Filmweb
 
 

Uten skyld

Når enken Mina (Maryam Moghadam) blir fortalt at mannen hennes ble henrettet for en forbrytelse han ikke begikk, faller livet hennes sammen. Hun trekkes mellom å søke rettferdighet for sin mann og å finne tilbake til et verdig liv med sin døve datter. Uten skyld er et behersket og hjerteskjærende studie av dødsstraff og den mangfoldige sorgen slikt kan etterlate.

 

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene samfunnsfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2. Hvilken relevans har filmens norske tittel for historien den forteller? Hvilken relevans har filmens internasjonale tittel, "Ballade om en hvit ku" for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt denne sistnevnte tittelen?

3. Forsøk å tolke meningen bak sitatet fra Koranen (2:67) i begynnelsen av filmen, slik det relaterer seg til filmens handling: "Og husk da Moses sa til folket sitt: 'Allah beordrer dere å ofre en ku.' De sa: 'Holder du oss for narr?'"

Hvilken relevans har dette sitatet til filmens handling?
Hva tror du er grunnen til at filmskaperne bruker dette sitatet i begynnelsen av filmen, og referer til det samme sitatet i en scene senere i filmen?
Les mer om betydningen av dette sitatet og kuen som metafor i intervjuet med filmskaperne fra filmens pressekit, lenket til under.Filmens pressekit.

4. Hva er Koranen? Hvilken rolle har denne boken i muslimske samfunn? Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom Bibelen og Koranen? Hvordan er Bibelens rolle i kristne samfunn forskjellig fra Koranens rolle i muslimske samfunn?

Koranen – Store norske leksikon
5. Forsøk å tolke filmens første bilde av en hvit ku i en fengselsgård. Hva tror du er ment å være symbolikken i dette bildet, ut ifra filmens handling og tematikk? Når det samme bildet vises senere i filmen, hva er bildets funksjon da? Tolker du bildet annerledes når det brukes senere i filmen, enn i begynnelsen? Hva er i så fall grunnen til dette?

6. Hvilke andre symboler brukes i filmen, og hva symboliserer disse?

7. I det ovennevnte intervjuet i filmens pressekit beskriver filmskaperne samfunnet hovedkarakteren Mina lever i som kvinnefiendtlig, og at hennes historie er basert på mange lignende historier i det iranske samfunnet. I den grad dette stemmer, hva tror du er grunnen til at det er slik?
8. Beskriv følgende karakterer i filmen:

Hvordan vil du karakterisere personligheten deres?
Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan utvikler karakterene seg gjennom filmen?
Hvordan endrer din oppfatning av karakterene seg gjennom filmen?
Hva er karakterenes mål i filmen, og hvordan forsøker de å oppnå disse?
Hva blir konsekvensene av at de lykkes eller mislykkes i å oppnå sine mål?
Hva har karakterene lært ved filmens slutt?

a. Mina
b. Bita, datteren
c. Reza, dommeren
d. Babaks bror, Minas svoger

9. Beskriv forholdet mellom følgende karakterer:

Hvilke likheter og forskjeller har karakterene seg imellom?
Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
Hva er de positive og negative sidene av forholdet deres?
Hvordan utvikler forholdet seg i løpet av filmen?
Hvordan vises denne utviklingen?

a. Mina og datteren Bita
b. Mina og Reza
c. Mina og svogeren
d. Reza og sønnen

10. Hva slags jobber har Mina? Hvilke utfordringer skaper jobbene for henne i hverdagen? Hvorfor gjør hun ekstra arbeid i tillegg til jobben på fabrikken?
11. Hva er grunnen til at Bita er døv? Hvilke utfordringer virker dette å skape for henne i sin hverdag? Hva tror du er grunnen til at Bita ikke trives på skolen, og ikke ønsker å jobbe når hun blir voksen?

12. Hvorfor er Bitas forhold til hennes avdøde mann Babaks familie blir så anstrengt? Hva er det svigerfamilien krever av Bita?

13. Hvordan vil du beskrive leiligheten og området Mina og datteren bor i? Hva slags økonomi tror du at de har, ut ifra hvor og hvordan de bor? Hvilket sosioøkonomiske lag av det iranske samfunnet tror du Mina tilhører? Hvordan vises dette?

14. Hva slags forhold har Mina til naboene sine i begynnelsen av filmen? Hvorfor endrer dette seg til det verre senere?

15. Hvordan vil du til sammenligning beskrive leiligheten og området Reza og sønnen bor i? Hva slags økonomi tror du at de har, ut ifra hvor og hvordan de bor? Hvilket sosioøkonomiske lag av det iranske samfunnet tror du Reza tilhører? Hvordan vises dette?

16. Hva er grunnen til at Mina ikke forteller Bita hva som har skjedd med Babak? På hvilke måter forsøker hun å unngå dette? Hva tror du ville vært det sunneste for Bita, å høre sannheten om hva som har skjedd, eller den historien moren forteller henne?
17. Hvordan reagerer Mina på å høre om feilen som ble begått i hennes mann Babaks rettssak? Hvordan oppstod denne feilen? Hva er grunnen til at Minas mann tilsto et drap han ikke hadde begått?

18. Flere av karakterene i filmen snakker om at det forferdelige som har skjedd er Guds vilje. Hva tror du er grunnen til at de tror dette?

19. Hvorfor introduserer Reza seg som en venn av Babak, i stedet for å si sannheten? Hvorfor ønsker han å oppsøke og hjelpe Mina? Hva bruker han som påskudd for å besøke henne?

20. Hvorfor blir Minas utleier opprørt over at det kom en fremmed mann på døren hennes, og kaster henne ut som en følge av dette? Hva synes utleierens kone, Minas venninne, om dette?

21. Hvordan portretteres kvinners status og rettigheter i det iranske samfunnet i denne filmen? Hvordan virker forholdet mellom de fleste kvinner og menn å være i dette samfunnet? Hva er grunnen til at Mina egentlig ikke har lov til å omgås Reza?

22. Hvorfor er det vanskelig for Mina å finne seg en ny leilighet? Hva blir løsningen på dette?

23. En av Rezas kollegaer forsøker å overbevise ham om at han ikke har gjort noe galt ved å dømme en uskyldig mann til døden. Han sier at ettersom alle dommerne i saken avsa samme dom må det ha vært Guds vilje, og at dødsstraffen er en menneskerett. Videre sier han at Guds ord ikke kan være feil og at Guds hevn er essensen av deres liv – en referanse til Koran-teksten i filmens åpning.

Hva sier denne samtalen om hvordan iransk lov er knyttet opp mot religion?
Hva er problematisk med at en dommer har et slikt syn på utøvelse av lov og rett?
I hvilken grad er norsk lov basert på religion? Finn eksempler på dette.
24. På hvilken måte snus forholdet mellom Mina og Reza på hodet, og ender opp med at hun hjelper ham, slik han har hjulpet henne? Hva er potensielt problematisk med at Mina lar Reza bo hos seg? Hvordan reagerer Bita på deres nye husgjest?

25. Hva mener Reza når han sier at dommerne som avsa Babaks dødsstraff vil få som de fortjener?

26. Hva er grunnen til at Mina mister jobben sin? Hvordan virker arbeidsplassen til Mina å behandle sine ansatte? Hva tror du er grunnen til denne behandlingen?

27. Hva er symbolikken i at Mina tar på seg rød leppestift og tar av seg sjalet en kveld når Reza sover over? Hvordan brukes dette symbolet på nytt, med en annen betydning, helt i slutten av filmen?

28. Hvordan reagerer Mina på å høre sannheten om Rezas forhold til mannens hennes? Hva er symbolikken i det hun gjør mot Reza etter å ha funnet ut om hemmeligheten hans? Hvorfor tror du at Reza aksepterer sin skjebne, slik det ser ut til at han gjør i filmens slutt?

29. Hva tror du kommer til å skje videre med Mina og Bita? Skriv en fortsettelse på denne historien som tar for seg de neste døgnene, ukene eller månedene av deres liv.

30. Filmens handling utspiller seg i Teheran, Iran. Les mer om Teheran og Iran gjennom lenkene under og skriv et kort sammendrag om disse stedene, blant annet deres samfunn, befolkning, historie og geografi.

Teheran – Store norske leksikon
Iran – Store norske leksikon

31. Forholdet mellom Iran og vesten, spesielt USA, har vært anspent gjennom de siste tiårene. Les mer om dette, for eksempel gjennom lenkene over og under, men gjør gjerne også ditt eget kildearbeid.

Hva er noen av de viktigste grunnene til det anspente forholdet mellom Iran og USA, spesielt siden slutten av 70-tallet?
På hvilke måter har også resten av vesten fått et komplisert forhold til Iran gjennom de seneste tiårene?
Hvordan tror du det iranske folket og styresmaktene ser på sitt forhold til vesten?

Iran – Wikipedia (norsk)
Iran – Wikipedia (engelsk)

32. Forsøk å beskrive det iranske rettsvesenet slik det framstilles i denne filmen.

På hvilke måter er det forskjellig fra det norske rettsvesenet?
Hvilke sider av det iranske rettsvesenet er mest kontroversielt, sett med norske øyne?

Iran – Rettsvesenet – Store norske leksikon
Rettsvesenet i Iran – Landinfo.no

33. Hva er sharia og hvilken rolle spiller den i iransk rettsvesen?

Sharia – Store norske leksikon

34. Hvorfor har Iran dødsstraff i sitt rettsvesen? Hva er noen av de problemene tilknyttet dette, slik det blant annet belyses i denne filmen?

35. Hvorfor har Norge ikke lenger dødsstraff? Når ble dødsstraff avskaffet i Norge, og når ble det sist brukt? Hvilke vestlige land har fortsatt dødsstraff?

36. Skriv en argumentasjon for eller mot bruken av dødsstraff. Du behøver ikke å argumentere for din egen mening, men må gjerne gjøre det. Øvelsen går ut på å skape et overbevisende argument rundt en av de viktigste rettsprinsippene i et samfunn, nemlig hva lovens strengeste straff bør være.

Relaterte filmer med filmstudieark
Soraya M.
3 kvinner
En helt
Veien videre
Persepolis

 

Nettressurser
Filmens hjemmeside
Pressekit
 


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Død/sorg, Familie, Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Identitet og kjønn, Kjærlighet, Likestilling/kjønnsroller, Løgn/sannhet, Makt, Politikk og samfunn, Religion, Respekt, Samfunn og individ
 

Fakta

Originaltittel:Ballad of a White Cow
Regi:Behtash Sanaeeha, Maryam Moghadam
Roller:Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi Sam
Manus:Mehrdad Kouroshniya, Maryam Moghadam
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike / Iran
Språk:Persisk
Produsent:Etienne de Ricaud, Gholamreza Moosavi
Produksjonsselskap:Caracteres Productions
Lengde:1 t. 45 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen