Filmweb
 
 

The Body Remembers When the World Broke Open

FILMINFORMASJON

Vi følger historien om to unge urfolkkvinners skjebnemøte. Filmen belyser den brutale virkeligheten av vold i hjemmet, morsinstinktets kraft - og hvordan skyld og skamfølelse aldri forsvinner.

The Body Remembers When the World Broke Open er en norsk-kanadisk produksjon. Filmens handling er lagt til Vancouver i Canada.

I filmens to hovedroller møter vi skuespillerne Violet Nelson (Rosie) og Elle-Máija Tailfeathers (Áilá), begge med urfolkbakgrunn. Sistnevnte er halvt norsksamisk, og hun har bidratt til filmens regi og manus. Handlingen er basert på Tailfeathers egne erfaringer.


The Body Remembers When the World Broke Open har i skrivende stund ikke blitt tildelt en nedre aldersgrense. Filmen refererer til voldshandlinger, men disse vises ikke eksplisitt. I skolesammenheng, med utgangspunkt i filmens innhold, formspråk og tematikk, passer den best til undervisningsbruk i ungdomsskolen og på videregående.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

 • Filmen varer i 1 time og 45 minutter. All tale er på engelsk.
 • Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE.
 • Det faglige arbeidet før og etter visningen av The Body Remembers When the World Broke Open vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

  NORSK: Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.
  SAMFUNNSFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene ”utforskeren”, ”samfunnskunnskap” og ”geografi”, og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”utforskeren” og ”individ, samfunn og kultur”.
  NATURFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”kropp og helse2/”ernæring og helse”.
  KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.

  Les mer på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket


OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A: KARAKTERENE

1) Beskriv personligheten til Áilá og Rosie med fire-fem stikkord hver. Ta gjerne med både positive og negative trekk. Sammenlign stikkordene dine med hva andre i klassen har skrevet.

2) Hva får vi vite om Áilá og Rosies bakgrunn? Skriv stikkord. Hva kan være årsaken til at de to har endt opp i så forskjellige situasjoner i livet?

3) Nitten år gamle Rosie både banner, stjeler, lyver og er frekk. Snakk sammen i par om hvordan det kan være mulig å forsvare denne oppførselen?

4) I filmens start ser vi Áilá oppsøke gynekolog for å få satt inn spiral (for å ikke bli gravid). Hun er 31 år, har fast kjæreste, men hva mer får vi vite om Áilás livssituasjon? Hvorfor tror du hun er usikker på om hun vil bli mamma eller ikke? Tror du hun får mer eller mindre lyst til å bli mamma etter møtet med Rosie? Snakk sammen i grupper; begrunn tankene dine.

5) I filmen hører vi Rosie beskrive kjæresten sin på forskjellige måter. Hva tror du kan være årsaken til at han har blitt slik som han har blitt (aggressiv, voldelig, kriminell)? Tror du det er noen mulighet for at han kan bli en omsorgsfull far for barnet sitt? Hva må i så fall til? Snakk sammen i par.

6) I drosjen, på tur til kvinnesenteret, lurer Rosie sjåføren til å tro at det er Áilá som trenger hjelp. Hun forteller at Áilá er søsteren hennes, som må på rehab på grunn av alkoholproblemer. Hun forteller videre at begge foreldrene deres er døde (faren døde i Afghanistan). Hvor mye av dette tror du er kun diktning og spøk, og hvor mye av dette tror du er sann informasjon om hennes EGEN familiebakgrunn? Snakk sammen i par.

7) I filmen møter vi flere karakterer enn Áilá og Rosie, bl.a. Rosies ”svigermor”, to drosjesjåfører, Cath og Sophie (damene ved kvinnesenteret) og Rosies kjæreste (vi hører bare stemmen hans, og ser han så vidt i det fjerne). Tenk deg at disse karakterene skal beskrive Rosie med tre ord hver. Skriv ned hvilke tre ord hver av dem da ville ha brukt. Hva vil være forskjellen på beskrivelsene?

B: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

(Spørsmål 1 til 4 i denne oppgaveseksjonen kan også brukes til forberedelsesoppgaver.)

1) Hva er et ”urfolk”? Kan du gi eksempler?
2) Hva vil det si å være løslatt på prøve? Hva vil det si å sitte i varetekt?
3) Hva innebærer det å dra på ”rehab”?
4) Den ene drosjesjåføren forteller han har vært nykter i 15 år. Hva vil det si å være ”nykter”?
5) Rosie forteller Áilá at hun ikke liker ordet ”kjæreste” (”boyfriend”), hun fortrekker ordet ”elsker” ("lover”). Hva tror du er årsaken til dette? Hva er forskjellen på disse to ordene?
6) Hvordan vil du oversette filmtittelen til norsk? Hvorfor tror du filmen har fått denne tittelen?

C: KREATIVE OPPGAVER/SKRIVEOPPGAVER

1) Skriv et dikt inspirert av filmen. Du kan velge et av de følgende forslagene til overskrift, eller bestem din egen.
- Et portkort fra Rosie til bestemor
- Spytt med blod i vasken
- Kjære baby i magen, jeg må fortelle deg litt om din pappa…

2) Lag en tegning eller et maleri av en av følgende scener fra filmen. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.
- Når Rosie står uten sko i regnet, etter at kjæresten hennes har mishandlet henne
- Når babyen i magen til Rosie får høre sang/musikk
- Når Áilá følger etter Rosie opp trappesjakta i blokka de stopper ved, på tur til kvinnesenteret

3) Samarbeid i grupper. Lag et lite filmmanus inspirert av filmen. Bruk mobilkamera, og spill inn en scene som passer en av de følgende titlene:
- Drosjesjåførens spesielle passasjerer
- Tror du jeg kommer til å bli en bra mamma?
- Kan jeg bo hos dere, bestemor?

4) Tenk deg hva som kunne ha skjedd i etterkant av filmens handling. Skriv en dialog som passer til en av de følgende overskriftene.
- Rosie kommer hjem til ”elskeren” sin
- Rosie returnerer til kvinnesenteret (neste dag)
- Áilá og Rosie møtes igjen, ett år senere

D: UTSATT FOR VOLD? HVA GJØR MAN?

Filmen har et klart fokus på kvinner som blir mishandlet av sine partnere, og hvordan disse skal komme seg ut av en slik situasjon. (Vel å merke, mange menn i vårt samfunn blir også mishandlet.) I filmen lærer vi om at det finnes kvinnesentre, sentre som tar imot kvinner som trenger et sted å bo (midlertidig), når de behøver trygghet for seg selv og ev. sine barn. Slike sentre finnes også i Norge.

1) Bruk internett. Søk. Hvilke muligheter har mennesker i din kommune/ditt fylke til å finne tilflukt om de trenger å komme seg unna en hjemmesituasjon preget av vold og utrygghet?

2) I filmen presiseres det flere ganger at man ikke må røpe adressen til disse kvinnesentrene. Hvorfor ikke, tror du?

3) I Rosies situasjon er et kvinnesenter, hvor hun kan bo gratis på sitt eget rom på hemmelig adresse, åpenbart et veldig godt tilbud. Hvorfor tror du hun likevel velger å dra hjem til kjæresten sin?

4) I filmen får vi høre at kvinner ofte trenger 6-7 forsøk før de til slutt bestemmer seg for å takke ja til et rom på et kvinnesenter. Hvorfor tror du det er vanlig at mange trenger så lang tid på å ta denne avgjørelsen? Snakk sammen i grupper.

5) På kvinnesenteret møter Rosie to ansatte, Cat og Sophie. Disse to tar seg tid til å prate med Rosie og Áilá. Hvordan vil du beskrive disse to damene? Hvilke egenskaper har disse to som du mener gjør dem godt egnet til jobbene sine?

6) mange mennesker lever et liv fylt av voldstrusler og utrygghet. I filmen ser vi Áilá møte Rosie ved en tilfeldighet, og hun havner i en situasjon hvor hun ser seg nødt til å hjelpe (en fremmed). På hvilke måter har DU mulighet til å stille opp for mennesker som sliter i din kommune? Hvem er det som på ditt hjemsted kan hjelpe de som lever i frykt? Snakk sammen i klassen. Hvordan kan man bistå de menneskene som holder problemene sine skjult?

7) Hva med unge mennesker som blir utsatt for vold hjemme? Hvor kan man henvende seg for å få hjelp? Snakk sammen i klassen. Samarbeid om å finne informasjon om hvem man kan kontakte om man trenger hjelp for å komme unna utrygghet.

E: DIVERSE

1) Filmens handling er lagt til Vancouver, Canada. Det refereres også til Port Hardy, stedet hvor Rosie ble født, samt ”The Blood-reserve”, fra hvor Áilá har sin bakgrunn. Finn disse stedsnavnene på et kart.

2) Vi får høre navn på indianerstammer/-grupperinger som kwakwaka’wakw og Blackfoot. Bruk internett og finn litt mer stoff om disse.

3) De fleste filmene du ser er satt sammen av hundrevis av klipp. The Body Remembers When the World Broke Open er laget på en annerledes måte. Filmen består faktisk av kun tolv-tretten sammenhengende opptak satt sammen slik at det meste av filmen ser ut som en eneste lang takning. Snakk sammen i grupper om hvorfor dere tror filmskaperne har valgt å lage filmen på denne måten. Hvilken effekt har denne teknikken på oss som publikum?

4A) Når Rosie setter på Áilás vinylspiller, er det sangen ”Little Green” av den kanadiske artisten Joni Mitchell hun hører på. Har du lyst til å høre denne sangen igjen? Finn den på (for eksempel) YouTube. Dere kan også finne sangteksten på internett, og snakke sammen om hvorfor dere tror filmskaperne valgte akkurat denne sangen til bruk i filmen.

4B) Rosie legger headsettet på magen sin. Senere i filmen hører vi Rosie synge en sang til babyen sin. Tror du babyer inni en mage kan oppfatte musikk, og ha glede/utbytte av det? Snakk sammen om dette i par.

5) Rosie og Áilá lever to veldig forskjellige liv, så møtes de. Det er veldig vanlig i filmer at to mennesker med ulik bakgrunn ved en tilfeldighet treffer på hverandre, og må tilbringe tid sammen. Snakk sammen i grupper; kjenner dere til flere filmer hvor dette skjer? Hvorfor er slike møter et godt utgangspunkt for spennende/interessante filmfortellinger?

6) Áilá er redd for at Rosie, som er gravid, ruser seg. Hva vet dere om hvilke farer som er forbundet med rusmiddelbruk under svangerskap? Hvorfor er dette farlig?

7) Det kan være litt vanskelig å få med seg, men i filmen ser vi Rosie stjele Áilás angstmedisin (fra baderomskapet hennes). Det er disse pillene Rosie selger til noen når de stopper drosjen på vei til kvinnesenteret. (Altså, hun kjøper ikke dop, slik Áilá tror hun gjør.) Rosies handling virker desperat. Hvorfor tror du Rosie gjør dette, til tross for at Áilá åpenbart kun ønsker å hjelpe henne ut av en vanskelig situasjon?

8) I filmens siste del, når Rosie går ut av drosjen for å dra hjem til leiligheten, ber Áilá drosjesjåføren om å vente litt før han kjører videre. Hva tror du Áilá tenker i dette øyeblikket? Skriv ned noen stikkord, og sammenlign disse med andre i klassen.

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Fikk noe deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


4) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)


5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Helse og rus, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Språk og uttrykksmåter, Fattigdom, Flerkulturelt samfunn, Språk og uttrykksmåter, Kulturmøter/-konflikter
 

Fakta

Originaltittel:The Body Remembers When the World Broke Open
Regi:Elle-Máijá Tailfeathers og Kathleen Hepburn
Roller:Violet Nelson, Elle-Máijá Tailfeathers, Charlie Hannah, Barbara Eve Harris
Manus:Elle-Máijá Tailfeathers, Kathleen Hepburn
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge / Canada
Språk:engelsk
Produsent:Tyler Hagan, Lori Lozinski, Alan R. Milligan
Musikk:Håkon Lammetun
Lengde:1 t. 45 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen