Filmweb
 
 

How to Blow Up a Pipeline

Klimakrisen har nådd «point of no return». Årevis med demonstrasjoner og protester har vært nytteløse og en gruppe unge miljøaktivister bestemmer seg for å gjøre alt i deres makt for å være sikre på at deres stemmer blir hørt. De begir seg ut på en farefull ferd i Texas-ørkenen med ett mål for øye: å sprenge en oljerørledning.

De unge aktivistene har alle lidd som følge av klimaendringene og industrien som forårsaker de. Blant annet har gruppens leder, Xochitl, blitt foreldreløs etter at moren hennes døde i en hetebølge. Årevis med demonstrasjoner og protester har ikke ført noe sted, og gruppen er fast bestemt på at en dramatisk aksjon er nødvendig. For hva er det egentlig som må til for å bli hørt og tatt på alvor av de som sitter med den etablerte makten i et samfunn?

How to Blow Up a Pipeline baserer seg på manifestet ved samme navn som den svenske klimaaktivisten Andreas Malm utga i 2021. Her argumenterer han for sabotasje som et middel i kampen mot global oppvarming. Med dette som utgangspunkt har regissør Daniel Goldhaber konstruert en neglebitende spenningsfilm som følger aktivistenes risikable vei mot sitt eksplosive mål.

 

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, samfunnsfag, mediefag, KRLE og naturfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot alle de tre temaene.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap? I hvilken grad er du enig med det du opplever som filmens budskap? Begrunn svaret ditt.

2) Hvilke forventninger skaper filmens tittel? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å beholde denne tittelen, selv om den avslører store deler av filmens handling, og hvorfor tror du at Anders Malm, forfatteren av boken filmen er basert på, brukte denne tittelen?

3) Filmens åpningssekvens introduserer oss for filmens hovedkarakterer og gir oss et kort innblikk i deres liv rett før de samles for den store aksjonen. Hvilket inntrykk får du av disse personene i åpningssekvensen? Hvilke fellestrekk ser du mellom livene deres? Hva slags forventninger skaper åpningssekvensen til resten av filmen?

4) Etter filmens åpning ser vi hovedkarakterene samles på en tilsynelatende forlatt farm i Vest-Texas. Hva er grunnen til at de samles akkurat her? Hva slags forberedelser begynner de nærmest umiddelbart med på denne farmen? Hvordan foregår dette arbeidet? Hvordan virker de å ha lært seg å lage bombene de trenger til aksjonen sin? Hva er noen av utfordringene aktivistene i filmen møter på i forberedelsene sine?

5) Filmen har en veldig tydelig estetikk, både gjennom sitt visuelle språk og bruken av musikk. Hvordan vil du beskrive denne estetikken? Hvordan er estetikken med på å skape en spennende og intens atmosfære i filmen? På hvilken måte hjelper estetikken med å formidle filmens budskap?
6) Framgangsmåten til hovedkarakterene i filmen ligner på metodene til andre terrorister i moderne tid, som Timothy McVeigh og Anders Behring Breivik. Beskriv noen av likhetene og forskjellene mellom disse terroristene og karakterene i filmen. Hva vil du si er den mest fundamentale forskjellen mellom dem?

7) Xochitl påstår i filmen at hver gang noen utfordrer autoriteter kalles det terrorisme, og at de gangene terrorisme har fungert så har autoritetene i ettertid kalt disse aktivitetene passiv ikke-voldelig aktivisme. Hva tror du er bakgrunnen for disse påstandene? I hvilken grad er du enig i dem? Hvilke tilfeller kjenner du til der autoriteter forsøker å stemple opprør blant befolkning som terrorisme, og hva er årsaken til at de gjør dette? Hvilke tilfeller kjenner du til der slik terrorisme i ettertid har blitt reklassifisert som aktivisme?

8) Hva mener Michael når han sier at dersom det amerikanske imperiet kaller dem terrorister, så betyr det at de gjør noe riktig? Hvorfor kaller han USA et imperium? Hvilke argumenter kan understøtte en slik påstand? Hva er et imperium, og imperialisme?

9) Et kjent ordspråk lyder «én persons frihetskjemper er en annens terrorist.» Hva ligger bak dette uttrykket, og hvordan relaterer det seg til denne filmen? Hvem er det som bestemmer hvem som er terrorist og hvem som er frihetskjemper? Hva er noen av utfordringene når man skal definere grupper eller individer som terrorister eller frihetskjempere? Hvilke konflikter, nåværende eller historiske, kjenner du til der de som kjemper og begår voldelige handlinger beskrives som terrorister av den ene siden og frihetsforkjempere av den andre? Hva er bakgrunnen for slike motstridende narrativer om de som kjemper på hver sin side av en konflikt?

Hva er terror? – Amnesty International
Hvem utgjør en terrorist? – Norsk utenrikspolitisk institutt
10) Vil du klassifisere de åtte hovedkarakterene i filmen som terrorister? Begrunn svaret ditt.

11) Filmen hopper ved flere anledninger tilbake i tid for å vise hvordan de forskjellige hovedkarakterene ble en del av aksjonen. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt denne strukturen, med flere hopp fram og tilbake i tid? Hva er effekten av denne strukturen?

12) Hva er noen av måtene disse unge menneskene ble radikalisert på? Hvilke forskjeller og likhetstrekk ser du mellom deres forskjellige veier til radikal miljøaktivisme? Hvilke andre fellestrekk virker de åtte å dele, når det kommer til bakgrunn, sosioøkonomisk status og livssituasjon? Hvordan tror du disse faktorene har vært med på å føre dem til denne aksjonen?

13) Skriv en kort beskrivelse av de åtte aktivistene, slik de presenteres i filmen. Beskriv hva slags miljø de kommer fra, hvilke hendelser som har ført dem til der de er i dag, hva slags type personer de er, hvordan de utvikler seg gjennom filmen, osv. Hvis du ikke husker navnene på karakterene, finner du dem på Wikipedia-siden for filmen.

14) Hva er noen av metodene hovedkarakterene har forsøkt tidligere for å kjempe for miljøet? Hva er grunnen til at de alle har mistet troen på slike metoder? Hvilke metoder mener du er mest effektive for å kjempe for et bedre miljø? Forklar hvorfor.
15) Filmen viser forskjellige geografiske områder i USA, flere med en spesiell tilknytning til konfliktfylte utfordringer i nyere amerikansk historie og politikk. Hva er noen av sakene som løftes fram i forbindelse med bakgrunnen til de åtte hovedkarakterene, og hvor i USA utspiller disse seg?

16) De tre karakterene som virker å ha de mest personlige grunnene til å aksjonere mot den amerikanske oljeproduksjonen er Xochitl, Theo og Michael, som kommer fra amerikanske urfolksgrupper. Hvilke omstendigheter er det som gir disse tre en spesiell motivasjon til å bli miljøaktivister?

17) Xochitl har flere små brosyrer på rommet sitt hvor det står «Divest Now» på forsiden. Hva betyr ordet «divest», og hvordan brukes det i forbindelse med industriene tilknyttet fossilt brensel, som olje, gass og kull?

18) Hvordan tolker du filmens siste scene, der vi ser at aktivistene i filmen begynner å sabotere luksuseiendeler, eksemplifisert med en yacht? Hvorfor tror du at de henger igjen en lapp til båteieren som forklarer hvorfor de saboterte denne yachten? Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne siste scenen?

19) Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt å formidle sitt budskap, inspirert av Andreas Malms bok og dens budskap, gjennom en gruppe ungdommer som skal sprenge et oljerør i USA? Hvilke amerikanske hendelser i nyere tid tror du kan ha inspirert filmens historie? Hvorfor er legging av nye oljerør i USA et politisk splittende og kontroversielt tema? Hvilke grupper er det som ofte står mot hverandre i konfliktene rundt disse rørene?
20) Amerikanske urfolk har hatt en rekke konflikter med amerikanske oljeselskaper, mest kjent gjennom aksjonene mot oljerørsprosjektene Keystone XL og Dakota Access. Hva er bakgrunnen for disse konfliktene? Hvordan har protestene mot disse prosjektene utspilt seg, og hvordan har de påvirket utviklingen av prosjektene? Hva er de sentrale argumentene for og mot konstruksjonen av disse oljerørene? Hva er ditt eget syn på disse konfliktene, enten basert på det du kan lese via lenkene under, eller basert på tidligere kunnskap om sakene?

Keystone oljerørledning – NRK
Krigen om ‘The Black Snake’ – NRK
Oljerørledning lekket rundt 800 000 liter olje i naturen – NRK
Føderal domstol stopper Dakota Access Pipeline – NRK
Keystone Pipeline – Wikipedia
Dakota Access Pipeline – Wikipedia


21) Miljøaktivisme har blitt en stadig vanligere del av hverdagen, spesielt i vestlige land. Den senere tid har spesielt grupper som Extinction Rebellion (XR) utført aksjoner for å belyse klimakrisen. Gretha Thunberg har nærmest egenhendig skapt en stor miljøbevegelse i Sverige, som også har spredt seg internasjonalt. Noen aksjoner fremstår som svært fredelige, andre til dels voldelige, men ytterst sjelden begås det vold mot mennesker. Beskriv noen av den senere tids miljøaksjoner og gruppene som står bak. Forsøk å definere handlingene som ble gjort i disse: Var de voldelige? Var de for en god sak? Bidro de til å fremme miljøkampen? Virket de etiske forsvarlige? Hvilke parter stod mot hverandre i saken? Hva ble resultatet eller følgene av aksjonen?

The Guardian’s view on climate activism – The Guardian
If you’re outraged by XR and Just Stop Oil – The Guardian


22) Grunnet økningen i miljøaktivisme i USA har amerikanske myndigheter i flere stater valgt å stramme inn lovgivningen knyttet til aktiviteter ofte forbundet med aktivisme, som å ta seg inn på privat eiendom og forhindre eller forstyrre aktiviteter ved fasiliteter for kritisk infrastruktur. Slike aktiviteter klassifiseres nå som forbrytelser i 19 amerikanske stater, der de tidligere har blitt klassifisert som forseelser. Slik lovgivning vil gjøre det svært risikabelt å bedrive aktivisme, og kan resultere i lange fengselsstraffer for aktivister. Lignende grep ses fra myndighetene i andre land, som Russland, Frankrike, Iran og mange flere. Hvorfor tror du myndighetene i disse landene ønsker å gjøre det vanskeligere og mer risikabelt å bedrive aktivisme? Hvorfor er det så viktig å beskytte folks rett til å protestere og bedrive ikke-voldelig aktivisme for sakene de tror på? Hva tror du konsekvensene kan bli av at lovgivningen tilknyttet slike aktiviteter strammes inn i enda flere land? Hva tror du konsekvensene av slik lovgivning hadde vært i Norge, sett i lys av noen av de senere års protester og aksjoner mot miljøinngrep i norsk natur?

Take action – How to Blow Up a Pipeline
Protect the Protest – Amnesty International


23) Boken How to Blow Up a Pipeline, skrevet av den svenske professoren og forfatteren Andreas Malm, er et politisk manifest som argumenterer for at klimaaktivister verden rundt må begynne å ta i bruk mer drastiske midler for å tvinge gjennom raskere og større endringer i global miljøpolitikk, for å unngå en nært forestående økologisk kollaps. Les og se mer om boken og Anders Malms meninger via lenkene under. Skriv deretter et kort sammendrag av hva du oppfatter som Malms hovedargumenter, samt bakgrunnen og begrunnelsen for disse argumentene.

How to Blow Up a Pipeline – Deichman
How to Blow Up a Pipeline – Wikipedia
Nettopp dette gjør Norge spesielt motbydelig – Kunstkritikk.no
How Climate Activism is Changing – YouTube
The moral case for destroying fossil fuel infrastructure – The Guardian
Climate diplomacy is hopeless – The Guardian


24) Hvordan ble boken How to Blow Up a Pipeline mottatt da den ble lansert i 2021? Hva var noen av de negative og positive reaksjonene på boken? Hvordan har filmen blitt mottatt i engelskspråklig presse, sammenlignet med boken? Hvorfor tror du at boken, og til en viss grad også filmen, er såpass kontroversielle?

How to Blow Up a Pipeline – Wikipedia
How to Blow Up a Pipeline (film) – Wikipedia
The Climate Case for Property Destruction – The New Republic


25) Les artikkelen under, med uttalelser fra filmskaperne om filmen. Hva er grunnen til at filmskaperne ønsket å lage en fiksjonsfilm basert på en faglitterær bok? Hvordan har forfatterne av filmen jobbet for å skape en fiktiv historie med utgangspunkt i denne boken? Hva er noen av grunnene til at filmskaperne ønsket å lage denne filmen?

Inside explosive film How to Blow Up a Pipeline – The Guardian

26) Hva er synet ditt på miljøaktivisme, slik du har lest om i artiklene tilknyttet oppgavene over, og som det portretteres i filmen? Hva tror du er den mest effektive måten å aksjonere på vegne av miljøet, for å øke bevisstheten rundt klimautfordringene i verden, og legge press på de som kan gjøre noe med dem? Hvor alvorlig føler du at verdens klimakrise er? Hvilke kilder stoler du mest på når du skal gjøre deg opp en mening om klimakrisen og forskjellige miljøsaker? Hvilke kilder stoler du ikke på, og hvorfor?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Diskriminering, Død, Etikk, Familie, Filosofi, Flerkulturelt samfunn, Forbruk, Framtidshåp, Geografi, Helse, Historie, Identitet, Ideologi, Kjærlighet, Klima, Makt, Media, Miljøvern, Mot, Natur og miljø, Naturvitenskap, Politikk, Rasisme, Respekt, Samfunn, Seksualitet, Sorg, Sosiale medier, Sykdom, Teknologi, Terror, Tilhørighet, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:How to Blow up a Pipeline
Regi:Daniel Goldhaber
Roller:Kristine Froseth, Ariela Barer, Lukas Gage, Forrest Goodluck, Sasha Lane, Jayme Lawson, Marcus Scribner, Jake Weary
Genre:Drama / Thriller
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Lengde:1 t. 43 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen