Filmweb
 
 

R.M.N

Matthias jobber på et slakteri i Tyskland. På jobb er han en hundset gjestearbeider som ikke får fri for å ringe hjem. Hjemme i den rumenske landsbyen er posisjonen snudd på hodet. Opprinnelig er han tilsynelatende rom, men adoptert inn i en respektert familie. «Vi klarte å bli kvitt sigøynerne», sier en kompis, uten å ense paradokset i hvem han sier det til. «Men nå kommer disse svartingene og tar over i stedet». De «svarte» er tre fremmedarbeidere, hyrt inn av det lokale bakeriet fordi unge i byen har reist til vestlige land der lønningene er høyere.

Tittelen er det rumenske navnet for MR, et apparat som lager bilder av kroppens indre organer. Det er nettopp slike detaljerte tverrsnitt regissør Christian Mungiu serverer. Ikke bare av landsbyen, men også av Europa i dag. Om konflikten mellom by og land, øst og vest, mellom de som alltid og de som aldri blir hørt. Om de som er innenfor, og de som må stå utenfor og banke forsiktig på, i håp om at ingen skal ta forespørselen ille opp.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene historie, samfunnsfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvilke forskjellige betydninger kan denne forkortelsen ha? Hvordan er disse relevante for filmens handling og tematikk?

3) I åpningsscenen ser vi den unge gutten Rudi gå gjennom en skog, på vei til skolen. Han stopper plutselig opp og ser noe som skremmer ham, som vi seere ikke får se, men vi hører knirkingen fra en gren. Senere i filmen forteller Rudi at han har sett en mann henge fra et tre i skogen, uten at vi vet om dette er sant eller ikke. I slutten av filmen har en av mennene i landsbyen faktisk hengt seg, fra et tre i skogen. Hvordan tolker du sammenhengen mellom disse tre situasjonene? Tror du at gutten har hatt en åpenbaring om hva som vil skje i framtiden? Er det tilfeldigheter som kobler de tre hendelsene sammen? Hva ønsker filmskaperne å fortelle oss ved å skape denne mulige overnaturlige koblingen mellom guttens opplevelser tidlig i filmen, og det som framstår som et selvmord i slutten av filmen?

4) Når vi møter hovedkarakteren Matthias, faren til Rudi, jobber han på et slakteri i Tyskland. Hva er grunnen til at han forlater denne jobben og drar hjem til landsbyen han kommer fra i Romania? Hvilken sammenheng ser du mellom denne hendelsen og de raserelaterte konfliktene vi ser senere i filmen?
5) Hvilke utfordringer står brødfabrikken Csilla jobber på overfor i begynnelsen av filmen? Hvordan forsøker de å løse dette? Hva er Csillas rolle i bedriften?

6) På hvilke måter skiller Csilla seg fra de fleste andre beboerne i landsbyen? Hvilke friksjoner skaper dette overfor hennes naboer, spesielt senere i filmen?

7) Hvilken relasjon har Csilla og Matthias til hverandre fra tidligere? Hvordan utvikler forholdet deres seg gjennom filmen? Hva er de viktigste kildene til konflikt mellom de to, som holder dem tilbake fra å inngå et nært forhold?

8) Hvordan blir Matthias mottatt når han returnerer hjem til familien? Hvordan er forholdet mellom Matthias, kona Ana og sønnen Rudi? Hva tror du er noen av grunnene til at det har blitt slik? Hvordan utvikler deres forhold seg utover i filmen?
9) Beskriv følgende karakterer og hvordan de utvikler seg gjennom filmen:

a. Matthias
b. Csilla
c. Ana
d. Rudi

10) Hva feiler faren til Matthias, Otto? Hvordan utvikler sykdommen hans seg utover i filmen? Hva slags undersøkelse må han gjennom for at legene skal forsøke å kartlegge sykdommen hans? Hva skjer med Otto i slutten av filmen, og hvilken sammenheng kan dette ha med sykdommen hans?
11) Hvordan forsøker Matthias å hjelpe sønnen sin, Rudi? Hva forsøker han hele tiden å lære ham? Hva virker å bekymre Matthias angående Rudis utvikling? Hvorfor tror du det er så viktig for Matthias at Rudi skal utfylle den tradisjonelle, noen vil kanskje si usunne, maskuline rollen han selv åpenbart er oppdratt til? På hvilke måter er Matthias og Ana uenige når det kommer til Rudis oppdragelse?

12) Hvordan blir de nye srilankiske arbeiderne Mahinda, Alick og Rauff mottatt, både på brødfabrikken og i landsbyen generelt? Hvordan kommer lokalbefolkningens syn på de tre til uttrykk, blant annet i et lokalt nettforum? Hva tror du er grunnen til at de tre har dratt fra hjemlandet til Romania for å finne arbeid?

13) Hva gjør den unge franske forskeren Ben i landsbyen? Hva synes de lokale innbyggerne om hans opphold i landsbyen? Hvordan kommer dette til uttrykk i filmen?
11) Hvordan forsøker Matthias å hjelpe sønnen sin, Rudi? Hva forsøker han hele tiden å lære ham? Hva virker å bekymre Matthias angående Rudis utvikling? Hvorfor tror du det er så viktig for Matthias at Rudi skal utfylle den tradisjonelle, noen vil kanskje si usunne, maskuline rollen han selv åpenbart er oppdratt til? På hvilke måter er Matthias og Ana uenige når det kommer til Rudis oppdragelse?

12) Hvordan blir de nye srilankiske arbeiderne Mahinda, Alick og Rauff mottatt, både på brødfabrikken og i landsbyen generelt? Hvordan kommer lokalbefolkningens syn på de tre til uttrykk, blant annet i et lokalt nettforum? Hva tror du er grunnen til at de tre har dratt fra hjemlandet til Romania for å finne arbeid?

13) Hva gjør den unge franske forskeren Ben i landsbyen? Hva synes de lokale innbyggerne om hans opphold i landsbyen? Hvordan kommer dette til uttrykk i filmen?

14) På hvilken måte avslører de srilankiske arbeiderne og den franske forskeren de lokales holdninger til folk som kommer utenfra, som er annerledes enn dem? Hvorfor tror du at de er så skeptiske til disse besøkende? På hvilke måter slår skepsisen mot srilankerne ut annerledes enn mot franskmannen? Hva tror du er grunnen til dette?

15) Hvordan snakker folk om Matthias i landsbyen, inkludert vennene hans? Hva slags etniske bakgrunn virker Matthias å komme fra? Hvordan stiller dette ham i en vanskelig posisjon, både som en av de lokale, men også en som kommer utenfra?

16) Hva slags forhold har lokalbefolkningen til sigøynere? Hva tror du er bakgrunnen for disse holdningene? Hva slags folkegrupper omfatter begrepet sigøynere? Hvilke begreper bruker vi ofte om disse folkegruppene i dag, i stedet for sigøynere? Hvorfor er hva vi kaller forskjellige folkegrupper viktig? Hvordan har negativ navngivning blitt brukt for å undertrykke enkelte folkegrupper, blant annet i Norge? Gi noen eksempler på dette.

Sigøynere – Store norske leksikon
Sigøynere – Wikipedia


17) Hva skjer når de srilankiske arbeiderne forsøker å delta i en gudstjeneste? Hvorfor er de ikke velkomne der? Hvilke synspunkter på srilankerne kommer fram fra menigheten, etter at de har blitt avvist i kirken? Hvordan forsøker presten å argumentere mot disse? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å legge denne historien til juletiden, og at det første stedet fremmedarbeiderne blir tydelig avvist av fellesskapet er i kirken?
18) Hvordan settes den europeiske flyktningkrisen på midten av 2010-tallet i sammenheng med de srilankiske arbeiderne som kommer til landsbyen? Hva er lokalbefolkningens frykt at skal skje hos dem, som de mener skjedde i Europa da? Hva var bakgrunnen for og effektene av flyktningkrisen i Europa på midten av 2010-tallet?

Flyktningkrisen i Middelhavet – Store norske leksikon
Den europeiske migrasjonskrisen – Wikipedia

19) På hvilke måter blir lokalbefolkningens holdninger og aksjoner mot srilankerne stadig mer aggressive og voldelige? Hvilke andre rasekonflikter minner denne situasjonen og hvordan den eskalerer deg om? Hvorfor tror du at menneskehistorien er fylt med så mange konflikter med utspring i rase eller etnisitet?

20) Hvordan utvikler Csillas forhold til de srilankiske arbeiderne seg utover i filmen? Hva gjør hun når de blir kastet ut av huset fabrikkledelsen leier for dem? Hvordan reagerer Matthias på dette?

21) Hva skjer under det store fellesmøtet for landsbyens innbyggere som arrangeres i kirken? Hvilke synspunkter og argumenter kommer fram under dette møtet? Hva er hovedargumentene mot at landsbyen skal akseptere arbeidsinnvandrere? Hva er hovedargumentene til de som er for denne arbeidsinnvandringen? Hvem er det som snakker for og imot et større mangfold i landsbyen? Hvorfor er folk redde for hvordan de framstår i media og «vesten»?

22) I hvilke andre sammenhenger har du hørt argumenter som ligner på de som ytres under dette fellesmøtet? Hvilke argumenter har du hørt bli brukt for og imot innvandring til Norge? Ser du noen likhetstrekk mellom retorikken du hører i filmen, og den som brukes av norske politikere og borgere rundt innvandring og mangfold i samfunnet? Gi noen eksempler.

23) Hvilke faktorer får du inntrykk av har skapt den motsetningen mot innvandrere som de fleste i landsbyen virker å ha? Hvilke faktorer tror du skaper motsetning mot innvandrere i Norge? Er disse motsetningene oftest basert på faktabasert kunnskap, eller følelser og holdninger som ikke nødvendigvis kan understøttes med fakta?

24) Når den franske bjørneforskeren forsøker å argumentere for at de må akseptere et mer mangfoldig samfunn, blir han konfrontert med hvordan situasjonen er i Frankrike. Han blir blant annet spurt om hvorfor de ikke klarer å integrere afrikanske og arabiske immigranter i Frankrike, og om de ikke har lært noe av Charlie Hebdo. Hvilke utfordringer i det franske samfunnet sikter disse spørsmålene til? Hva var Charlie Hebdo-hendelsen? Hva er noe av bakgrunnen for det store mangfoldet i det franske samfunnet i dag, spesielt den store andelen immigranter fra nordafrikanske land?

25) Hvilken kritikk legges fram mot ledelsen på brødfabrikken i relasjon til lønninger og behandlingen av de ansatte? Hva forteller den tidligere ansatte er grunnen til at han og andre i landsbyen ikke ønsket å søke på de nye stillingene, som endte opp med å gå til arbeiderne fra Sri Lanka? Hva er motargumentet fra ledelsen?

26) Hva er de viktigste faktorene som skaper stor arbeidsinnvandring og -utvandring i et samfunn? På hvilke måter utgjør dette, sammen med utflytting av produksjon til lavkostland, en viktig del av den moderne verdensøkonomien? Hva er noen av de mest uheldige konsekvensene av dette systemet? Hva er noen av de positive konsekvensene?

27) Fellesmøtet i kirken er filmet i ett sammenhengende bilde, uten klipp. Regissøren snakker om denne scenen i klippet lenket til under. Hva tror du er grunnen til at regissøren valgte denne tilnærmingen? Hvilke utfordringer skapte dette? Hvilken effekt hadde dette uavbrutte bildet på deg som publikum?

Cristian Mungiu on R.M.N. – YouTube

28) Filmen avslutter med en mystisk sekvens av hendelser som er svært åpne for fortolkning. Se siste del av intervjuet med regissøren Cristian Mungiu via lenken under, der han snakker om filmens sluttscener. Hva er din fortolkning av hva som skjer i slutten av filmen? Hvorfor blir Matthias så opprørt? Hva tror du bjørnene er ment å symbolisere? Hva er regissørens intensjon med denne slutten?

Cristian Mungiu on R.M.N. – YouTube

29) I det ovennevnte intervjuet snakker regissøren også om hva filmen som helhet handler om, hva som var grunnen til at han ville lage den, og hvor han hentet inspirasjon til filmen fra. Skriv et sammendrag av hva han forteller om dette.

Cristian Mungiu on R.M.N. – YouTube

30) I anmeldelsene av filmen lenket til under legges det fram en del synspunkter på hva filmen forsøker å fortelle. Les gjennom disse og skriv et sammendrag av det du synes er de viktigste og mest interessante betraktningene om filmen. Sidestill og kontraster disse med dine egne synspunkter om de samme aspektene av filmen.

Anmeldelse i Montages
Anmeldelse i Variety
Anmeldelse i The Guardian


 

Filmstudieark

Forfatter:Tomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Barn, Diskriminering, Drømmer, Død, Etikk, Familie, Flerkulturelt samfunn, Fordommer, Geografi, Helse, Historie, Identitet og gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Patriotisme, Politikk, Rasisme, Religion, Respekt, Samfunn, Sosiale medier, Sykdom
 

Fakta

Originaltittel:R.M.N.
Regi:Cristian Mungiu
Roller:Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu
Manus:Cristian Mungiu
Genre:Drama
Nasjonalitet:Romania
Språk:Engelsk/Fransk/Tysk/Ungarsk/Rumensk
Produsent:Tudor Reu, Cristian Mungiu
Lengde:2 t. 5 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen