Filmweb
 
 

Aksel

Filmen skildrer dramatiske hendelser i utforløypene, opp- og nedturer i livet utenfor bakken og kampen mot en kropp som sliter med å tåle belastningene. "Aksel" gir et unikt innblikk i en eventyrlig og spektakulær idrettskarriere, og ikke minst i en karriere som går mot slutten, i en film om viljestyrke, frykt og samhold.

Se trailer.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares kortfattet, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.
2. Hvem er Aksel Lund Svindal? Skriv en kort biografi om ham, med de viktigste hendelsene i livet hans og hvordan han har preget alpinsporten. Bruk dine egne ord.

Aksel Lund Svindal – Store norske leksikon

Aksel Lund Svindal – Wikipedia

3. I filmen forteller faren Bjørn at Aksel ikke var blant de aller beste på ski da han begynte å konkurrere som guttunge. Hvor viktig tror du et såkalt naturlig talent, i den grad det eksisterer, er for å oppnå suksess innen sport, eller andre områder? Hvor viktig er det å jobbe dedikert og målbevisst for å stadig bli bedre, inntil du når målet ditt, som Aksel har gjort? Hvis det sistnevnte er det viktigste, hvordan kommer man seg i så fall forbi den perioden da man ikke er blant de beste, og beholder troen på at man kan bli det?

4. Kjetil Jansrud sier tidlig i filmen om Aksels viktigste kvaliteter at han har "kraft og råskap, kombinert med en taktisk og analytisk intelligent hjerne." Han sier også at Aksel besitter spisskvaliteter som han selv ikke gjør, og at Aksel derfor på sitt aller beste alltid vil slå ham. Hva tror du han legger i dette? Tror du han sier det han mener, eller at han bare er ydmyk? Hvordan tror du Aksel har klart å utvikle disse spesielle kvalitetene?

5. Beskriv vennskapet og rivaliseringen mellom Kjetil Jansrud og Aksel. Hvilke utfordringer tror du denne dynamikken skaper mellom de to? Hva sier Aksel om dette i forbindelse med OL-seieren i Pyeongchang i 2018? Hva sier Kjetil om det i forbindelse med hans OL-seier i Sotsji i 2014?

6. Hva sier de unge fansene Aksel møter i filmen om ham? Hvorfor tror du at Aksel er et så stort forbilde for unge skikjørere? Er det kun fordi han har vunnet så mye, eller har det også å gjøre med hans personlige egenskaper?

7. Hvilke mindre gode egenskaper ser vi at Aksel har i filmen?
8. Hva er de mange gode egenskapene vi ser at Aksel har? Hvordan tror du disse har hjulpet ham gjennom skadeperiodene han har opplevd, inkludert den vi ser i filmen? Hva er det som gjør at Aksel er så godt likt, både blant konkurrenter og folk flest?

9. I filmen nevner Aksel at han iblant lurer på hvor viktig det egentlig er å kjøre nedover et fjell, underforstått at det går an å bruke livet sitt på langt viktigere ting. Hva tenker du om viktigheten av sport og sportsutøvere i verden i dag? Hva er de viktige funksjonene sport fyller i samfunnet vårt, både i Norge og i andre land? Hvilke grupper i samfunnet tror du potensielt kan ha aller størst nytte av organisert idrett?

10. Hvilke positive idealer og holdninger kan sportsutøvere være med på å skape i verden? Hvilke negative holdninger har vi også sett at sportsutøvere dessverre også har vist, kanskje spesielt i moderne tid, når penger har blitt en stor del av mange sporter? Hva er de olympiske idealene, og hvordan føler du at utøverne innretter seg etter disse?

Olympismen – Norges olympiske museum
De olympiske idealene lever – Norges idrettshøgskole

11. På hvilke måter kan kjente sportsutøvere bruke posisjonen sin til å gjøre viktig og positivt arbeid utenfor sporten sin? På hvilke måter har Aksel gjort dette?

12. Hva er noen av de mentale forberedelsene Aksel gjør før et renn? Hvorfor tror du at disse er kanskje vel så viktige som de mer fysiske forberedelsene?

13. Etter et av rennene i filmen ser vi at Aksel sitter og analyserer videobilder av sin egen kjøring. Hva tror du han ser etter da? Tror du at dette analysearbeidet er viktig for hans suksess, i så fall hvorfor? Hva sier han selv om dette arbeidet og hvorfor han gjør det?

14. Hvorfor framhever flere i filmen Aksels konkurranseinstinkt og mentale styrke som nøkkelen til hans store suksess som alpinist, tror du? Hva tror du er vanskeligere å trene opp, de fysiske eller de mentale kvalitetene som skal til for å bli verdens beste alpinist?
15. Hva sier Aksel om å bearbeide frykten etter fallulykken hans i Beaver Creek?

16. Aksel sier i filmen at han er "kjapt ferdig med både oppturer og nedturer". Hvorfor tror du dette er så viktig? På hvilke måter kan det å henge for lenge ved oppturer og nedturer være negativt? Hva legger vi i uttrykket "å hvile på sine laurbær"?

17. Beskriv forholdet mellom Aksel og broren Simen, slik vi ser det i filmen. Hvordan snakker Simen om Aksel og hvordan det har vært å følge hans karriere?

18. Hva var det som ødela for Simens alpinkarriere? Hvordan virker dette å ha preget ham? Hvordan tror du det har påvirket Aksel?

19. Beskriv forholdet mellom Aksel og faren Bjørn. Hvorfor tror du at det har vært så viktig for faren å følge alle de store begivenhetene i Aksels karriere?

20. Hva skjedde med Aksels mor Ina da hun skulle føde sin tredje sønn? Hvordan påvirket denne hendelsen familien? Hvilke utfordringer skapte det for faren når det kom til å legge til rette for sønnenes tidlige alpinkarrierer?

21. Hvordan tror du skadene Aksel har pådratt seg i karrieren vil påvirke ham senere i livet? Hvilke vurderinger ser vi at en toppidrettsutøver som Aksel gjør i samråd med leger om de kortsiktige og langsiktige følgene av hvordan en skade skal behandles?

22. Hvilke sentrale aspekter av Aksels liv ser vi ikke i denne filmen? Hvorfor tror du at enkelte sider av livet hans er utelatt? Hva slags utfordringer tror du en sportsprofil som Aksel har når det kommer til å holde privatlivet sitt privat, utenfor medias søkelys?

23. Hva tror du er noen av de psykologiske utfordringene med å pensjonere seg etter en karriere som toppidrettsutøver? Hvilke eksempler kjenner du til av idrettsprofiler som har opplevd til dels store utfordringer etter å ha avsluttet sportskarrieren sin?

24. Hva sier Aksel om det å pensjonere seg som alpinist? Hva oppgir han som grunnen til at han velger å ikke gi seg på topp i etterkant av OL-seieren i 2018? Hva er grunnen til at han til slutt valgte å avslutte karrieren i 2019? Hva sier han om denne avgjørelsen i filmen?

25. Hva er det viktigste du tar med deg fra denne filmen om de egenskapene som skal til for å bli veldig god i det man driver med, enten det er sport eller andre ting? Hvordan er dette overførbart til andre yrker og aktiviteter enn alpint og sport?

26. Hva er Aksels oppsummerende ord om hva idrett betyr for ham? Hvordan beskriver ærlighet, hardt arbeid, samarbeid, konkurranse og vennskap hans sportskarriere?

 

Oppgaver om dokumentarfilmteori

1. Beskriv kort hva filmen handler om, og hva den forsøker å formidle til publikum. Hvor effektivt føler du at den gjør dette? Begrunn.

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre appellformer for å overbevise andre: etos, logos og patos. Etos kan vi definere som troverdighet, eller avsenderens troverdighet. Logos appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Patos er i retorisk sammenheng at man appellerer til publikums følelser. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen? Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis etos, logos og patos, og begrunn hvorfor.
3. Hva mener du er filmens hovedargument? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under dette hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til logos eller patos? På hvilke måter gjør de dette? Hvordan opplever du filmens etos, eller troverdighet? Begrunn.

4. Den amerikanske filmteoretikeren Bill Nichols har definert seks kategorier eller metoder for hvordan innholdet i forskjellige typer dokumentarfilm blir framstilt:

Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument

Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant beskrevet som "cinéma verité", "direct cinema" eller "flue på veggen"

Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser

Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv)

Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde

Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere

En dokumentarfilm kan gjerne bruke flere av disse framstillingsmåtene, men en av dem vil ofte oppleves som dominerende i filmen. Hvilke av disse metodene bruker denne filmen? Hvilke scener bruker hvilke fortellermetoder? Hvilken kategori vil du plassere filmen som helhet under, og hvorfor?

5. En dokumentarfilms visuelle stil er en viktig del av hvordan publikum opplever filmen. Noen av begrepene man bruker for å beskrive visuell stil er:

Objektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen ("Flue på veggen" er et eksempel på objektiv stil)

Subjektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tett oppi hendelsene i filmen, gjerne håndholdt, og kan iblant oppleves som en konkret persons synsvinkel

Cinematisk – en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil

Poetisk – en visuell stil som ofte forsøker å bruke visuelle metaforer for å reflektere filmens tematikk

Skjult kamera – kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult

"Flue på veggen" – en observerende, ofte litt upolert visuell stil

"Talking heads" – bruk av et statisk kamera på et intervjuobjekt

En film kan ofte kombinere flere av disse stilene, gjerne i en og samme scene. Allikevel har de fleste filmer en dominerende visuell stil, som brukes oftest og mest framtredende. Hvilke av disse visuelle stilene bruker denne filmen? Gi eksempler på hvordan disse stilene er brukt og hvilke scener de brukes i. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for filmens visuelle stil.

6. Også lyd og musikk er viktige elementer i en dokumentarfilm, og kan blant annet være med på å skape riktig stemning, økt troverdighet og underbygge filmens tematikk. Noen av begrepene man bruker for å beskrive lyd og musikk er:

Diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer i filmens verden, altså kan den høres av personene i filmen

Ikke-diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer utenfor filmens verden, altså kan den ikke høres av personene i filmen, kun av publikum

Fortellerstemme – en ikke-diegetisk fortellerstemme som henvender seg til filmens publikum, ofte kalt "voice-over"

Lyddesign – et samlebegrep for den kunstneriske utformingen av lyden i en film, som blant annet består av lydeffekter og atmosfærelyd

Lydeffekter – lyd som legges til en scene for å lydlegge konkrete hendelser i eller utenfor bildet (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i en scene, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Atmosfærelyd – lyd som legges til en scene for å lydlegge atmosfæren eller noe som skjer i bakgrunnen i en scene (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i filmen, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Hvilke scener i filmen bruker musikk som et stemningssettende grep? Hvilke scener i filmen bruker ikke-diegetisk lyddesign, altså lyder som ikke hører til noe konkret som skjer i filmen, men som er lagt til for å skape en stemning for publikum? Gi eksempler på scener med bruk av musikk og/eller ikke-diegetisk lyddesign, og hvilken stemning eller følelse filmskaperne har forsøkt å løfte fram med dette grepet.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Kroppsøving , Mediefag , Norsk
Tema:Filosofi og etikk, Helse, Idrett, Norsk, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Aksel
Regi:Even Sigstad og Filip Christensen
Roller:Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Simen Lund Svindal, Bjørn Svindal
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Filip Christensen
Produksjonsselskap:Field Productions
Musikk:Fay Wildhagen, Kristoffer Lo, TrondheimSolistene
Lengde:1 t. 50 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen