Filmweb
 
 

Close

Léo og Remi er bestevenner, men når de starter på ungdomsskolen sklir de fort fra hverandre. Léo er mer opptatt av å passe inn og få nye venner, mens Remi ønsker å beholde det som var og sliter med å tilpasse seg den nye hverdagen.Close handler om å miste noen, og om å finne seg selv. Filmen vant en av hovedprisene under årets filmfestival i Cannes – Grand Prix.

Viktig merknad
Grunnet filmens tematikk anbefales det at man lager et opplegg rundt filmen, for eksempel ved å invitere helsesykepleier til å være til stede etter visningen, for å være med på samtalene som kan oppstå i forbindelse med at elevene skal løse disse oppgavene.

Filmen tar opp temaer som utenforskap, mobbing og selvmord på en måte som kan være utfordrende for enkelte å se. Læreren oppfordres til å forberede elevene på dette i forkant av filmen.

Nederst i dette filmstudiearket finnes det en liste over steder elevene kan kontakte, dersom de ønsker å snakke med noen anonymt rundt noen av temaene filmen tar for seg, eller andre ting.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene fransk, samfunnsfag, mat og helse, helse- og oppvekstfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Noen av oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. For akkurat denne filmen bør dog ikke oppgavene fra nummer 26 og utover gjennomgås før filmen, da de avslører en viktig hendelse midtveis i filmen, som kan forringe opplevelsen av filmen.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens mest sentrale tematikk og budskap?

2) Filmens åpningsscene viser de to vennene Léo og Rémi som leker en fantasilek, før de løper gjennom skog og enger på vei hjem til Rémi. Hva symboliserer disse bildene i filmens åpning? Hva slags førsteinntrykk får vi av disse to karakterene, og deres vennskap til hverandre?

3) Videre blir vi introdusert for Rémis mor Sophie. Hva slags forhold virker hun å ha til de to guttene i begynnelsen av filmen? Hvordan beskriver hun selv sitt forhold til Léo i denne scenen?

4) Hva slags framtidsplaner eller -drømmer har Léo for seg selv og Rémi, på bakgrunn av Rémis musikalske evner? Hva tenker Rémi om disse framtidsplanene? Hvordan viser filmen en viktig forskjell på de to guttene i forholdet deres til fantasi og drømmer i filmens åpning? På hvilke andre måter er Léo og Rémi forskjellige? På hvilke måter er de like?
5) Når Rémi og Léo skal sove, sier Rémi at han ikke klarer å sove fordi hodet hans aldri stopper. Dette er noe det virker som om stadig flere opplever i dagens samfunn. Hva tror du er noen av grunnene til at mange opplever dette? Hvis du selv har opplevd å ikke få sove fordi du tenker på ting, hvordan vil du beskrive denne tilstanden?

6) Hva slags historie forteller Léo til Rémi for å hjelpe ham med å sove? Hva kan denne historien symbolisere, sett i lys av de to guttenes vennskap, og filmens historie? Hvilke andre teknikker vet du om som kan hjelpe folk med å sove?

7) Hvordan blir Léo og Rémi mottatt av sine nye venner når de begynner på ungdomsskole? Hvorfor spør en av jentene i klassen dem om de er sammen, altså om de er kjærester? Hvordan reagerer Léo og Rémi på spørsmålet? Hva slags diskusjon følger etter dette?

8) Hvorfor snakker læreren nederlandsk til elevene, når det virker som om de fleste av dem normalt snakker fransk? Hva er grunnen til at Belgia har flere offisielle språk, og hva er disse?

9) Hva vet du om Belgia? Skriv en kort tekst om landets historie, befolkning, kultur, geografi, og andre interessante sider av dette landet.

10) Hva jobber Léos foreldre med? Hvor vanlig tror du dette arbeidet er i Belgia? Hva er de største næringene i Belgia?
11) Beskriv Léos familie og hans forhold til foreldrene og broren. Hvordan endrer Léos forhold til broren og foreldrene seg i løpet av filmen? Hvordan utvikler samholdet i familien seg utover i filmen?

12) Beskriv Léos forhold til Rémis familie. Hvorfor tror du at Léo har et såpass nært forhold til Rémis foreldre? På hvilke måter er Léos forhold til Rémis foreldre annerledes enn Rémis forhold til Léos foreldre?

13) Hva betyr uttrykket «ça va»? Hvordan brukes dette uttrykket i filmen? På hvilke måter og i hvilke sammenhenger kan dette uttrykket brukes på fransk?

14) På hvilke måter ser vi at Léo etter hvert blir mer selvbevisst på den fysiske nærheten mellom Rémi og ham selv? Hvordan gir han uttrykk for at han ønsker at de ikke skal være så tett på hverandre på skolen? Hva er grunnen til at han ønsker dette?
15) På hvilke måter begynner noen av de andre guttene på skolen å mobbe Léo? Hvordan påvirker dette ham? På hvilke måter begynner han å forandre seg som en følge av dette, og hva forsøker han å oppnå med disse endringene?

16) Den andre gangen i filmen vi ser Léo og Rémi leke at de er riddere som blir forfulgt av fienden, er det Rémi som leder leken. Léo virker lite interessert i å delta, og sier at de egentlig ikke blir forfulgt. Hvorfor ønsker ikke Léo lenger å delta i denne fantasileken?

17) Hva tror du er grunnen til at filmskaperne viser endringen i vennskapet mellom de to guttene gjennom disse gjentagende scenene med lek? På hvilke forskjellige måter forandrer Rémi og Léo seg i løpet av disse scenene?

18) Hva tror du er grunnen til at Sophie ikke ønsker at Rémi skal låse baderomsdøren? På hvilken måte kan denne scenen ses som et frampek?

19) I hvilken grad virker det som om Léo forstår hvordan hans oppførsel påvirker Rémi? Hvordan vises denne forståelsen, og eventuelt mangelen på den, i filmen? Hvordan tror du Rémi tolker Léos oppførsel etter hvert som de glir fra hverandre?

20) Hvorfor kan det iblant være vanskelig å forstå at man sårer noen med måten man oppfører seg på? Hvorfor kan det være vanskelig for den som blir såret å si ifra?
21) Hockeytreneren til Léo er en av tre autoritetsfigurer i filmen som snakker nederlandsk, i tillegg til læreren og legen. I hvilke situasjoner brukes nederlandsk og fransk i filmen? Hvordan skaper dette et skille mellom de to språkene og deres rolle i hovedkarakterenes liv? Hva tror du er grunnen til at de to språkene brukes på denne måten i filmen?

22) Hvordan reagerer Léo når Rémi foreslår at han også skal begynne på hockey? Hva tror du er grunnen til at Léo ikke sier det han egentlig tenker til Rémi? Hva tror du er grunnen til at Léo ønsket å begynne på hockeylaget i utgangspunktet?

23) Hvilken scene er det som på mange måter viser det endelige bruddet mellom Rémi og Léo? Hva skjer i denne scenen, og hvordan påvirker den de to guttene?

24) Filmskaperne har åpenbart tatt et bevisst valg om å ikke vise den mest dramatiske hendelsen i filmen, men heller la publikum få vite om den samtidig som Léo. Hva tror du er grunnen til dette valget? Hvordan synes du det fungerer i filmen? Hvordan tror du det hadde vært å se mer av hendelsen, eller omstendighetene rundt den? På hvilken måte hadde det endret filmen?

Følgende oppgaver omtaler og avslører en sentral dramatisk hendelse midtveis i filmen, og bør derfor ikke gjennomgås i forkant av filmen.

25) Hvordan reagerer Léo på nyheten om Rémis bortgang? Hvilke følelser tror du han kjemper imot rett etter at moren har fortalt ham dette? Hvordan uttrykkes dette i filmen? Hvorfor lurer Léo på om Rémi etterlot seg noe?

26) På hvilken måte forstår Léo hva Rémi har gjort, når han løper til huset til Rémis familie? Hva tror du er grunnen til at filmskaperne avslører dette på denne måten, med en ødelagt dør, framfor at det blir fortalt tydeligere gjennom dialog eller å ved vise selve hendelsen? Hvilken effekt kan en mer subtil fortellerteknikk som dette ha, der man utfordrer publikum til selv å finne ut hva som har skjedd ved å kombinere informasjon man får i løpet av historien?

27) Etter Rémis bortgang har klassen til Léo flere møter med lærerne, slik at elevene kan snakke om sine følelser rundt det som har skjedd. Hva tror du er grunnen til at skolen gjør dette? Hva tror du er grunnen til at Léo ikke ønsker å dele sine tanker eller følelser på det første møtet? Hvorfor snakker læreren spesifikt med Léo etter dette møtet?

28) Under det andre møtet vi ser klassen har, snakker elevene om hvordan de husker Rémi. Hva tror du er grunnen til at de gjør det? Hvordan reagerer Léo på det en av de andre guttene sier om Rémi? Hvorfor tror du Léo blir så opprørt av det klassekameraten sier, selv om det bare er positive betraktninger av Rémi?
29) På hvilke måter forandrer Léo seg i tiden etter Rémis død? Hvordan vises dette i filmen? I hvilke sammenhenger virker Léo nesten uaffisert av det som skjedde, og fortsetter som han gjorde før? I hvilke sammenhenger ser vi tydeligst hvor mye det går inn på ham? Hva tror du er grunnen til at Léo forsøker å opprettholde en slags fasade som viser at alt går bra rundt de andre på skolen og på hockeylaget?

30) Hva er grunnen til at Sophie oppsøker Léo på hockeytreningen? Hva er det hun forsøker å finne svar på, og hvorfor tror hun at Léo kan gi henne svarene hun søker?

31) En stund etter Rémis død samles hans foreldre og Léos familie til en felles middag. Hva skjer under denne middagen? Hvordan vil du beskrive stemningen under middagen? Hvordan reagerer de andre rundt bordet når Peter, Rémis far, begynner å gråte? Hva tror du er grunnen til at Sophie, Rémis mor, går fra bordet når dette skjer? Hvordan viser denne scenen hvor vanskelig det er for disse menneskene å snakke om sorgen de føler?

32) Hvordan uttrykkes sorg og lengsel av de forskjellige karakterene i filmen? Hvorfor forsøker alle karakterene i stor grad å holde sorgen sin skjult for omverdenen?

33) Hvordan forandrer Léos forhold til broren seg etter Rémis død? Hva tror du er grunnen til at denne hendelsen påvirker de to brødrenes forhold som den gjør? Hvilke ting som Léo og Rémi pleide å gjøre sammen, ser vi at Léo senere gjør med broren sin? Hva tror du er grunnen til dette?
34) Hvorfor ønsker Léo å se Rémis rom i slutten av filmen? Hva tror du han ser etter der? Hvorfor går han når Sophie spør ham hva som skjedde mellom Rémi og ham selv?

35) Når Léo får gipset armen etter å ha brukket den under en ishockeykamp begynner han å gråte, som er det kanskje sterkeste uttrykket for sorgen han bærer på til da i filmen. Hva tror du er grunnen til at det skjer akkurat i dette øyeblikket? Hva tror legen og faren at han gråter over? Hva tror du er den virkelige grunnen til at Léo gråter i denne scenen?

36) Hvordan reagerer Sophie når Léo endelig forteller henne at han skjøv Rémi vekk fra seg, og at han føler at det som skjedde er hans skyld? Tror du det Léo sier er riktig, at det som skjedde med Rémi er hans feil? Virker det som om Sophie tror det?

37) Hva tror du er grunnen til at de bakenforliggende årsakene til Rémis selvmord er såpass uklare som de er i filmen? Hva tror du filmskaperne forsøker å fortelle om årsak og skyld rundt selvmord med denne filmen? Hva tenkte du underveis og etter filmen var grunnen(e) til at Rémi tok selvmord?

38) Hvordan tolker du filmens siste bilder, først av Léo som ser inn i det tomme huset til Rémis familie, løper gjennom familiens blomsteråker, og til slutt stopper opp og ser bak seg, før han vender seg og går videre framover, mot horisonten?

39) Denne filmen fortelles i veldig stor grad fra Léos perspektiv, nesten som en førsteperson- eller jeg-fortelling. Dette er nokså uvanlig i filmer, og fremkommer som oftest når hovedkarakteren er med i så godt som hver eneste scene, noe som er tilfellet i Close. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt dette fortellerperspektivet? Hva er effekten av dette perspektivet når det kommer til hvordan publikum får vite om hendelser i filmen, spesielt de vi ikke får se? Hvordan underbygges dette fortellergrepet visuelt, gjennom valget av bildekomposisjoner og kameraføring?

40) Et annet tydelig fortellergrep i filmen er bruken av musikk. Helt fra filmhistoriens begynnelse har musikk vært et viktig verktøy for å fortelle en dramatisk historie. Begrepet melodrama kommer nettopp fra kombinasjonen av musikk og dramatikk, nærmere bestemt fra en form for sunget teater, ikke ulikt opera. I dag brukes begrepet gjerne om historiefortelling med voldsom dramatikk, ofte preget av sentimentalitet og sterke følelser, gjerne akkompagnert av musikk. På hvilke måter bruker denne filmen musikk for å skape sterke følelser hos publikum? Hvordan vil du beskrive musikken som brukes i filmen? Hvordan følte du deg selv påvirket av filmens musikkbruk?
Melodrama – Wikipedia
Melodrama – Store norske leksikon


41) Til å være en såpass sorgtung film, innehar filmen også en rekke scener med et tydelig romantisk uttrykk. Her er det da snakk om et romantisk formspråk, ikke romantisk kjærlighet. Dette er tydeligst eksemplifisert gjennom bruken av varmt og mykt lys i mange av filmens scener, spesielt scener med Leo og Rémi i filmens første del. Det fremkommer også i valget av flere lokasjoner i idylliske omgivelser, og en slags livselskende og bekymringsfri stemning i de mange scenene der Rémi og Léo leker sammen. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne bruker dette romantiske uttrykket opp mot den nærmest bunnløse sorgfølelsen i filmens andre del? Hva slags kontrast skapes mellom disse to stemningene, og hvordan påvirker det publikums emosjonelle reise gjennom filmen? Hvordan ble du selv berørt av reisen fra den romantiske åpningen av filmen, til den sorgtunge siste delen?

42) Les analysen og de to anmeldelsene av filmen som er lenket til under. Sammenlign noen av de kontrasterende betraktningene om filmen i de tre tekstene, og skriv din egen korte analyse av filmen, basert på egne betraktninger og de tre tekstene.
Analyse av filmen – Montages.no
Anmeldelse av Close – NRK.no
Anmeldelse av Close – Dagbladet.no


43) Filmen tar for seg mange viktige temaer, som vi mennesker ofte finner det vanskelig å snakke åpent om. Det kanskje største og vanskeligste av disse er selvmord. Hva tror du er noen av grunnene til at det er så vanskelig å snakke om selvmord? Hva tror du er grunnene til at media er så forsiktige i sin omtale av selvmord, og svært sjelden dekker slike dødsfall i nyhetene? Les gjennom dokumentet under og skriv et kort sammendrag av pressens tilnærming til omtale av selvmord i norske medier.
Veileder for omtale av selvmord – Presse.no

44) På samme måte som at omtale av selvmord kan være problematisk i pressen, kan det også være problematisk i populærkulturen. Et kjent eksempel på dette er serien 13 Reasons Why (2017-2020), som fikk en del kritikk for sin portrettering av selvmord. Hva tror du er spesielt viktig å tenke på dersom man skal lage film eller TV, musikk eller litteratur, som omhandler selvmord og negative tanker assosiert med dette? Hvorfor tror du at enkelte personer kan bli påvirket negativt av å se eller lese historier om selvmord, og at det i verste fall kan skape en slags smitteeffekt, som omtalt i Wikipedia-artikkelen under? Hvilken hjelp tror du det er i at slike produksjoner inneholder advarsler og informasjon om hvor folk kan få hjelp med blant annet selvmordstanker, som blant annet den norske utgivelsen av Close og dette filmstudiearket gjør?
13 Reasons Why Controversy – Wikipedia

45) Les gjennom statistikken over selvmord i Norge på lenken under. Hva tror du er noen av de vanligste årsakene til at folk begår selvmord?  Hva tror du er grunnen til at så mange flere menn enn kvinner, over dobbelt så mange, begår selvmord? Hva tror du er grunnen til at selvmordstallene for menn har gått så mye opp og ned over de siste tretti årene, mens utviklingen blant kvinner har vært langt flatere? Hva tror du er grunnen til at siste halvdel av åttitallet så de høyeste tallene for selvmord blant begge kjønn? Hvilke faktorer i samfunnet tror du påvirker selvmordsraten? Hva tror du er noen av de viktigste grepene vi kan gjøre i samfunnet for å forebygge selvmord?
Selvmord i Norge – Folkehelseinstituttet

Ønsker du noen å snakke med?

Dersom du trenger noen å snakke med om temaene som blir tatt opp i filmen, eller andre ting du synes er vanskelig å sette ord på, kan du snakke med din lærer, helsesykepleier eller en annen voksen du stoler på.

Du kan også henvende deg anonymt til "Kors på halsen". Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. De har også et forum der man kan skrive med andre unge mennesker. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med.

Det finnes også mange andre organisasjoner som jobber med forebygging av selvmord, og som har hjelp og informasjon om dette på nett. Her er tre andre steder du kan lese mer:
Selvmordstanker og selvmord – Helsenorge.no
Selvmordstanker - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Hvordan takle selvmordstanker – Ung.no
Mental Helse – Mentalhelsen.no
Si det med ord - sidetmedord.no


Hjelpetelefoner
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Kors på halsen (Røde Kors): 800 333 21
Mental Helse: 116 123
Kirkens SOS: 22 40 00 40

Relaterte filmer med filmstudieark:
Blindsone
Hjartasteinn
Tomboy


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Norsk , Samfunnsfag , Mat og helse , KRLE-faget
Tema:Barn, Drømmer, Død, Etikk, Familie, Fantasi, Fordommer, Fransk, Helse, Identitet, Idrett, Individ og gruppe, Kjærlighet, Mobbing, Mot, Musikk, Omsorg, Oppvekst, Respekt, Samfunn, Seksualitet, Skole, Sorg, Språk og uttrykksmåter, Tenår, Tilhørighet, Ungdom, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Close
Regi:Lukas Dhont
Roller:Eden Dambrine, Gustav de Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker
Manus:Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike / Belgia / Nederland
Språk:nederlandsk/fransk
Produsent:Michiel Dhont, Dirk Impens
Musikk:Valentin Hadjadj
Lengde:1 t. 44 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen