utdelningen. Nå er han tilbake med en sterk dramathriller som igjen skildrer mennesker som faller utenfor samfunnet. Rollene i filmen spilles med stor kraft av ikke-profesjonelle skuespillere. GOLIAT vant fire priser under Guldbagge-utdelingen i januar, for beste manus, beste klipp, beste originalmusikk og beste mannlige hovedrolle (Joakim Sällquist)

(Denne filmomtalen er produsert av distributøren, men er noe omformulert.)

Regissør Peter Grönlund sier selv dette om filmen:”GOLIAT er en historie om Sverige i dag, skildret gjennom en kriminell familie. Bakteppet er nedlagt industri, økende ulikheter og et hardt politisk klima. Jeg er interessert i marginaliserte mennesker og i å sette dem inn i en sosialpolitisk kontekst. Som i min forrige film, FLUKTEN, handler det om forholdet mellom individ og gruppe, og geografiske og kulturelt betingede utmarker der mennesker tar saken i egne hender. Steder der fremmedgjørelse og forverrede levevilkår skaper en forskyvning i normer som gradvis forandrer en familie, en slekt eller et helt samfunn. Historien i GOLIAT består av konflikter som har gått i arv, maktesløshet og en forakt for staten; en klaustrofobisk verden av lovløshet.”

Se filmens trailer her

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Medietilsynet har gitt ”Goliat” aldersgrense 12 år. Begrunnelsen er at filmen ”inneholder enkelte realistiske voldsskildringer.”

Filmen varer i 1 time og 28 minutter. All tale er på svensk.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Goliat” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Samfunnskunnskap og etter videregående innen hovedtemaet Utforskeren, Individ, samfunn

Naturfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen eksempelvis hovedtemaet Forskerspiren og Kropp/Ernæring og helse.

Kristendom, religion, livssyn og etikk/religion og etikk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme.

Les mer på udir.no/Lareplaner

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.
A: TANKER RUNDT KARAKTERENE

1) I løpet av filmens start får vi mange førsteinntrykk av ulike karakterer. Allerede i filmens første sekvens ser vi hovedpersonen, Kim, i en slåsskamp. Hvilket inntrykk får du av Kim og hans familie (faren Rolle/Roland, moren Carina, lillebroren Kevin og lillesøsteren Sara) i løpet av de første minuttene av filmen? Sammenlign din oppfatning med opplevelsen til andre i klassen din.

2) Beskriv hovedpersonen, Kim. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? Hvordan tror du småsøsknene hans, Kevin og Sara, ville ha beskrevet han?

3) I filmens start, på hvilke ulike måter blir vi fortalt at Kims familie har dårlig råd?

4) På hvilke ulike måter får vi forståelse for at Kims mor, Carina, er ufør. Hva har denne situasjonen å si for resten av familien?

5) På hvilke måter kan man si at familiefaren Rolle har omsorg for familien sin, og på hvilke måter kan man si det motsatte?

6) I filmens første del ser vi at Kim deltar på en fest hvor flere familiemedlemmer og venner er samlet. Hva forteller denne sekvensen oss om hva slags miljø Kim tilhører? Snakk sammen med andre i klassen om hva dere husker dere så og hørte fra denne festen. Hvor mye får vi vite om den sosiale tilhørigheten til disse menneskene? Hvilke utfordringer har menneskene i dette miljøet?

7) I en sekvens av filmen ser vi to politibetjenter komme hjem til Kims familie. Hva synes du om måten de to betjentene snakker til Rolle på? Hvorfor tror du de har en slik avslappet og forståelsesfull omgangsform?

8) Vi blir kjent med ungjenta Jonna, og hennes alkoholiserte far, Örjan. Örjan forsøker å drive et bilverksted. Hvordan tror du Jonna villa ha beskrevet sin far? Hvordan tror du han ville ha beskrevet seg selv?

9) Hvilken karakter i filmen gjorde sterkest inntrykk på deg? Lag en beskrivelse av denne. Snakk sammen med andre i klassen som har gjort samme valg, og sammenlign beskrivelsene deres.

10) Hva er det som hindrer Kim fra å forlate hjemstedet sitt til fordel for en lærlingplass i Vësterås? Hvordan tror du framtiden hans vil bli? Begrunn svaret ditt.

11) Hva slags liv tror du lillesøsteren Sara vil få? Hva må til for at hun skal slippe unna kriminalitet som en del av sin hverdag?
 

B: SKRIVEOPPGAVER

1) Inspirert av filmen, skriv et dikt som kan passe til et av følgende tittelforslag. Illustrer gjerne med en tegning eller et maleri.

- Lover å bli med bussen klokka 10:00

- Løp! Før det er for sent!

- Rotta

- En skulder å gråte på.

- Min gode storebror

- 16 måneders fengsel

- Ikke si sånt om familien min!

- Betal innen fredag!

2) Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg en av disse og skriv en tekst som skildrer akkurat denne hendelsen. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å skildre øyeblikket. (Bruk gjerne tankereferat så vel som handlingsreferat.)

- Når Kim (i filmens start) slåss med Charlie.

- Når Kim kjører Jonna hjem fra besøket på lærlingarbeidsplassen (i bil om natten).

- Når Rolle vil lære sin sønn Kim nevekamp.

- Når Kim trøster småsøsknene sine når de skjønner faren skal sone 16 måneder i fengsel.

- Når Rolle, som skal dra for å sone i fengsel, ønsker å gi Kim klokka si som gave.
 

C: ARV OG MILJØ

1) Kim vokser opp i et miljø betydelig preget av kriminalitet. På hvilke måter kan man se at dette preger han? På hvilke måter kan man se at han har en personlighet som ønsker å bryte med dette miljøet?

2) Gi eksempel fra filmen på at Kim er forskjellig fra sin far.

3) Hva kan være grunnene til at Rolle bruker så mange krefter på at hans egen sønn skal bli en kriminell? Oppgi ulike grunner.

3) Hvis man vokser opp i et miljø preget av kriminalitet eller annen negativ påvirkning, hvilke muligheter har man til å komme seg ut av dette?

4) Gi eksempler på at negative eller positive holdninger kan gå i arv, enten med tanke på allmenne forhold, eller konkrete historiske/samfunnsmessige epoker/konflikter du kjenner til.

5) Hva påvirker DEG mest, arv eller miljø? Begrunn svaret ditt.

6) Hvilke muligheter har du som ung til å få det livet du selv føler sterkest for, uavhengig av hva foreldre og familiemedlemmer har oppnådd?
D: ORD, UTTRYKK OG SPRÅK

1) Hvorfor tror du filmen har fått navnet Goliat? Kan historien om David og Goliat i Det gamle testamentet si noe om dette?

2) Denne filmen er svensk. Det svenske og norske språk har veldig mange likhetstrekk. Kunne du ha forstått denne filmen uten norsk underteksting? Kan du gi eksempler fra filmen på svenske ord som er helt forskjellige fra norsk, men som du likevel skjønner?

3) Vi hører utsagnet ”jeg vil bli ren”. Hva menes med dette, med utgangspunkt i filmens handling?

4) I sammenheng med Kims mors diagnose hører vi ordet ”fibromyalgi”. Bruk internett og finn ut hva slags lidelse dette er.

5) Hva vil det si at ”banken kan ta huset til noen”?

6) Når Kim besøker arbeidsplassen Klevmarken, hører vi firmaeieren Stefan si at det er ”bra å være sin egen sjef”. Hva menes med dette uttrykket?

7) I filmen hører vi andre ord for det å være en tyster. Hvilke ord? Hva sier disse ordene om de kriminelles holdning til tystere?

8) På hvilke måter gir denne filmen eksempler på at voldsbruk kan være en form for språk?
 

E: DIVERSE

1) Kan man forsvare salg av dop hvis pengene går til å livnære familien sin? Diskuter i grupper.

2) Vi får ett innblikk i Kims skolehverdag. Han skjeller ut læreren sin grovt, forlater klasserommet, og får senere vite at han er blitt utvist. Kan du forklare og forsvare hvorfor Kim oppfører seg slik han gjør overfor læreren sin? Hvis man opplever medelever med utagerende oppførsel, kan disse ha en god grunn til å oppføre seg slik de gjør? Snakk sammen i grupper.

3) Kim forteller sin far at Charlie, som han har slåss mot, var større enn han selv. Faren svarer (omtrent) slik: ”Skjønner du ikke at det sitter i skallen? Det handler ikke om hvor stor du er – men hvor gal du er.” Hva mener han med dette? Har han rett? Diskuter i grupper om dette kan være god livsvisdom.

4) Hvor avgjørende er økonomisk sikkerhet for hvor vidt man har det bra? Snakk sammen i grupper.
 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, tre hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Helse og rus, Nordisk, Oppvekst/familie, Fattigdom
 

Fakta

Originaltittel:Goliat
Regi:Peter Grönlund
Roller:Sebastian Ljungblad, Joakim Sällquist, Davina Robinson
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Lengde:1 t. 28 min.
Distribusjon:Mer Filmdistribusjon
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen