Filmweb
 
 

Natural Light

Kort om filmen
Det er hovedkarakteren István Semetka som er «det naturlige lyset» i denne krigsfilmen. Han er opprinnelig en enkel ungarsk bonde, men befinner seg nå i det okkuperte Sovjetunionen under andre verdenskrig som korporal i en spesialenhet på jakt etter partisangrupper. På vei til en avsidesliggende landsby angripes hans enhet av fienden og deres overordnede dør.

Nå må Semetka overta kommandoen over enheten som vil la deres vrede gå ut over de lokale. Han blir dratt inn i et kaos som han ikke kan kontrollere. Filmen består av kalde, bleke og slående bilder som får frem både realismen og brutalismen i krig gjennom tragedier, gjørme, sult og frosne føtter.

Filmen er basert på Pál Závadas roman med samme navn. Regissøren Dénes Nagy vant Sølvbjørnen for beste regi ved Berlin International Film Festival i 2021. Se trailer.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Felles oppgaver før filmen

Ungarn hadde en svært spesiell rolle under andre verdenskrig, først som en alliert av Tyskland og de såkalte aksemaktene, deretter under tysk okkupasjon.

1. Les artiklene under for å få et innblikk i Ungarns rolle under verdenskrig. Skriv en kort sammenfatning.
Ungarn under andre verdenskrig – Store norske leksikon
Mørk skygge over Ungarns historie – Aftenposten

2. I artikkelen fra Aftenposten lenket til over trekkes også linjene fram til dagens Ungarn, som er under ledelse av den nasjonalkonservative politikeren Viktor Orbán. På hvilken måte beskriver artikkelen at Orbán og det høyrenasjonale partiet Fidesz i senere år har påvirket hvordan ungarere forholder seg til deres historie under andre verdenskrig? Hvorfor tror du at det er viktig for disse nasjonalistiske politikerne å skjule denne delen av Ungarns historie? Hvilke paralleller kan man trekke mellom dagens ungarske politiske situasjon og det som skjedde i landet på 1930-tallet?
Viktor Orbán – Store norske leksikon

3. Heller ikke Norge har et helt avklart forhold til vår historie under andre verdenskrig. Det har riktignok blitt skrevet mye også om de mørkere sidene av vår krigshistorie, men sjelden har det blitt belyst i norske filmer, som oftest heller har fokusert på norske heltedåder. Et sjeldent unntak er den norske filmen Den største forbrytelsen fra 2020, som omhandler deportasjonen av norske jøder under den tyske okkupasjonen. Natural Light er på samme måte et sjeldent eksempel på en ungarsk film som tar for seg problematiske sider av Ungarns krigshistorie, selv om det også finnes andre eksempler, som den Oscar-vinnende filmen Sauls sønn fra 2015. Hvorfor er det viktig med filmer som også behandler de vanskelige og vonde sidene av historien vår? Hvorfor tror du at mange mennesker ikke ønsker å belyse slike sider av sitt eget lands historie? Hvordan kan nasjonal stolthet og patriotisme iblant stå i veien for en sannferdig behandling av både fortiden og samtiden i et land? Hva er de potensielle farene ved dette?
Filmstudieark til Den største forbrytelsen
Filmstudieark til Sauls sønn

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.
2. I beskrivelsen av filmen over beskrives filmens tittel som en referanse til at hovedkarakteren István Semetka er «det naturlige lyset» i filmen. Hva tror du menes med dette? Hvilken relevans føler du at filmens tittel har for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. I et intervju forklarer regissøren noen av grunnene til at han ønsket å lage denne filmen og fortelle historien om en svært kompleks hovedkarakter med gode og dårlige sider. Hva er noen av de sentrale temaene han nevner at han ville utforske med filmen? På hvilke måter behandler filmen skam, både hos hovedkarakteren, men også i en bredere forstand den ungarske nasjonale skammen?
Intervju med regissøren – Cineuropa

4. Filmen er basert på en roman ved samme navn av den ungarske forfatteren Pál Závada. Boken er på over 600 sider og forteller en historie som utspilles over tjue år. Som regissøren sier i intervjuet over valgte de å fortelle en historie som utspiller seg over tre dager, altså en svært liten del av boken. Hva tror du er grunnen til denne store endringen fra bok til film? Hvordan tror du prosessen med å velge ut hvilke elementer som skal videreføres fra romanen til filmen ser ut, hvordan velger man hva som skal tas med? Hva virker å ha vært det viktigste for regissøren å videreføre fra romanen?

5. I filmens fortekst står det at 100 000 ungarske soldater tjenestegjorde som okkupanter av sovjetisk territorium fra 1941 til 1944. Oppgaven deres, sammen med de tyske soldatene, var å opprettholde orden og finne sovjetiske partisaner og dere medhjelpere. Hvilken av disse oppgavene virker soldatene i filmen å være mest opptatt av? Hvorfor tror du at det var viktig å jakte på sovjetiske partisaner? Hva er en partisan i denne sammenhengen, og hvilken rolle spilte disse i Øst-Europa under andre verdenskrig?
Partisan – Store norske leksikon
Partisan – Wikipedia
6. Beskriv hovedkarakteren István Semetka som person. Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan endrer han seg i løpet av de tre dagene filmens handling utspiller seg? Hva er hans mål på begynnelsen av filmen, og hvordan endrer dette seg i løpet av filmen? Hvordan utvikler forholdet mellom István, medsoldatene hans og den sovjetiske lokalbefolkningen seg gjennom filmen? Hva er Istváns rolle i den ungarske hæren, og hvordan endrer denne seg i filmen?

7. I filmens åpningsscene ser vi at István og hans soldater stjeler kjøtt fra noen lokale jegere. Hvordan reagerer jegerne på dette? Hva sier måten denne situasjonen utspiller seg om forholdene disse folkene levde under på denne tiden? Hva tror du er grunnen til at jegerne ikke protesterer eller forsøker å gjøre motstand?

8. Hvilket inntrykk får du av livet som soldat i denne filmen? Hva tror du er grunnen til at disse unge ungarske mennene tjenestegjorde som soldater, til tross for hvor ubehagelig tjenesten var? Hva tror du skjedde med de som forsøkte å unnslippe verneplikten?
9. Hvordan oppfører de ungarske soldatene seg når de ankommer den første sovjetiske landsbyen, hvor de leter etter partisaner? Hvordan virker forholdet mellom dem og landsbyboerne å være og hvordan vises dette? På hvilke måter ser vi frykten som preger dette forholdet? Hvorfor tror du at landsbyboerne gir soldatene mat når de åpenbart ikke har nok mat til seg selv?

10. Hvilket område utspiller filmen seg i, som også nevnes i filmen? Hvilken del av den tidligere Sovjetunionen grenser Ungarn til i dag? Hva var egentlig den tidligere Sovjetunionen?
Sovjetunionen – Store norske leksikon

11. Hvordan brukes ydmykelse som en form for avstraffelse i filmen, både av soldater og lokalbefolkningen? Slik avstraffelse er et fenomen man ser går igjen i nærmest alle kriger og konfliktområder. Hva tror du er grunnen til dette? På hvilke måter kan ydmykelse brukes som et våpen for å vinne kontroll over mennesker? I hvilke andre sammenhenger enn krig brukes ydmykelse til å få kontroll over andre? Hvilke paralleller kan for eksempel trekkes mellom den formen for ydmykelse vi ser i denne filmen og mobbing?
12. Flere av filmens mest grusomme hendelser foregår helt eller delvis utenfor bildekanten, altså får vi ikke se dem, men iblant i stedet høre dem. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt denne tilnærmingen? Hvordan tror du at mennesker blir i stand til å utøve den typen grusomheter denne filmen forteller om, og som gjentar seg gang på gang i kriger og konflikter verden rundt? Hvilke metoder bruker soldater for å glemme at det er andre mennesker de kjemper mot og dreper? Hvordan tror du at dette påvirker dem?

13. Hvem er det som til syvende og sist er ansvarlig for grusomhetene som blir begått i en krig? Soldatene? Offiserene som gir dem ordre? Politikerne som gir militærledelsen ordre? Folket som har valgt inn disse politikerne? Eller er skyldspørsmålet mer komplekst, skjult et sted i geopolitiske systemer som ingen enkeltperson egentlig har kontroll på? Hvem hadde for eksempel skylden for andre verdenskrig? Hvordan oppstod det politiske klimaet som tillot høyreekstreme politikere å komme til makten i flere sentrale europeiske land? Hva er det som tillater at det samme skjer fra tid til annen i enkelte land også i dag, kanskje spesielt i Europa?

14. Hvordan reagerer István på ondskapen han møter gjennom filmen? På hvilke måter ser vi at han ikke har glemt sin medmenneskelighet og medlidenhet? Hvilke hendelser viser at han, gitt sjansen, ofte velger å la folk slippe fri, der hans medsoldater sannsynligvis hadde utøvd vold? Hvordan reagerer István på det som blir gjort mot innbyggerne i landsbyen troppen hans okkuperer, som en straff for angrepet fra partisanene? Hva er grunnen til at han ble sendt bort av sin overordnede før denne grusomheten skulle utføres?
15. I samtalen der Istváns overordnede Mátyás Koleszár forklarer hvorfor han sendte István vekk da låven skulle brennes, sier han at "Synden lurer bak døra og lengter etter deg. Du må ha kontroll på det." Hva tror du han mener med dette? Hvordan kan det tolkes som en beskrivelse av det ondes natur i mennesket? At vi under rette omstendigheter opplever en dragning mot å utøve vold mot andre mennesker? Dette vil nok stemme i svært varierende grad for forskjellige mennesker, men er et fenomen som ofte har blitt beskrevet i kunsten, gjennom litteratur, film, malerier, scenekunst og andre former. I Norge er ikke minst Jens Bjørneboes bøker eksempler på dette, som også denne filmen, Natural Light, og boken den bygger på er. Hva tror du er årsaken til denne latente eller iboende ondskapen i menneskets natur? Mener du selv at en slik ondskap eksisterer i oss alle, bare i noen, eller at den kun oppstår når den framprovoseres av eksterne krefter? Forklar synet ditt på dette.

16. Natural Light er tidvis en visuelt svært vakker film, der mange bilder viser et interessant spill mellom lys og mørke. Hvordan kan man si at filmens tematikk er gjenspeilet i det visuelle på denne måten? Hvorfor tror du at filmskaperne har ønsket å skape en kontrast ved å vise filmens grusomme hendelser gjennom estetisk vakre bilder? Hva sier regissøren om dette i intervjuet med Cineuropa ovenfor?
17. Hvordan tolker du filmens siste scene? Hva sitter István på toget og tenker på, der det glir gjennom natten på vei tilbake til Ungarn? Tror du at han kommer til å returnere til krigen etter den to ukers permisjonen han får? Hva slags mann får hans kone og familie hjem på besøk? Hvordan tror du alt han har opplevd under krigen vil prege livet hans, også etter krigens slutt? Hva er noen av senskadene man ser blant mange soldater som har kjempet i kriger? Hva tror du denne filmen forsøker å si om hvordan kriger påvirker menneskene som er involvert i dem?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Død, Etikk, Familie, Historie, Konflikt/krig, Litteratur på film, Menneskerettigheter, Patriotisme, Sorg
 

Fakta

Originaltittel:Természetes fény
Regi:Dénes Nagy
Roller:Ferenc Szabó, László Bajkó, Tamás Garbacz
Manus:Dénes Nagy
Genre:Drama / Krigsfilm
Nasjonalitet:Frankrike / Tyskland / Ungarn
Språk:ungarsk/russisk
Produsent:Melanie Blocksdorf, Caroline Piras, Marcell Gerö, Sára László, Inese Boka-Grūbe
Lengde:1 t. 43 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen