Filmweb
 
 

Hendelsen

Anne Duchesne (Anamaria Vartolomei) er en smart, ung student, som oppdager at hun er gravid. Brått ser livet hennes ut til å ta en helt annen vending enn hun hadde håpet og forventet. De dømmende blikkene lar ikke vente på seg, hverken fra mannlige leger eller nære venninner, når Anne undersøker mulighetene for å ta abort. Hun risikerer fengselsstraff, og i ytterste konsekvens livet, i sin søken etter hjelp i sin desperate situasjon.

Filmens tragiske aktualitet er en viktig påminnelse om at kampen for å bestemme over egen kropp fortsatt ikke er over for alle kvinner.

 

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best på 10. trinn og videregående, ettersom den har 15 års aldersgrense. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, særlig i fagene fransk, samfunnsfag, historie, mediefag, KRLE og på Vg1 Helse- og oppvekstfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen
1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmen er basert på forfatteren Annie Ernaux' roman fra 2000, med samme tittel. Boken forteller om hennes egne opplevelser som ung student med en uønsket graviditet på 60-tallet, og er i stor grad basert på Ernaux' egne dagboknotater fra den tiden.

Hva tror du er grunnen til at forfatteren har endret etternavnet til hovedkarakteren, i det som regnes for å være en selvbiografisk historie?
Hva kan være noen av årsakene til at hun ventet over tretti år med å fortelle denne historien?
Skriv et kort sammendrag av Annie Ernaux' forfatterskap og hva som kjennetegner verkene hennes, inkludert noen av temaene hun har vært spesielt opptatt av å belyse.

L'Événement – Wikipedia (fransk)
Trude Kolderup om Annie Ernaux og Hendelsen - Kosmorama

4. I filmens første scene ser vi hovedkarakteren Anne Duchesne og venninnene Hélène og Brigitte gjøre seg klare til å gå på byen.

Hvordan justerer de antrekkene sine, og hva er formålet med dette?
Hva tror du er grunnen til at filmen åpner med denne scenen?

5. På hvilke måter viser filmens neste scene, som foregår på en bar, hvilken tidsperiode og setting filmen foregår i?

Hva virker de tre venninnene å være mest opptatt av i denne scenen?

6. I den første klasseromsscenen diskuterer læreren og studentene diktet Elsa au miroir, av den franske poeten Louis Aragorn.

Her kan du lese diktet i sin helhet
Her kan du lese diktet med en engelsk oversettelse ved siden av
Hva er betydningen av dette diktet?
Hvilken relevans har diktets innhold til handlingen i filmen?
Hva er Annes tolkning av dette diktet?
Hva forteller Annes tolkning oss om poesiens, og andre kunstformers, evne til å omtale viktige samfunnshendelser gjennom symbolikk?
Hva forteller denne scenen oss om Annes evner som student?
Hvorfor ber Annes venninner henne om hjelp til å studere til eksamen?
Hva er en anafor, som Anne bruker for å beskrive en teknikk som brukes i dette diktet?
Klarer du å finne noen feil i den engelske oversettelsen av dette diktet?
Forsøk å skrive en ordrett norsk oversettelse av diktet.

7. Hva er konjugasjoner, som Annes venninner sier de øver på?

Bøy verbet agir, som jentene i filmen jobber med. Merk at bøyningen jentene i filmen gjør av dette verbet er på latin, men du skal altså bøye det franske verbet.
Skriv fem andre franske verb, gjerne fra filmen, og bøy disse.

8. Hvem var Albert Camus og Jean-Paul Sartre, som Annes venninner sitter og diskuterer ved lunsjbordet?

Hva er de to mest kjent for, og hva kjennetegner deres respektive arbeider?

9. Beskriv Anne.

Hvordan vil du karakterisere personligheten hennes?
Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan utvikler Anne seg gjennom filmen?
Hvordan endrer din oppfatning av henne seg gjennom filmen?
Hva er Annes mål i filmen, og hvordan forsøker hun å oppnå disse?
Hva blir konsekvensene av at hun lykkes eller mislykkes i å oppnå sine mål?
Hva har hun lært ved filmens slutt?
10. Beskriv Annes beste venninner Hélène og Brigitte, og forholdet mellom de tre.

Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan utvikler Hélène og Brigitte seg gjennom filmen?
Hvordan endrer din oppfatning av karakterene seg gjennom filmen?
Hva er de største likhetene og forskjellene mellom de tre venninnene, og hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
Hvordan utvikler forholdet mellom de tre seg i løpet av filmen?

11. På hvilke måter illustrerer filmen konflikten mellom de unge karakterenes ønske om å utforske sin egen seksualitet, og samfunnets forsøk på å gjøre seksualitet tabu?

12. Beskriv Annes forhold til foreldrene sine.

Hvordan utvikler dette forholdet seg i løpet av filmen?
Hvordan reagerer faren når moren gir Anne penger? Hva forteller dette oss?
Hva tror du er grunnen til at Anne føler at hun ikke kan være åpen med foreldrene om problemet sitt?

13. Hva slags sosioøkonomiske bakgrunn kommer Anne fra?

Hva jobber foreldrene hennes med?
Hva slags inntrykk får du av bygda Anne kommer fra?
Hvordan står Annes bakgrunn i kontrast til utdannelsen hun tar, og framtidsdrømmene hennes?

14. I en scene tidlig i filmen sjekker Anne trusen sin og noterer i dagboken sin.

Hva er det hun ser etter, og hva noterer hun?
På hvilken måte er denne handlingen et frampek til filmens sentrale konflikt?
Hvordan understrekes dette framtidige dilemmaet bokstavelig talt i scenen?

15. Hvordan viser filmen Annes voksende bekymring over hva som er i ferd med å skje med henne?

16. Når Annes lege forteller henne at hun er gravid, sier han "Jeg beklager. Jeg vet hva det innebærer for deg." Hva mener han med dette?

Hvordan reagerer Anne på denne nyheten?
Hva forklarer legen om det umulige dilemmaet dette presenterer for Anne?

17. Hvilke tegn viser Anne etter hvert på at hun er gravid?

Hvordan forsøker hun å skjule dette for omverdenen?
Hvordan påvirker det etter hvert privatlivet og skolegangen hennes?

18. Hvordan behandler de to mannlige legene som undersøker og konsulterer Anne henne?

Hva er forskjellen på behandlingen hun får fra den første legen i hjembygda, og den andre legen i nærheten av universitetet?
Hva synes du om måten Anne blir behandlet på av disse to legene? Følger de begge de etiske retningslinjene for legeyrket?
Hvordan kunne eller burde disse to legene ha behandlet Anne på en bedre måte?

19. Hvordan forsøker Anne etter hvert å løse problemet sitt på egenhånd?

Hva blir konsekvensene av dette?
Hva tror du i verste fall kunne ha skjedd med Anne ved bruk av denne abortmetoden?
20. Hvordan får Anne til slutt hjelp til å løse problemet sitt?

Hva er trolig grunnen til at det oppstår komplikasjoner i forbindelse med prosedyren Anne får utført?
Hva blir konsekvensene av dette?

21. Hva er den store forskjellen på hvordan Anne blir mottatt av kvinnen som hjelper henne, og de mannlige legene Anne har gått til tidligere?

22. Hva tror du er grunnen til at det som oftest er mannlige lovgivere som bestemmer hva abortloven i et land skal være?

Bør akkurat denne loven, som påvirker den kvinnelige delen av befolkningen i så mye større grad enn den mannlige, overhodet bli bestemt av menn?
Hvilke argumentasjoner finnes for og imot at menn skal være involvert i abortlovgivning?

23. Filmen foregår i Frankrike på 60-tallet, et tiår som ofte forbindes med den seksuelle revolusjonen i den vestlige verden, spesielt i land som USA og Storbritannia. Også Paris opplevde trolig en tilsvarende utvikling på 60-tallet, men altså ikke i de mer landlige omgivelsene Anne og vennene hennes bor.

Hva tror du er grunnen til dette store skillet mellom urbane og landlige strøk, blant annet når det kommer til seksuell frigjøring?
Hvordan tror du dette forholdet mellom by og bygd er i dag?
Seksualitetens historie – Store medisinske leksikon

24. Hva er egentlig en abort?

Hva er forskjellen på selvbestemt eller provosert abort, og spontan abort?
Hvilke metoder finnes for å utføre en abort?
Abort – Store medisinske leksikon

25. Hva er de potensielle farene ved utrygge provoserte aborter?

Hva tror du er de viktigste grunnene til at det årlig dør over 20 000 kvinner som en følge av utrygge provoserte aborter?
I hvilke deler av verden er dette problemet mest utbredt?

26. Hva tror du er grunnen til at selvbestemt abort var forbudt i Frankrike og mange andre land til langt inn i det 20. århundret? Når ble abort lovlig i Frankrike, og hva er loven der nå?

27. Hvordan har abortloven utviklet seg i Norge gjennom historien, og hva er loven nå?

Hva har debatten rundt abortloven i Norge dreid seg om de senere år, senest nå i 2022?

28. I hvilke deler av verden er det fortsatt forbudt med selvbestemt abort?

Hva er de forskjellige graderingene av når abort er lovlig å gjennomføre i disse landene eller delstatene?
Hva tror du er de viktigste årsakene til at disse områdene fortsatt har et forbud mot selvbestemt abort, eller i noen tilfeller et totalt forbud mot all abort?
Abortion – Wikipedia

29. I den siste tiden har det vært mye debatt rundt abort, spesielt i USA.

Hva er grunnen til at denne debatten har blusset så kraftig opp akkurat nå?
Hvilken høyesterettsavgjørelse i USA dannet grunnlaget for at de hadde rett til selvbestemt abort i alle de amerikanske statene fra 1973 til 2022?
Hva skjedde sommeren 2022, som er grunnen til at flere amerikanske stater i dag har fjernet retten til selvbestemt abort?
Abortion in the United States – Wikipedia

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Abort, Etikk, Filosofi og etikk, Familie, Framtidshåp og drømmer, Fransk, Graviditet, Helse, Historie, Identitet og kjønn, Ideologi, Individ og gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Menneskerettigheter, Mobbing/vennskap, Mot, Politikk og samfunn, Respekt, Samfunn og individ, Seksualitet, Skole, Språk og uttrykksmåter, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:L'événement
Regi:Audrey Diwan
Roller:Anamaria Vartolomei, Luana Bajrami, Louise Orry-Diquero, Kacey Mottet Klein, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire
Manus:Audrey Diwan, Marica Romano
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Alice Girard, Edouard Weil
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen