Filmweb
 
 

12 BRAGDER

I den norsk/svenske dramafilmen 12 BRAGDER fortelles historien om Food som bor i den svenske forstaden Södra Ryd utenfor Skövde. Food elsker gjengen han er med i. I hans verden er man stolt av sine forbrytelser, dyrker maskulinitet i form av voldelige leker - og krever lojalitet av sine venner. Når Food svikter gjengens leder Salle i en slåsskamp, blir Food utstøtt. Den eneste måten han kan gjenvinne sin plass på, er å bestå en manndomsprøve, hvor han må utføre tolv bragder, bestemt av de andre guttene i gjengen.

Mye i filmen er selvopplevd for regissør og manusforfatter Izer Aliu. Dette er hans andre spillefilm, etter den prisbelønnede FLUEFANGEREN (2016) som vant Amanda for beste regi. Aliu var sist aktuell med NRK-serien JORDBRUKERNE.

12 BRAGDER vant prisen for ”Beste nordiske film” under Oslo Pix 2022.
Les mer her.

 

EGNETHET I SKOLEN
12 BRAGDER har fått nedre aldersgrense 12 år. Medietilsynets begrunnelse er at ”filmen inneholder enkelte scener med truende atferd, flere voldshandlinger og slåsskamper mellom ungdommer. Da disse ikke fremstår som nærgående og er skildret i et ungdomsmiljø, får filmen aldersgrense 12 år.” I skolesammenheng egner derfor filmen seg best i ungdomsskolen og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av denne filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), samfunnsfag (arv/miljø, individ og samfunn), KRLE (oppvekst, etikk/moral) - samt ulike temaer innen helse- og oppvekstfag i VGS. I den nye læreplaner finner vi tre tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling - og folkehelse og livsmestring. Filmer som ”12 BRAGDER” vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot sistnevnte tema, noe som spørsmålsseksjonen under vil vise.
Les mer her.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.
Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A: KARAKTERBESKRIVELSER

1) Skriv ned fem stikkord som du mener beskriver Food. Etterpå sammenligner du med hva de andre i klassen har notert. Hvilke ord og beskrivelser var det som eventuelt gikk igjen ofte?

2) Andy sier til Food: ”Kameratene dine er lowlife. De gjør deg til en løpegutt. Du gjør det de ber deg om, men du får aldri noe tilbake.” Har han rett; vil ha noe som helst utbytte av en tilhørighet i denne gjengen? Diskuter.

3) De ulike medlemmene i gjengen har ulike karakteristikker og særegenheter. (For ordens skyld: Hadi er han som alltid overdriver når han gjenforteller slåsskamper, Arash ser UFO-er ”hele tiden”, Fågel er flink til å imitere språk – og Danza er gnieren. Og Salle og Food er også noe for seg selv.) Men hva har de alle til felles? Lag en stikkordsliste med likhetstrekk som du etterpå sammenligner med hva andre i klassen har skrevet.

4) Allerede før slåsskampepisoden som fører til at Food blir utstøtt, ser vi at de andre i guttegjengen behandler Food som et annenrangs medlem. Hvorfor? (Spørsmålet kan også stilles på denne måten: Hvorfor lar de andre guttene Food få være et medlem av gjengen, selv om de ikke ser på han som en likeverdig?)

5) Salle sier at Food har sviktet både sin bror (Fouzi), søster (Amina), far og mor. Gi ulike eksempler fra filmen på at Food faktisk bryr seg om familien sin.

6) Salle er en brutal fyr som stiller større krav til de rundt seg enn til seg selv. Hvilke positive sider har han?

7) Lag et improvisert tomanns rollespill i klassen, hvor den ene eleven er journalist og den andre eleven spiller Bassam. La ”journalisten” stille Bassam spørsmål om de valgene han tar, det livet han lever etc., og forsøk å la ”Bassam” gi svar som matcher hans personlighet. Lignende rollespillintervju kan også gjøres med utgangspunkt i andre karakterer i filmen.

8) Hvorfor er det så få etniske svenske ungdommer med i denne filmen, tror du? Er dette noe filmskaperne har valgt bevisst, eller …? Snakk sammen i grupper.

9) Hvilke kvinneskikkelser er fremtredende i denne filmen? På hvilke positive og/eller negative måter påvirker disse Food sitt liv? Snakk sammen i grupper.

10) Svetlana kommer inn i stua da Food ”trasher” hjemmefesten. Hun reagerer med å le. Hvorfor reagerer hun på denne måten, tror du? Snakk sammen i grupper.

11) Andy har rykte på seg for å være tyv. Han hevder selv at han ikke har stjålet noe på syv år. (Han selger bare billige ting han har bestilt fra Asia, som han sier til kundene at er tyvegods, for da er de villige til å betale mer!) Snakk sammen om Andys moral. Hvilke verdier har han som du/dere mener er positive - og hvilke er negative?

12) Hvorfor tror du Food, broren Fouzi og søsteren Amina lever så ulike liv, selv om de har samme mor og far – og bor på samme sted?

13) Foods tolvte og siste bragd var å forlate gjengen. Hva tror du fikk han til å gjøre dette, etter alt han hadde vært i gjennom for å få lov til å være medlem?

 

B: FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING

Folkehelse og livsmestring er et av de tre tverrfaglige målene nedfelt i Fagfornyelsen.  Filmen 12 BRAGDER vil kunne brukes opp mot et tverrfaglig temaarbeid med fokus på eksempelvis identitet og tilhørighet (noe følgende oppgaveseksjon vektlegger).

1A) Tilhørighet er en viktig faktor i livet til de fleste. Food gjør hva som helst for å få være en del av gjengen hvor Salle er leder. Hvorfor søker en gutt som Food akkurat dette fellesskapet?

1B) I filmens slutt ser vi at Food forlater gjengen (hvilket er hans tolvte bragd). Hvilket fellesskap er det han da søker i stedet for, tror du – og (ikke minst) hvorfor?
2) Et ordtak sier at ”lediggang er roten til alt ondt.” Ordtaket handler om at hvis folk ikke har noe å gjøre, og kjeder seg, så finner de kanskje på ting de ikke burde ha gjort. Gutta i 12 BRAGDER bruker en del fritid i svømmehallen; bortsett fra det så henger de bare rundt, og de lar seg ofte friste til ugagn. Hvilke fritidstilbud finnes i kommunene som du bor i? Hva har disse tilbudene å si for ungdomsmiljøet på hjemstedet ditt?

3) Guttene i gjengen har et miljø preget av vold og trusler. Kjenner dere til FNs menneskerettighetserklæring? I så fall: Diskuter og det finnes eksempler fra filmen på at noen av punktene i menneskerettighetserklæringen blir brutt. Hvem har ansvar for at mennesker i samfunnet der du bor får rettighetene sine ivaretatt?

4) Hva kjennetegner guttenes holdning til jenter og kvinner i denne filmen? Hva opplever du som positivt, og hva opplever du som negativt? Snakk sammen i klassen.

5) I filmen ser vi en scene hvor Svetlana og venninnen er inne på et soverom hvor hele guttegjengen samler seg. Hvordan opplevde du denne situasjonen? Hvordan tenkte du at denne scenen kunne komme til å ende? Snakk sammen i par/grupper om hva denne scenen fikk deg til å tenke – og hvorfor.

6) Å tilhøre en minoritetsbakgrunn vil ofte kreve mye ekstra av en person for at han/hun skal kunne føle seg som en del av det store fellesskapet. Hva mener du et samfunn, for eksempel din hjemkommune, kan og bør gjøre for at alle som bor der i størst mulig grad kan føle på tilhørighet?

7) Food blir utstøtt fra guttegjengen fordi han løper fra en slåsskamp hvor Salle får juling. Kan valget hans rettferdiggjøres på noe vis? Mener du han burde ha tatt et annet valg? Hva ville du selv ha gjort i en slik situasjon? Diskuter i klassen.

8) Når Food og Bassam slåss, står andre ungdommer rundt og heier, jubler og filmer. Hvis du hadde vært til stede i denne situasjonen, hva ville du ha gjort? Begrunn svaret ditt.

9) Bassam ypper til bråk hele tiden. Til slutt får han juling av Food. Hvilke følelser fikk du av å se Bassam tape? Snakk sammen i grupper om hvordan du/dere opplevde denne slåsskampscenen. Hvis dere fikk ulike følelser, snakk sammen om hvorfor.

10) Et slikt gjengmiljø som vi blir kjent med i filmen vil nok blant mange oppleves som destruktivt og truende. Likevel, hvilke positive sider klarer du å se at dette gjengfellesskapet består av?

11) I denne filmen ser vi mange eksempler på vold. Snakk sammen i grupper om hvilke eksempler på vold dere husker. Lag en oversikt hvor dere beskriver hvert eksempel med noen få stikkord. Etterpå snakker dere sammen om det var noen av disse voldshandlingene du/dere mener kan rettferdiggjøres, eller om alle burde/kunne ha vært unngått. Begrunn meningene dine.

12) I oppveksten så kan det være lurt å lytte til hva voksne sier og mener. Gi eksempler fra filmen på hva voksne sier og gjør som du tenker er klokt - og motsatt. Snakk sammen i grupper etterpå, og begrunn meningene dine.

13) Det kan være vanskelig å komme seg ut av et miljø man ikke har godt av. Man frykter kanskje konsekvensene hvis man velger bort det man vet man har og som man tross alt kjenner seg trygg på. Hvis du ser at noen du kjenner begynner å bli en del av et miljø du opplever at han/hun ikke har godt av, hva kan du da gjøre for å hjelpe? Snakk sammen i klassen om hvilke ressurser dere vet om (i kommunen deres) som man kan ty til hvis du ser noen trenge hjelp til å komme seg inn på en ny kurs?

 

C: SPRÅK OG UTTRYKKSMÅTER

1) Når de ulike bragdene nummereres ser vi at det på skjermen skrives for eksempel ”III” i stedet for ”3”, ”VI” i stedet for ”6” og ”X” i stedet for ”ti”. Dette kalles romertall. Vet noen i klassen hvordan denne nummereringen fungerer? Undersøk dette, og lær deg å skrive tallrekken fra 1 til 12 ved hjelp av romertall.
2) Guttene i gjengen bruker et temmelig grovt språkbruk når de snakker til hverandre. Hvorfor tror du bannskap er slik en sentral del av deres hverdagsspråk?

3) Gjengen tvinger Food til å si om seg selv at han er en ”fitte” og en ”bitch”. Hvorfor er disse ordene så nedverdigende? Hvilke skjellsord er det som i ditt skolemiljø brukes til sjikane og for å gi noen et negativt stempel? Snakk sammen om hvorfor dere tror ulike ord har etablert seg som negativt ladde ord. 

4) I filmen bruker ikke guttene kun verbalspråk, men også mye kroppsspråk. Dette gjelder ikke minst gjenglederen Salle. Salle er veldig bevisst på hvordan han bruker kroppen sin i møte med andre. La dere for eksempel merke til kroppsspråket hans når han snakker sint? Snakk sammen om eksempler på kroppsspråk dere husker fra filmen, demonstrer for hverandre – og diskuter hva det er man kan oppnå gjennom et slikt kroppsspråk.

5) Fågel er god på å imitere ulike språk. Som et humoristisk element i filmen hører vi han for eksempel snakke med både tulle-finsk og tulle-indisk. Eller, er det bare på tull, eller kan dette kalles en form for mobbing eller rasisme? Diskuter dette i klassen.

6) I filmen hører vi mange som har svensk som andrespråk. Hva er de største utfordringene ved å bo i et land med et språk som er annerledes enn morsmålet ditt? Har du erfart dette selv? Snakk sammen i klassen om hvordan dette kan påvirke livet ditt på ulike måter.

7) Denne filmfortellingen berettes ved hjelp av en voiceover. For ordens skyld: Hvem sin stemme er det vi hører, og hvorfor tror du det er akkurat denne personen som er valgt (av manusforfatteren) til å være den som forteller om det som har skjedd?

 

D: DIVERSE

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen. Lag en liste, og sammenlign etterpå det du har skrevet med hva andre i klassen har på sin liste.

2) Filmens handling er lagt til Södra Ryd utenfor Skövde i Sverige. Bruk internett og finn ut hvor dette stedet ligger.

3) Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å la 12 BRAGDER være i sort-hvitt?

4) I den ene scenen, hvor gjengen på vinterstid er samlet utenfor noen blokker, så ser vi en elefant passere i bakgrunnen! Hva tror dere denne elefanten symboliserer?

5) Gjengen lar seg inspirere til å utfordre Food til å gjennomføre tolv bragder etter å i en undervisningstime ha hørt om Herkules sine ”tolv storverk”. Hvem var Herkules? Fra hvor i verden kommer beretningene om hans liv?

 

E: SKRIVEOPPGAVER

1) Under kan du lese en oversikt over ulike situasjoner som karakterer i filmen erfarer. Velg én av disse, bruk innlevelsesevnen din, og skriv en skjønnlitterær tekst hvor du beskriver hvordan du tror en slik episode kan oppleves. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, den trenger heller ikke være veldig lang, men konsentrer deg om å skape en stemningsfull situasjonsbeskrivelse ved å skildre sanser og følelser. (Bruk tankereferat i stedet for handlingsreferat.) Gi teksten din en passende tittel. Etterpå kan dere lese ferdige resultat høyt for hverandre i klassen.
- Det å kjøpe sigaretter uten å være gammel nok.
- Det å bryte seg inn i et bolighus eller en bowlinghall om natten.
- Det at ubudne gjester trenger seg på festen din og ramponerer stua.
- Det at en venn du snakker med på telefonen sier han er alene hjemme, men du ser gjennom vinduet hans at han har andre venner på besøk, de vil bare ikke ha deg med.
- Det å kjøre en stjålet bil om natten. 
- Det å være på date med noen for første gang, på en restaurant.
- Det å se den personen du har hatt følelser for stå og kline med en annen.

 

F: FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noe av det du så og hørte i filmen deg glad? Ble du noen gang trist? Sint? Redd? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg bekymret? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Norsk , Samfunnsfag , Mat og helse
Tema:Arv/miljø, barns rettigheter, familie og søsken, filosofi og etikk, flerkulturelt samfunn, fremtidshåp, helse og rus, identitet, individ og gruppe, kjærlighet, kulturmøter/-konflikter, menneskerettigheter, mobbing, oppvekst, rasisme, samfunn og individ, språk og uttrykksmåter, tenår, tilhørighet, vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:12 bragder
Regi:Izer Aliu
Roller:Gorgees Khoshaba, John Hanna, Gustav Tieleman, Elias Majdalany, Ali Ridha Hussein, Geggi Barkho, Dani Barkho, Rudi Abraham, Özlem Göghan
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge / Sverige
Språk:svensk
Produksjonsselskap:The End, Mer Film, Zentropa
Lengde:1 t. 43 min.
Distribusjon:Mer Filmdistribusjon
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen