Filmweb
 
 

Si ingenting

Rapartisten Kamelen har de siste årene blitt kjendis i Norge. Selvsagt på grunn av musikken, men ikke minst på grunn av en røff livsstil og flere møter med politiet.

Gjennom ærlige øyeblikk og filmatiske virkemidler får vi oppleve begge sidene av hans personlighet: Samfunnsborgeren med profesjonell artistkarriere og livet på stell, og den andre Marcus, han som lar ADHD-en få utløp gjennom å pushe alle grenser.

Etter hvert som karrieren tar av og fanskaren vokser tvinges han til å ta stilling til spørsmålet: Er det mulig å leve et liv med den ene foten i en kriminell kjerne og med den andre i det normale samfunn, eller må han velge side?

 

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best fra 5. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk, samfunnsfag, mediefag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens viktigste tematikk og budskap?

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmen åpner med en montasje av forskjellige bilder: et stilisert portrett av Kamelen i regn, bar overkropp og håndjern; svevende bilder av Kamelen på motorsykkel, blålys og stage diving på konsert. Under disse bildene snakker Kamelen om at han ikke er normal, at det er noe som plager ham, at han er en "shitkid" fra Laksevåg.

Hva slags bilde av Kamelen, eller Marcus, som han egentlig heter, forsøker filmskaperne å skape i denne åpningsmontasjen?
Hva slags forventninger skaper denne åpningen til det vi skal få se i resten av filmen?

4. Videre møter vi Marcus i fengsel, hvor han sitter i varetekt, siktet for deltakelse i et ran. Senere i filmen får vi vite at han har tilbragt omtrent to år av livet sitt i fengsel, blant annet etter å ha blitt dømt for vold og narkotikabesittelse.

Hva mener Marcus selv er årsaken til at han har vært involvert i kriminalitet store deler av livet?
Hva tror du grunnen er til at han virker å ha vanskeligheter med å gi slipp på et kriminelt liv, til tross for sin suksess som musiker?
Hvordan portretterer filmen de kriminelle sidene av Marcus sitt liv?
Hvorfor tror du at filmskaperne har forsøkt å gjøre disse sidene spennende, potensielt attraktive, gjennom måten de er filmet, klippet og lydlagt?
5. Advokaten til Marcus påstår i et konsultasjonsmøte at politiet etterforsker Marcus "fordi det er [ham]". Hva tror du er bakgrunnen for denne påstanden?

6. Hva tror du er grunnen til det store engasjementet fra Kamelens fans på sosiale medier for å se ham frikjent?

Hva slags straff ble Marcus til slutt idømt, og for hvilke lovbrudd?

7. Marcus sin manager Leo Ajkic, forteller ham etter frifinnelsen at han håper at Marcus nå ser konsekvensene av det livet han fører og velger å ligge litt lavt. Han sier også at det er mange som hater at Marcus har oppnådd suksess.

Virker det som om Marcus har vokst på dette tidspunktet, og ser de negative konsekvensene av et liv på kant med loven?
Tror du det stemmer at det er mange som misliker at Marcus har oppnådd suksess? Hva tror du i så fall noen av grunnene til det kan være?

8. I en senere scene, etter at de to har underskrevet en platekonktrakt, sier Marcus at han aldri ønsker å føle at han er så stor at han blir akseptert hos folk, og ikke trenger å gjøre "de andre greiene", underforstått kriminelle aktiviteter. Leo spør om det er sånn at han skal satse på Marcus, mens Marcus satser på feil ting etter jobb. Han sier at han synes det er litt risikabelt, og at Marcus drar "oss" ned og skaper fordommer.

Hva tror du Leo mener med dette? Hvem er "oss", som han refererer til?
Tror du det er sånn at når ikke etnisk norske mennesker gjør lovbrudd, så er det mange som mener at de representerer en større folkegruppe, og at det gjør at mange får et negativt syn på denne folkegruppen? Hvorfor er det i så fall sånn?

9. Leo sier også til Marcus at han håper det ikke er sånn at Marcus tror han må havne i trøbbel for at fansen hans skal like ham. Hvorfor tror du at Leo er redd for, kanskje mistenker, at Marcus tenker på denne måten?
10. Hvordan vil du beskrive vennskapet Marcus har til de han lager musikk med, spesielt til Adrian?

11. Hvordan vil du beskrive innholdet i tekstene til Kamelen?

Hva tror du er grunnen til at svært mange hip hop-låter handler om ulovligheter og et antagonistisk forhold til politiet?
Hvilken annen tematikk tar Kamelen opp i sine tekster?
Hvilke av tekstene til Kamelen tror du ligger ham nærmest og er mest personlige?
Hvorfor tror du han velger å være så åpen om oppveksten og familien sin?

12. Velg en av låtene til Kamelen og analyser teksten i den. Beskriv hva meningen bak hver strofe er, og hva som er tematikken og eventuelt budskapet i teksten.

13. Filmen fokuserer mye på Marcus sin oppvekst og det faktum at faren forlot ham og moren da Marcus var to år gammel.

Hvordan føler Marcus at dette har formet ham som person?
Hvilke andre faktorer i Marcus sin oppvekst, og hans personlige omstendigheter, virker å ha preget ham mest i livet?

14. Hva sier Marcus om identitet i forhold til det å ha en familie og vite hvor man kommer fra?

Hvorfor tror du at dette er så viktig for mange mennesker, kanskje alle?
Hvordan er røttene våre med på å skape vår følelse av identitet og tilhørighet?

15. Det er åpenbart mange som vokser opp uten en forelder, noen vokser også opp uten foreldre i det hele tatt. Konsekvensene av dette er ofte like forskjellige som personene som befinner seg i en slik situasjon.

Hva tror du er noen av faktorene som gjør at noen klarer seg fint med å ha vokst opp uten en eller begge foreldre, mens andre kan oppleve det som et stort savn og tomrom i livet?
Hva tror du et samfunn kan gjøre for å fange opp de barna som sliter, enten på grunn av fravær av foreldre, eller andre utfordrende faktorer i livet?

16. Marcus virker å bruke en del aktiviteter som en form for flukt i livet, kanskje en flukt fra vanskelige tanker om å ha blitt forlatt. Man kan argumentere med at kriminalitet har fylt en slik rolle i livet hans, men det vi i alle fall ser i filmen er at blant annet motorsykkel- og bilkjøring gjør det.

Hvordan er nettopp disse aktivitetene filmet for å gi en slik følelse av flukt og spenning?
Hva slags musikk og lyddesign er brukt i disse scenene for å underbygge disse følelsene?
Hva kaller man denne form for bilder, som skal symbolisere noe annet enn hva det konkret er?

17. Hva slags forhold har Marcus til våpen?

Hva synes du om måten han omgås våpen i filmen?
Hva tror du er grunnen til at våpen, i likhet med dop og alkohol, har vært og er så tett knyttet til hip hop-kulturen, kanskje spesielt i Nord-Amerika?
Hvilke hip hop-artister kjenner du til som representerer denne tilknytningen?
Hvilke artister kjenner du til som bevisst har jobbet mot denne tilknytningen, og i stedet har fokusert på helt andre ting i sine tekster?
Hvilken del av hip hop-musikken foretrekker du, om noen, og hvorfor?

18. Beskriv Marcus sitt forhold til kjæresten Ida i filmen.

Hva slags rolle tror du Ida spiller i Marcus sitt liv?
Hvordan virker hennes nærvær å påvirke Marcus?
Hvilke positive og eventuelt negative aspekter ser du i dette forholdet?
Beskriv de samme sidene av Marcus sitt forhold til hundene deres.
19. Beskriv Marcus som liveartist.

Hva tror du er grunnen til at han klarer å få publikum med seg, som vi ser ham gjøre på konsert?
Hva vil du beskrive som Kamelens største kvaliteter som liveartist?

20. Beskriv Marcus sitt forhold til moren.

Hva slags rolle spiller moren i Marcus sitt liv?
Hvordan virker hennes nærvær å påvirke Marcus?
Hva slags rolle tror du Marcus spiller i morens liv?
Hvilke bekymringer virker moren å ha overfor Marcus?
Hvorfor tror du at moren beskriver Marcus sitt høye aktivitetsnivå som en slags flukt?
På hvilke måter virker de to å være viktige deler av hverandres liv?

21. Hva slags forhold har Marcus til politiet, slik vi ser det i filmen?

Hva tror du er grunnen til at politiet ransaker Marcus sitt hjem?
Hvordan reagerer Ida på denne hendelsen?

22. Hvorfor tror du det er så viktig for Marcus at han aldri skal spørre noen om noe?

På hvilken måte har det noe med hans stolthet å gjøre?
Hva tror du er grunnen til at mange mennesker føler at det å spørre andre om hjelp er noe som hindrer en i å kunne være stolt av seg selv?
I hvilke situasjoner bør man egentlig være stolt av at man tør å spørre noen om hjelp?

23. I en samtale med Leo og Adrian i studioet avslører Marcus at han har store problemer med å stole på folk, kanskje på grunn av at faren forlot ham. Leo prøver å forklare at også de har utfordringer med å stole på ham, fordi de i ett øyeblikk går god for ham og sier at han er grei og ikke skaper problemer, mens Marcus i neste øyeblikk blir tatt for å besitte kokain og ha kjørt uten lappen, og dermed skaper problemer for de som går god for ham.

Virker Marcus å forstå utfordringene han skaper for menneskene rundt seg?
Tar han ansvar for handlingene sine, og konsekvensene det får for andre mennesker?
Hva tror du er grunnen til at han i denne scenen sier at han ikke har innsett hvor verdifullt det han har hatt i livet sitt har vært før nå? Hva har fått ham til å innse dette?

24. Hvorfor tror du at Marcus spontant bestemmer seg for å besøke faren Banjo i Botswana?

Hvordan blir møtet med faren og resten av Marcus sin familie?
På hvilke måter blir Marcus skuffet av faren under oppholdet?
På hvilke måter skuffer Marcus faren?
Hva er de mest positive tingene som kommer ut av turen til Botswana?
Hva tror du Marcus føler er det viktigste han fikk ut av denne turen?

25. I slutten av filmen får vi vite en overraskende detalj i Marcus sitt liv, som setter forholdet han har til faren i et nytt lys.

Hva er denne detaljen, og på hvilken måte endrer det hvordan vi ser på det Marcus har fortalt om faren sin gjennom filmen?
Hvordan endrer denne nye detaljen ditt syn på Marcus?

 

Oppgaver om dokumentarfilmteori

1. Beskriv kort hva filmen handler om, og hva den forsøker å formidle til publikum. Hvor effektivt føler du at den gjør dette? Begrunn.

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre appellformer for å overbevise andre: etos, logos og patos. Etos kan vi definere som troverdighet, eller avsenderens troverdighet. Logos appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Patos er i retorisk sammenheng at man appellerer til publikums følelser.

Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen?
Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis etos, logos og patos, og begrunn hvorfor.

3. Hva mener du er filmens hovedargument?

Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under dette hovedargumentet?
Appellerer disse scenene hovedsakelig til logos eller patos? På hvilke måter gjør de dette? Hvordan opplever du filmens etos, eller troverdighet? Begrunn.

 

4. Den amerikanske filmteoretikeren Bill Nichols har definert seks kategorier eller metoder for hvordan innholdet i forskjellige typer dokumentarfilm blir framstilt:

Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument

Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant beskrevet som "cinéma verité", "direct cinema" eller "flue på veggen

Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser

Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv)

Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde

Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere

En dokumentarfilm kan gjerne bruke flere av disse framstillingsmåtene, men en av dem vil ofte oppleves som dominerende i filmen.

Hvilke av disse metodene bruker denne filmen?
Hvilke scener bruker hvilke fortellermetoder?
Hvilken kategori vil du plassere filmen som helhet under, og hvorfor?

 

5. En dokumentarfilms visuelle stil er en viktig del av hvordan publikum opplever filmen. Noen av begrepene man bruker for å beskrive visuell stil er:

Objektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen ("Flue på veggen" er et eksempel på objektiv stil)

Subjektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tett oppi hendelsene i filmen, gjerne håndholdt, og kan iblant oppleves som en konkret persons synsvinkel

Cinematisk – en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil

Arkivmateriale – bruk av tidligere filmet materiale, ofte nyhetsklipp og lignende

Poetisk – bruk av visuelle stemninger og metaforer for å reflektere filmens tematikk

Skjult kamera – kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult

"Flue på veggen" – en observerende, ofte litt upolert visuell stil

"Talking heads" – bruk av statisk kamera på intervjuobjekter

Animasjon – bruk av animasjon

En film kan ofte kombinere flere av disse stilene, gjerne i en og samme scene. Allikevel har de fleste filmer en dominerende visuell stil, som brukes oftest og mest framtredende.

Hvilke av disse visuelle stilene bruker denne filmen?
Gi eksempler på hvordan disse stilene er brukt og hvilke scener de brukes i.
Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for filmens visuelle stil.

 

6. Også lyd og musikk er viktige elementer i en dokumentarfilm, og kan blant annet være med på å skape riktig stemning, økt troverdighet og underbygge filmens tematikk. Noen av begrepene man bruker for å beskrive lyd og musikk er:

Diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer i filmens verden, altså kan den høres av personene i filmen

Ikke-diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer utenfor filmens verden, altså kan den ikke høres av personene i filmen, kun av publikum

Fortellerstemme – en ikke-diegetisk fortellerstemme som henvender seg til filmens publikum, ofte kalt "voice-over"

Lyddesign – et samlebegrep for den kunstneriske utformingen av lyden i en film, som blant annet består av lydeffekter og atmosfærelyd

Lydeffekter – lyd som legges til en scene for å lydlegge konkrete hendelser i eller utenfor bildet (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i en scene, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Atmosfærelyd – lyd som legges til en scene for å lydlegge atmosfæren eller noe som skjer i bakgrunnen i en scene (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i filmen, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

 

Hvilke scener i filmen bruker musikk som et stemningssettende grep?

Hvilke scener i filmen bruker ikke-diegetisk lyddesign, altså lyder som ikke hører til noe konkret som skjer i filmen, men som er lagt til for å skape en stemning for publikum?

Gi eksempler på scener med bruk av musikk og/eller ikke-diegetisk lyddesign, og hvilken stemning eller følelse filmskaperne har forsøkt å løfte fram med dette grepet.

Hvilke scener i filmen bruker Kamelens egen musikk, og hva kjennetegner ofte disse?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Mediefag , Musikk , KRLE-faget
Tema:Arv/miljø, Dokumentar, Familie, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp, Helse og rus, Identitet, Media, Musikk, Omsorg, Oppvekst, Respekt, Samfunn, Sosiale medier, Språk og uttrykksmåter, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Si ingenting
Regi:Rolv Lyssand Bjørø
Roller:Marcus Kabelo Møll Mosele, Leo Ajkic m.fl
Manus:Rolv Lyssand Bjørø
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Vincent Saunders, Søren Jensen
Produksjonsselskap:Goodtime Pictures AS
Lengde:1 t. 22 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen