Filmweb
 
 

Dronningen

Innhold

Handlingen
Bruk i henhold til læreplanen
Oppgaver til filmen
Handlingen

Trine Dyrholm spiller på hele registeret i hovedrollen som Anne; karrierekvinne, mor og dronning i sin egen tilværelse. Sammen med sin svenske mann Peter og tvillingdøtrene bor hun i et luksuriøst hus med hage utenfor København, og driver et advokatfirma som særlig jobber med barn og unge. Anne regjerer mildt og kjærlig. Så kommer Gustav, Peters tenåringssønn fra et tidligere forhold, for å bo hos dem etter mange år med kun sporadisk kontakt. Han og Anne får et nært forhold. Men det som begynner med fortrolighet, utvikler seg raskt til noe mye mørkere som setter hele familiens tilværelse på spill.

Bruk i henhold til læreplanen

Norsk, samfunnsfag, KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Dronningen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nåværende læreplanene, og innholdet i læreplanene vil endres etter at de nye læreplanene kommer på plass i 2020.

NORSK
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

Les mer her

SAMFUNNSFAG
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap
*Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur

NATURFAG
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse

KRLE
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk
*Kompetansemål etter Vg3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Finn mer informasjon her

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.
Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.
 

A: Før dere ser filmen

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2. Når går man fra å være barn til ungdom, og fra ungdom til voksen? Er det noen spesielle erfaringer du mener en ungdom bør ha for å kalle seg en voksen?

3. Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler. I hvor stor grad er foreldre viktige som rollemodeller for en ungdom? Snakk sammen i grupper.

4. I Danmark, hvor filmens handling er lagt, er den seksuelle lavalderen 15 år. I Norge er grensa 16. Hva synes du er riktig tidspunkt for ungdom å ha sex? Begrunn svaret ditt.

5. I filmen skildres seksuelle handlinger som er tabubelagte. Snakk sammen i klassen og gi eksempler på seksuelle handlinger som er tabubelagte eller ulovlige.

6. Hva betyr det at noe er tabubelagt? Kan du komme med eksempler på ande ting i samfunnet som er tabubelagte eller vanskelige å snakke om? Hvorfor tror du det er slik?

7. Filmens handling er lagt til Danmark. Hva vet du om Danmark? Kan du komme med likheter og forskjeller mellom Danmark og Norge?

8. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Dronningen? Hvilke forventinger og assosiasjoner tror du filmskaperne ønsker at denne tittelen gir deg til hva du skal se?
B: Karakterene

1. Beskriv filmens hovedperson Anne. Hva er hennes sterke og svake sider?

2. Beskriv Gustav. Hva er hans sterke og svake sider?

3. Beskriv forholdet mellom Anne og ektemannen Peter. Hvordan endrer dette forholdet seg etter hvert som filmens handling utspiller seg?

4. Beskriv Gustav og hvordan hans oppførsel endrer seg gjennom filmens handling.

5. Hvordan er forholdet mellom Peter og sønnen Gustav? Hvorfor er det slik, tror du? Endrer det seg gjennom filmen?
 

C: Oppvekst/familie

1. Hva er grunnen til at Gustav kommer for å bo med faren sin, Anne og sine halvsøstre?

2. Hvordan oppfører Gustav seg med en gang han ankommer familien?

3. Hvordan tror du det er å komme inn i en familie som allerede er sammensveiset?

4. Anne og Peters familiekonstellasjon er det man tradisjonelt kan kalle en A4-familie. Hvilke andre familiekonstellasjoner kjenner du til? Gi eksempler.

5. Hvor viktig er familien din for deg? Begrunn svaret ditt.

6. Hvordan er dynamikken mellom Peter og Anne? Hvorfor tror du Anne tar de valgene hun gjør? Begrunn svaret ditt.

7. Oppleves Anne annerledes på jobb enn hjemme, tror du? Hvorfor/hvorfor ikke?

8. Hvilket inntrykk får du av Gustavs mor, Rachel?

9. Hvordan er forholdet mellom Anne og søsteren, og hvorfor endrer dette forholdet seg ettersom handlingen utspiller seg?

10. Hva sier søsteren om Annes mor og hva Anne bør gjøre? Hvorfor tror du Anne ikke har besøkt moren sin på lang tid?

11. Hvordan tror du tvillingdøtrene til Peter og Anne opplever Gustav som storebror?

12. Har du søsken? Hva er det beste med å ha søsken, synes du? Begrunn svaret ditt.

13. Hva er grunnen til at Gustav stjeler fra sitt eget hus, tror du? Begrunn svaret ditt.

14. Hva tror du er grunnen til at Gustav går med på et seksuelt forhold til stemoren sin? Begrunn svaret ditt.

15. Og hvorfor tror du Anne ønsker å innlede et slikt forhold til stesønnen sin?

16. Hvorfor er det viktig å sette grenser i forhold til egen seksualitet? Begrunn svaret ditt.
 

C: Scener fra filmen

Her kommer spørsmål fra filmen i kronologisk rekkefølge, men med spørsmål til elevene under der det passer inn.

1. Hva snakker Anne og søsteren om når Anne får stelt neglene sine?

2. Hvordan reagerer Gustav når jentene tar han imot ved middagsbordet?

3. Hvordan forstår Anne at det er Gustav som har gjort innbrudd i eget hus?

4. Hvorfor tror du Anne velger å ikke fortelle ektemannen sin om at det er Gustav som har gjort innbruddet?

5. Hvorfor går Anne med Gustav på pub til tross for at de har gjester?

6. Hvordan reagerer Gustav når Anne i bursdagen til jentene sier at han aldri mer skal snakke til henne? Hva gjør han?

7. Hvorfor tror du søsteren til Anne ikke ønsker å snakke noe mer med henne?

8. Hvordan reagerer Anne når Peter forteller henne at Gustav har avslørt forholdet deres? Hvorfor tror du hun reagerer på akkurat den måten? Begrunn svaret ditt

9. Hva oppgir Anne som grunn til hvorfor hun tror Gustav forteller Peter disse tingene?

10. Har du noen gang løyet for å oppnå noe? Hvorfor/hvorfor ikke?

11. Hva skjer i scenen i sofaen når Peter og Anne konfronterer Gustav? Hvordan tror du Gustav føler seg?

12. Har du noen gang blitt anklaget for noe du ikke har gjort? Hvordan hadde du det da?

13. Har du noen gang anklaget noen andre for noe de har/ikke har gjort? Hvorfor?

14. Hvorfor tror du det er vanskelig for Gustav å sette grenser for seg selv?

15. Har du noen gang opplevd at du har syntes det har vært vanskelig å sette grenser på egne vegne? Snakk sammen i grupper.

16. Anne kan oppfattes som manipulerende. Hva vil det si å manipulere noen? Finn eksempler.

17. Er Anne en god rollemodell for barna sine og for Gustav? Hvorfor/hvorfor ikke? Begrunn svaret ditt.

18. Anne hjelper Sara på jobben sin, som takk for at hun hjalp henne. Hvorfor klarer Anne å være en god rollemodell for for eksempel Sara, som ikke er i familie, men ikke for Gustav som er i familie, tror du? Begrunn svaret ditt.

19. Hvorfor oppsøker Gustav Annes arbeidsplass? Hvilke følelser tror du Gustav opplever mens han er der? Begrunn svaret ditt.

20. Hvordan viser Gustav mot vet å oppsøke Anne på arbeidsplassen? Begrunn svaret ditt.

21. Hvordan vil du karakterisere Annes oppførsel når Gustav oppsøker huset deres midt på natten? Hvordan kunne hun løst den situasjonen annerledes? Gi eksempler.

22. Hva leder denne hendelsen til? (Filmen sier ikke dette eksplisitt, men man forstår hva som har skjedd ut ifra beskrivelsene Peter gir Anne).

23. Hva tror du gjør at Gustav velger den ekstreme handlingen han gjør på slutten av filmen? OG viser Anne tegn på anger? Begrunn svaret ditt.

24. Anne ser Gustav i speilet, til tross for at han er død. Hva symboliserer det, tror du?
D: Diverse

1. I filmen ser vi Gustav ha sex med den godt voksne stemoren Anne. Gustav er over seksuell lavalder og han uttrykte ingen protest, men diskuter i klassen om denne seksuelle handlingen likevel var et overgrep fra Annes side? Hva synes dere er greit og ugreit med denne situasjonen?

2. Anne har tilsynelatende alt: en fin mann, to søte døtre, et flott hus, en god jobb. Hvorfor velger hun likevel å innlede et forhold til stesønnen, tror du? Begrunn.

3. Når du nå har sett filmen Dronningen: Passer denne tittelen, synes du? Begrunn svaret ditt.

4. I de fleste filmer ser man at hovedpersonens liv plutselig endrer seg betraktelig. (Turning point /Point of no return). Hvilken hendelse er det i Dronningen som gjør at både Gustav og Annes liv tar en brå vending?

5. Hvordan kan valg man tar endre hele fremtiden vår? Gi eksempler og begrunn svaret ditt.

6. Hva er et overgrep? Gi ulike eksempler. Kan det at Gustavs mor sender han av gårde til en far han knapt kjenner på noen måte beskrives som et overgrep? Diskuter i klassen.

7. Å vokse opp byr på mange utfordringer. Ofte kan man oppleve det vanskelig å håndtere livssituasjonen sin alene. Da er det nødvendig å snakke med noen. Hvem er det man kan ta kontakt med når man trenger hjelp? Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler.
 

E: Kreative oppgaver

1. Skriv et dikt der du får fram det du tror Gustav føler etter å ha blitt sveket av både Anne og faren.

2. Lag en plakat rettet mot ungdom om hvorfor det er viktig for ungdom å lære seg å sette grenser.

3. Skriv en tekst der du forteller fra enten Anne eller Gustavs synspunkter. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

4. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

5. Hvilke andre kjente dronninger vet du om? Finn en historisk dronning du synes er interessant og finn mer fakta om henne. Presenter for klassen.

6. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen og en versjon hvor dere bytter ut Gustav/Annes replikker med andre ting dere synes han eller hun heller burde ha sagt.

7. Skriv en filmanmeldelse av Dronningen.
 

F: Generelle filmstudiespørsmål

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Synes du denne filmen passet bra for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4. Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6. Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.

7. Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Respekt, Seksualitet, Nordisk, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Dronningen
Regi:May el-Toukhy
Roller:Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Stine Gyldenkerne, Liv Esmår Dannemann, Frederikke Dahl Hansen.
Manus:Maren Louise Käehne, May el-Toukhy
Genre:Drama
Nasjonalitet:Danmark
Språk:dansk
Produsent:Caroline Blanco, Rene Ezra
Musikk:Jon Ekstrand
Lengde:2 t. 6 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen