Filmweb
 
 

Sønner av Danmark

INNHOLD

Handlingen
Bruk i henhold til læreplanen
Oppgaver til filmen
 

HANDLINGEN

Ett år etter et stort bombeangrep i København, er radikaliseringen i landet intensivert, og etniske spenninger tiltar. Det neste Folketingsvalget er nært forestående, og den ekstremt nasjonalistiske lederen Martin Nordahl kan vinne valget.

19-årige Zakaria blir involvert i en radikal organisasjon, hvor han danner et bånd med Ali. De to mennene er ikke enige om den nåværende tilstanden i landet, som setter på sine egne borgere på grunn av deres utenlandske bakgrunn, og bestemmer seg for å handle. Imidlertid er de begge bare verktøy i hendene på mennesker med makt. Som menn forsøker å gjøre sitt merke, vil deres brorskap bli testet og deres handlinger vil få alvorlige konsekvenser for deres liv.
 

BRUK I HENHOLD TIL LÆREPLANEN

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Sønner av Danmark vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nåværende læreplanene, og innholdet i læreplanene vil endres etter at de nye læreplanene kommer på plass i 2020.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).
Les mer her

SAMFUNNSFAG
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Utforskaren
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Geografi
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Historie
*Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur
*Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaet Internasjonale forhold
*Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaet Politikk og demokrati

KRLE
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk
*Kompetansemål etter Vg3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme
Finn mer informasjon her

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

A: Før dere ser filmen
1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2. Hva ligger i begrepet ‘terror’? Snakk sammen om dette og om dere kan komme med eksempler på handlinger i verden de siste 20 årene som dreier seg om terror.

3. Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler. I hvor stor grad er politikere eller andre voksne viktige som rollemodeller for en ungdom? Snakk sammen i grupper.

4. Hva er fremmedfrykt? Snakk sammen og kom med eksempler.

5. Filmens tittel er Sønner av Danmark. Hvilke assosiasjoner gir dette deg?

6. Filmens handling er lagt til Danmark. Hva vet du om Danmark?
B: Karakterene
1. Beskriv filmens hovedperson Zakaria. Hva er hans sterke og svake sider?

2. Beskriv Ali. Hvordan vil du beskrive han og hans vennskap med Zakaria?

3. Beskriv Martin Nordahl. Hvordan vil du karakterisere han? Hvilke ideologier fronter han?

4. Hvem viser Ali seg egentlig å være? Hva gjør dette med filmen, synes du?

5. Hvordan tror du Ali/Maliks vennskap med Zakaria påvirker han i lys av jobben hans?

6. Hvordan endrer Ali/Malik seg gjennom siste halvdel av filmen?

C. Individ/gruppe
1. Kunne handlingen i Sønner av Danmark ha funnet sted i ditt nærmiljø? Begrunn svarene dine.

2. Hvem eller hva er Danmarks Sønner?

3. Hvorfor ønsker den radikale gruppa Zakaria er medlem av å gå til angrep? Hvem er de sinte på?

4. Beskriv vennskapet mellom Ali og Zakaria. Hva er bra og dårlig med dette vennskapet? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

5. Ali sier: «Du skulle gjøre noe annet med livet ditt. Komme deg ut.» Hvorfor tror du han sier dette?

6. Har du noen gang stått i en situasjon der du har måttet ta et vanskelig valg? Fortell om dette i gruppa di.

7. Har du noen gang gått bak ryggen til vennene eller foreldrene dine? Hva skjedde og hvorfor?

8. Finnes det noe tilsvarende til Danmarks Sønner noen steder i verden i dag? Gi eksempler.

D: Ideologi og begreper
1. Hva betyr nasjonalisme? Kan du forklare med egne ord? Her kan du lage en begrepstabell med begrepet på den ene siden og forklaringen på den andre, hvis du vil.

2. Er nasjonalisme alltid negativt? Forklar.

3. Hvorfor får enkelte partier eller ideologier ofte fotfeste i et samfunn etter en katastrofehendelse som for eksempel et terrorangrep? Begrunn svarene dine.

4. Hva betyr radikalisering?

5. Hvorfor bruker Zakaria mye tid på å se på krigshendelser på internett tror du? Begrunn svaret ditt.

6. Hva er etnisk rensing? Kan du komme med eksempler fra historien der dette har funnet sted?

7. Hva betyr fremmedhat?

8. Hva mener du må til for at konflikter mellom mennesker og folkegrupper skal ta slutt? Gi eksempler og begrunn disse.

9. Hvorfor søker ofte unge menn til grupper der de blir radikalisert tror du? Hva kan grunnene være? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

10. Hva er ytringsfrihet og menneskerettigheter? På hvilken måte kommer de til syne i denne filmen?

11. Hvilke brudd på menneskerettighetene kan man finne eksempler på i en krig eller konflikt?

12. Hva mener du man kan gjøre for å unngå lignende situasjoner som dem man ser i filmen? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

13. Denne filmens slutt er brutal. Kan man forsvare folks handlinger ut ifra en brutal hendelse? Begrunn svarene dine.

14. Hvem i denne filmen er de egentlige terroristene Martin Nordahl snakker om i seierstalen sin? Er det muslimene i filmen, eller er det de høyreradikale danskene?

15. Hvordan kan vi si at Ali/Malik blir den danskene er mest redd for? Hvordan gikk det til? Vis til konkrete eksempler gjennom filmen.

16. Hvordan kan vi hindre at innholdet i denne filmen blir til virkelighet? Gi eksempler og begrunn svarene dine.
E: Identitet og tilhørighet
1. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

2. Opplever du press blant vennene eller familien din i valg av hvem du skal være eller hva du skal tro på? Hvorfor er det slik, tror du?

3. Zakaria søker til et miljø der han føler tilhørighet. Hvor viktig er det for deg å ha folk rundt deg som støtter deg? Begrunn svaret ditt.

4. Martin Nordahl sier i et TV- intervju, at de vil frata ikke-danske statsborgerskapene sine, og at uansett hvor lenge de har vært i Danmark så har de vært der som gjester. Hvordan tror du et slikt budskap ville bli møtt her i Norge? Begrunn svarene dine.

5. Har du noen gang opplevd å være en minoritet eller i mindretall et sted? Hvordan var det? Forklar i gruppa di.

6. Hvor lang tid tar det før noen ikke er fremmede i et land lenger? Hvem mener du bestemmer det? Begrunn svaret ditt.

7. Hvilke ting i livet ditt er viktigst for deg? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

8. Har du opplevd å bli uvenn med noen på bakgrunn av at dere har hatt ulike synspunkter i en sak? Forklar.

9. Er det viktig for deg at vennene dine mener det samme som deg, eller liker du at dere kan ha ulike meninger om ting som skjer i verden? Begrunn meningene dine.

F. Scener fra filmen
1. Beskriv scenen der flere minoritetsgutter møtes, og det ligger avkappede grisehoder på bakken. Hva er symbolikken i denne scenen, og hvordan tror du guttene føler seg? Begrunn.

2. Beskriv scenen der Nordahl takker Ali/Malik for jobben han har gjort. Hva sier Nordahl og hvordan tror du dette får Ali/Malik til å føle seg?

3. Hva skjer i scenen i kirken? Hvorfor mener Ali/Malik dette er et dårlig sted å møtes?

4. Kona til Ali/Malik og sjefen hans kommer med ulike «stikk» til Malik. På hvilken måte kommer dette til syne i filmen?

5. Ali/Malik kommer hjem og finner et avkappet grisehode på utsiden av huset. Hvem tror du står bak, og hvorfor? Ser du likheter til en annen scene i filmen?

6. Ali/Malik bruker også internett til å se på filmsnutter, men hva er det han ser på filmene sine, i motsetning til hva Zakaria så på? Hvorfor ser han på dette, tror du?

7. Hva skjer med Ali/Maliks kone mens ektemannen er og snakker med Martin Nordahl? Har denne metoden vært brukt i andre sammenhenger i verden? Forklar.

8. Hva skjer med sønnen? Hvordan tror du dette vil påvirke Ali/Malik?

G: Kreative oppgaver
1. Skriv en tekst der du forteller fra enten Zakaria eller Ali/Maliks synspunkter. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

2. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

3. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen og en versjon hvor dere bytter ut For eksempel Martin Nordahl og Ali/Maliks replikker med andre ting dere synes han eller hun heller burde ha sagt.

4. Skriv en filmanmeldelse av Sønner av Danmark.

5. Skriv en analyse av Sønner av Danmark, der du får fram særlig kontraster og virkemidler regissøren har brukt.

H. Generelle filmstudiespørsmål

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Synes du denne filmen passet bra for deg og klassen din? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4. Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6. Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.

7. Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Historie , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Ideologi, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Danmarks sønner
Regi:Ulaa Salim
Roller:Imad Abul-Foul, Ari Alexander, Ivan Alan Ali, Rasmus Bjerg, Morten Holst, Mohammed Ismail Mohammed
Manus:Ulaa Salim
Genre:Drama / Thriller
Nasjonalitet:Danmark
Språk:dansk
Produsent:Daniel Mühlendorph
Produksjonsselskap:Hyæne Film
Musikk:Rune Kristiansen
Lengde:1 t. 58 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen